Съдържание

Посетители

В момента има 259  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2014 г.

ЕТ „Костадин Хаджимаргаритов – КОМХ – Антоний Хаджимаргаритов” – с. Ръждак

Д О К Л А Д

за извършена проверка на

ЕТ „Костадин Хаджимаргаритов – КОМХ – Антоний Хаджимаргаритов" – с. Ръждак

На основание Заповед № 5/07.01.2014 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 16.01.2014 г. беше извършена проверка на място на производствена площадка на ЕТ „К. Хаджимаргаритов – КОМХ – А. Хаджимаргаритов", находяща се в с. Ръждак, местност „Бялата чешма". Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство

1. Цел на проверка.
Проверката се извършва от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на:

  • участък „Месодобивен" ;
  • участък „Месопреработка";
  • места за съхраняване на отпадъците;
  • складови помещения за съхраняване на химикали.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Основна дейност на дружеството е месодобив и месопреработка, като производствената дейност се извършва на една площадка.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които и въздействат беше съставен Констативен протокол № 2-13/16.01.2014 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Фактор «Опасни химични вещества и управление на риска»

Проверката е извършена на основание ЗЗВВХВС, както и във връзка с дадени предписания с констативен протокол на РИОСВ-Благоевград № 01-24/16.01.2013 г.
При проверката се установи, че употребените на обекта химикали се съхраняват в две специално обособени за целта помещения. Съхраняването в тях е организирано в съответствие с изискванията на Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси и в съответствие с изискванията за съхранение отбелязани в съответните информационни листове за безопасност, с каквито дружеството разполага.
Предписанията, дадени в КП № 01-24/16.01.2013 г. са изпълнени. Дружеството е изготвило документите по чл. 4 от горецитираната наредба и оценката по чл. 9 от нея. Копия от документите са изпратени в РИОСВ – Благоевград.

3.2. Фактор «Отпадъци»

Фирмата има извършена класификация на отпадъци с кодове 02 02 01, 02 02 03, 15 01 10*, 20 01 21*, 20 03 01 и 20 03 04. Същите се съхраняват разделно в обособени за целта места и съдове.
На обекта се водят 6 (шест) броя отчетни книги за отпадъците по приложение № 1 на Наредба № 2 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. Представят се писмени договори за предаване на отпадъци сключени с „Екарисаж – Варна" ЕООД - гр. Варна, „НИКИ МЕТАЛ" ЕООД - с. Черниче, общ. Симитли, „АФМ – Чистота" ООД – гр. Петрич и „ЕТБ" ООД – гр. Петрич.
Като лице пускащо на пазара опаковки, дружеството изпълнява своите задължения чрез организация по оползотворяване - представя се удостоверение с „Екобулпак" АД, гр. София.
Предписание № 1 по фактор „Отпадъци" от КП № 01-24/16.01.2013 г. е изпълнено.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
1. Да бъде подадена в РИОСВ – Благоевград информация за вида и количествата опасни химични вещества и смеси, употребени през 2013 г. Срок: 31.03.2014 г. Отг.: Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За констатираното несъответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство е направено съответното предписание и поставен срок за неговото отстраняване.
За изпълнение на предписанието ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.