Съдържание

Посетители

В момента има 272  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2014 г.

„БРАВО“ АД – с. Коларово, общ. Петрич

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „БРАВО" АД – с. Коларово, общ. Петрич

На основание Заповед № 4/07.01.2014 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 16.01.2014 г. беше извършена проверка на място на производствена площадка на "БРАВО" АД, находяща се в с. Коларово, общ. Петрич. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на фабрика за производство на обувки включваща:
- шивашки цех;
- кроялен цех;
- конфекционен цех;
- климатични инсталации;
- пречиствателно съоръжение за отпадъчните води.
- помещения за съхранение на опасни химични вещества;
- помещения за съхранение на генерираните отпадъци;
- парокотелна централа (ПКЦ) – не работи.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е производство на обувки, като производствената дейност се извършва на една площадка.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които и въздействат беше съставен Констативен протокол № 3-13/16.01.2014 г. и Протокол за проверка № 4-11/16.01.2014 г., в които са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент "Води".

Проверката е във връзка с контрол за изпълнение на условията в издадено разрешително за заустване № 43110100/15.04.2011 г.
В Басейнова дирекция Западнобеломорски район е подадено заявление за удължаване срока на действие на разрешителното за заустване, който изтича на 15.04.2014 г.
Съгласно издаденото разрешително за заустване, изпълнението на собствения мониторинг е с честота на пробовземане четири пъти годишно. Поради неритмичен режим на работа през 2013 година, дружеството е възлагало само два пъти на акредитирана лаборатория заявка за изследване на заустваните отпадъчни води. Резултатите от изпитване показват, че няма нарушение на индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителното за заустване.
Локалното пречиствателна съоръжение за отпадъчни води (ЛПСОВ)- четирикамерен утаител е в техническа изправност и се подържа в добро експлоатационно състояние. По време на проверката е извършено контролно пробовземане на заустваните битово-фекални отпадъчни води в р. Луда река за физикохимичен анализ.

3.2. Компонент "Атмосферен въздух"

І. Организирани източници от горивни процеси.
Котелна централа с 2 бр. котли- с топлинна мощност 0.64 МВт и 1.3 МВт. Оо края на 2012 г. не се ползват. За настъпилите промени писмено е уведомена РИОСВ- Благоевград. За отопление са монтирани колонни климатици
ІІ. Относно спазване изискванията на Наредба № 7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (обн. ДВ, бр. 96/2003 г.). Дружеството спазва изискванията на чл. 20, ал. 8 от горецитираната Наредба, относно деклариране на изразходваните количества органични разтворители през изтеклата година. Основните количества лепила се използват в цех „Конфекционен", в който са разположени 3 броя конвейера съоръжени с аспирационни системи.
Извършена е регистрация по чл.30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух за дейност „Производство на обувки". Издадено е удостоверение за регистрация № 32/21.12.2013 г. от Директора на РИОСВ – Благоевград.
ІІІ. Относно спазване изискванията на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 , относно някои флуорирани парникови газове (обн. ДВ бр. 3/2009 г.).
Дружеството експлоатира две камери за апретиране на готовите обувки, със съдържание на охлаждащ агент R404 А по 4 кг/всеки. За отопление/охлаждане на производствените халета през 2012 г. са монтирани 17 броя колонни климатика. Представени са досиета на системите, в които са отразени проверките за херметичност за 2013 г. Проверките са извършени от лица притежаващи необходимите документи за правоспособност, издадени от Българска браншова камара по машиностроене.

3.3. Фактор "Отпадъци"

Дружеството притежава разрешение за дейности с отпадъци № 01-ДО-220-0 / 09.11.2009 г. със срок на действие 30.09.2014 г. Проведена е процедурата по реда на Наредба № 3 за класификация на отпадъците (обн. ДВ, бр. 44/2004 г.), като за всички генерирани отпадъци има заверени работни листове. Дейностите, които дружеството извършва с отпадъци са предварително съхраняване и транспортиране. Транспортирането се извършва със собствени коли до РДНО – с. Ръждак, общ. Петрич за депониране. Дружеството е провело процедурата и притежава утвърдени доклади за основно охарактеризиране на отпадъците, подлежащи на депониране. Всички отпадъци са съхранени разделно по вид, на места обозначени с кода на съответния отпадък.
Представят се писмени договори за предаване на отпадъци сключени с „НИКИ МЕТАЛ" ЕООД - с. Черниче, общ. Симитли, „ТМБ" ЕООД – гр. Петрич, „Феникс Дупница"ЕООД – гр. Дупница.
За обекта дружеството притежава два броя отчетни книги, съответно по приложение № 1 и приложение № 2 от Наредба № 2 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъци ( ДВ бр. 10 / 2013г.). При проверката не са установени нарушения на условията, поставени в разрешението за дейности с отпадъци.

3.4. Фактор "Опасни химични вещества и управление на риска"

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г.), както и във връзка с дадени предписания с констативен протокол на РИОСВ-Благоевград № 17-11/14.03.2013 г.
При проверката се установи, че употребените на обекта химикали се съхраняват в специално обособено за целта помещение, в което тяхното съхранение е организирано в съответствие с изискванията в съответните информационни листове за безопасност (ИЛБ) и в съответствие с Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси. За всички употребявани на обекта химикали дружеството притежава актуални ИЛБ. Изготвена е и е налична на обекта документацията по чл. 4, т. 7, т. 8, т. 9 и т. 10, както и оценката по чл. 9 от цитираната наредба. Оценката е актуална, с което е изпълнено даденото предписание в цитирания констативен протокол. Копия от документите са изпратени в РИОСВ – Благоевград. На обекта не е налична документацията, удостоверяваща прилагането на тези инструкции. Не е разработена документацията по чл.4, т. 11 от наредбата.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

1. Да бъде изготвена и да се прилага инструкцията по чл. 4, т.11 от Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси. Копие от нея да се изпрати в РИОСВ – Благоевград. Срок: 01.02.2014 г. Отг.: Изп. Директор

2. Да бъде подадена в РИОСВ – Благоевград информация за вида и количествата опасни химични вещества и смеси, употребени през 2013 г. Срок: 31.03.2014 г. Отг.: Изп. Директор

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.