Съдържание

Посетители

В момента има 198  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2014 г.

„26 май” ЕООД - гр. Благоевград

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „26 май" ЕООД - гр. Благоевград

 

На основание Заповед № 2/06.01.2014 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 14.01.2014 г. се извърши проверка на място на производствената площадка на „26 май" ЕООД, находяща се в град Благоевград, промишлена зона, ул. "Покровнишко шосе". Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • галваничен цех с две линии - за поцинковане и за отлагане на покрития никел - хром;
  • цех „механичен";
  • пречиствателна станция за отпадни води към галваничен цех;
  • котелно;
  • складове за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
  • площадка за съхранение на генерираните отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Основна дейност на дружеството е повърхностна обработка и отлагане на покрития върху метали. Производствената дейност се извършва на една площадка, в два цеха - „Галваничен" и „Механичен".
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които и въздействат беше съставен Констативен протокол № 1-09/14.01.2014 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух"
3.1.1. Източници на емисии от горивни процеси:
За отопление на производствените цехове, дружеството разполага с 1 бр. водогреен котел с топлинна мощност около 580 кВт, изгарящ течно гориво - нафта. Последният не се използва.
3.1.2. Източници на емисии от производствени процеси:
Цех „Галваничен" - разположени са две инсталации (линии) – за поцинковане и за отлагане на метални покрития – никел - хром.
Галваничните клетки към линията за нанасяне на покрития никел - хром са обхванати от бордова аспирация. Отпадъчните газове се отвеждат в пречиствателно съоръжение с мокра очистка, преди изпускането им в атмосферния въздух.
Линията за поцинковане е обхваната от бордова аспирация, като отпадъчните газове се улавят и изпускат на покривната конструкция без пречиствателно съоръжение.
Дружеството е изпълнило задълженията си за извършване на собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове от цех „Галваничен" съгласно изискванията на чл. 18 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр.45/1996 г.). Резултатите от измерванията показват спазване на нормите за допустими емисии (НДЕ) съгласно Наредба № 1/2005 г. (обна. ДВ, бр. 64/2005 г.)

3.2. Компонент „Води"
За заустване на промишлените отпадъчни води от обекта има издадено от директора на БДЗБР- Благоевград разрешително за ползване на воден обект - р. Струма, с № 43120057/08.08.2012 г.
Битово-фекалните отпадъчни води нямат връзка с водоприемника. Същите се заустват във водоплътна изгребна яма, която се почиства периодично от „В и К" ЕООД, гр. Благоевград, въз основа на сключен договор.
Изготвен е план за собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води, който е съгласуван от БДЗБР- Благоевград.
В момента на проверката се представят протоколи с резултати от собствен мониторинг за 2013 г. Няма отклонение от индивидуалните емисионни ограничения, съгласно издаденото разрешително за заустване.
Предстои сключване на договор с акредитирана лаборатория за изпълнение на мониторинга за 2014 г.

3.3. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска"
Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ бр.10/2000 г., с изм. и доп.) и във връзка със задълженията на дружеството като „потребител по веригата" на химични вещества в самостоятелен вид, произтичащи от Регламент (ЕО) № 1907/2006 г. на ЕП – Регламент REACH и Регламент (ЕО) № 1272/2008 г. – CLP.
Дружеството е получило от своите доставчици на химикали изисканата от тях информация. Копия от нея са представени при проверката. За по-голямата част от употребяваните химикали дружеството притежава актуални ИЛБ, т. е. те са в съответствие с изискванията на чл. 31 от Регламент REACH и изискванията на Регламент CLP.
Употребяваните на обекта химикали се съхраняват в два склада – склад „киселини" и склад „основи", които са специално обособени за целта помещения, разполагащи с адекватна вентилация и съобразени с конкретните изисквания за съхранение, посочени от производителя в съответните ИЛБ и в съответствие с изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (Дв, бр. 43/2011г.). Дружеството е изготвило документите по чл. 4 от цитираната наредба и е изготвило и документирало оценката на безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси, съгласно чл. 9 от цитираната наредба. При направената проверка на достоверността фактите се установи, че има несъответствия между описаното в оценката и действителната организация на съхранение на опасните химични вещества на обекта.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

Относно фактор „Опасни химични вещества и управление на риска"
• Да бъде коригирана и представена в РИОСВ – Благоевград оценката на безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси по чл. 9 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.). Срок: 14.02.2014 г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
На обекта не са констатирани нарушения на изискванията на екологичното законодателство.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.