Съдържание

Посетители

В момента има 217  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2014 г.

„Орбел - 2001” АД - гр. Гоце Делчев

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Орбел - 2001" АД - гр. Гоце Делчев

На основание заповед № 10/13.01.2014 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 21.01.2014 г. беше извършена проверка на място на обект – завод за производство на ципове, експлоатиран от „Орбел-2001" АД, находящ се в гр. Гоце Делчев, ул. "Гоце Делчев" № 73. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверката.
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- Цех „Пасмантерия;
- Цех „Конфекция";
- Цех „Апреатура";
- Цех „Плъзгачи";
- Леарна;
- Галваничен цех;
- Ремонтно-механичен отдел;
- Парокотелна централа;
- Складове за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
- Складове за съхранение на отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол № 2-08/21.01.2014 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1.Компонент "Атмосферен въздух"
Организирани източници на горивни процеси
За производствено- технологични нужди дружеството експлоатира ПКЦ, в която са монтирани два броя котли. Котел тип ПКМ 4.0 не се използва от средата на 2011 г. – консервиран е. От средата на 2011 г. се експлоатира котел тип „SR – 1600", с топлинна мощност 1,4 МВт, изгарящ течно гориво – нафта. Последните собствени периодични измервания са извършени през 2012 г. и са валидни за 2012 г. и 2013 г..Няма нарушени норми за допустими емисии (НДЕ).
Води се дневник с отразени работни часове на котела.
Дружеството води кореспонденция с акредитирани лаборатории относно провеждане на собствени периодични измервания (СПИ).
Организирани източници на емисии от производствена дейност:
Участък за нанасяне на покрития върху метал (плъзгачи за ципове). С Вх. № 1285/01.04.2013 г. е представена декларация за вложените количества органични разтворители през календарната 2012 г.
Дружеството е извършило регистрация съгласно чл. 30 от Закона за чистотата на атмосферния въздух – за дейност попадаща в обхвата на Приложение № 1 от Наредба № 7/2013 г. на инсталация за нанасяне на покрития върху метални повърхности (Удостоверение за регистрация № 18/06.11.2013г.).
Участък за отлагане на метални покрития върху плъзгачи от месинг – оксидация, покрития от никел, мед и калай. Ваните използвани за нанасяне на тези покрития са с много малък капацитет (около 100 литра).

3.2.Фактор "Опасни химични вещества и управление на риска"
Проверката се извършва на основание изискванията на ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изменения) и подзаконовите нормативни актове произтичащи от него.
Направените с КП № 7 – 23/27.02.2013 г. предписания са изпълнени. Представена е справка за използваните през 2012 г. химични вещества и смеси. На място се представи досието по REACH. Същото се води редовно, като се актуализиран информационните листове за безопасност, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006.
При проверката са проверени три складови помещения и галваничния цех. И трите складови помещения, в които се съхраняват опасни химични вещества и смеси са с ограничен достъп, съгласно издадена заповед на изпълнителния директор на дружеството и изискванията дадени в съответните информационни листове за безопасност. В складовите помещения, за които е необходима аспирация, такава е налична – склад за прахови бои и склад за цианиди. Във всички складове има наличен адсорбент необходим при обезпечаване от разливи.
Дружеството е разработило инструкции за безопасно съхранение на химични вещества и смеси, като всичките са налични в съответното складово помещение.

3.3.Фактор "Отпадъци"
От дейността на обекта се образуват отпадъци с кодове: 040209, 101003, 110111, 120103, 130208, 150101, 150102, 150110, 150202, 191202, 200121 и 200301. За тях е проведена процедурата по реда на чл. 7 от Наредба № 3 (ДВ, бр. 23/2012 г.). За отпадъците се водят отчетни книги по приложение № 1 от Наредба № 2 (Дв, бр. 10/2013 г.), десет броя, които са заверени от РИОСВ – Благоевград на 15.04.2013 г..Същите се водят съгласно нормативните изисквания.
С Вх. № 1119/26.03.2013 г. в РИОСВ – Благоевград е представена информация, че „Орбел – 2001" АД няма да извършва дейност по оползотворяване на отпадък с код 120103 – стърготини, стружки и изрезки от цветни метали. При проверката се установи, че инсталацията за претопяване на посочения отпадък не се експлоатира.
Отпадък с код 040209 не се транспортира от дружеството, видно от представения договор от дата 11.03.2013 г. с „Пас Трейд" ООД, гр. Хаджидимово. За него е проведена процедура по основно охарактеризиране, като с Изх. № 1119(1)/10.04.2013 г. от РИОСВ – Благоевград е издадено положително становище за обезвреждане чрез депониране.
Отпадъците се съхраняват разделно на мястото на образуване. Обособени са складови помещения, които са обозначени с надписи на съответния код и наименование на отпадъка.
Отпадък с код 110111* се съхранява в три броя бидони в помещение с ограничен достъп.
Дружеството изпълнява разпоредбата на чл. 8, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2013 г.), като предава отпадъците въз основа на писмени договори със следните търговски дружества:
- „Феникс – Неврокоп" , гр. Гоце Делчев, от дата 20.01.3014г. за отпадъци 120103, 150101, 150102, 191201;
- „Екогруп транс – 2" АД от 01.08.2012г. за 040209;
- „Дарев" ООД, гр. Гоце Делчев от 18.12.2012 г. за 200121;
- „Пас Трейд" ООД, гр.Хаджидимово, от 11.03.2013 г.
За пуснатите на пазара опаковани стоки дружеството изпълнява задълженията си чрез колективна система, представлявана от организация по оползотворяване. Представя се договор с удостоверение № 4373/01.01.2014 г.с „Екобулпак" АД. Изготвена е годишна справка – декларация за количествата опаковани стоки, пуснати на пазара през 2013 г. и вътрешнофирмена спецификация за 2014 г.

3.4. Направление „КПКЗ"
Проверката се извършва на основание изискванията на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети - ЗОПОЕЩ (ДВ, бр. 43/2008 с посл. изменения) и подзаконовите нормативни актове произтичащи от него.
При проверката се установи, че дружеството има изготвена собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети, съгласно изискванията на приложение № 1 на Наредба № 1/29.10.2008 г., но съдържанието и е непълно. В оценката не са отразени дейности на дружеството, съгласно които то попада в т. 4 на Приложение № 1 ( извършване на дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене, и изпускане в околната среда на химични вещества) от ЗОПОЕЩ.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
- 4.1.Фактор"ОХВ и Управление на риска"
- На основание ЗЗВВХВС(ДВ, бр.10/2000г., с посл. изм. ),
4.1.1. Да се представи инвентарен списък за употребените на обекта химични смеси през 2013 г. Срок- 30.03.2014 г., Отг. Изп. Директор
4.1.2. Да се актуализира оценката на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси по чл. 9 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси.За направената актуализация да се уведоми РИОСВ - Благоевград.Срок- 30.03.2014 г., Отг. Изп. Директор

4.2.Направление "КПКЗ"
4.2.1. Да се актуализира така изготвената собствена оценка като се включат дейностите по т. 4 от Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ и се уведоми РИОСВ – Благоевград.Срок- 28.02.2014 г., Отг. Изп. Директор

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.