Съдържание

Посетители

В момента има 246  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2014 г.

„Балкантекс“ ЕООД - гр. Благоевград

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Балкантекс" ЕООД - гр. Благоевград

На основание Заповед №7/13.01.2014 г. на Директора на РИОСВ - Благоевград, на 23.01.2014 г. беше извършена проверка на място на производствената площадка на "Балкантекс" ЕООД, гр. Благоевград. Проверката се извърши във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверката.
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.
2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на фабрика за производство на конфекция и текстил на ишлеме, включващо:
- Производствени помещения за ушиване на текстил;
- Места за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
- Места за съхранение на отпадъци.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол №5-06/23.01.2014 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент "Атмосферен въздух"

За отопление и охлаждане на производствените се използват 6 броя климатични инсталации със съдържание на охлаждащ агент- фреон R 22, в количества над 3 кг и подлежащи на контрол, съгласно Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно веществата които нарушават озоновия слой (ДВ, бр. 2/2011 г.).
При проверката се представят шест броя досиета на системите, съгласно изискванията на Приложение № 1 към чл. 5, ал. 2 от Наредбата. В Досиетата са отразени необходимият брой проверки за херметичност, с което са спазени изискванията на чл. 23 от Регламент (ЕО) № 1005/2009, относно периодичност на извършваните проверки за херметичност, а именно: за инсталации със съдържание на хладилен агент от 3 до 30 кг един път годишно, за инсталации със съдържание от 30 до 300 кг- два пъти/ година. Охлаждащ агент R 22 е разрешен за употреба до края на 2014 г.
Проверките се извършват от лице, притежаващо документ за правоспособност, издаден от Българска браншова камара по машиностроене.
Дружеството има задължение да представя в РИОСВ- Благоевград в срок до 15.02. всяка година годишен отчет за предходната календарна година, съгл. Приложение № 6 към чл. 11 от Наредбата.
За почистване на петна от текстилни тъкани е обособено помещение с изградена вентилационна система (чадър и въздуховод). За почистване се използва аерозолен спрей Spot Lifter.

3.2. Фактор "Опасни химични вещества. Управление на риска.

Проверката с на основание ЗЗВВХВС ( ДВ, бр. 10/2000г. с посл. изм.), както и във връзка с КП №6-09/06.03.2013 г.
На обекта има обособено помещение за работа с почистващите препарати, оборудвано с вентилационна система. Употребявания на обекта химикал се съхранява в помещението за почистване на петна. За препарата дружеството притежава актуален информационен лист за безопасност. Съхранението му е организирано в съответствие с изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр.43/2011 г.) и в съответствие с изискванията за съхранение отбелязани в ИЛБ.

3.3. Фактор" Отпадъци"

За дейността на обекта дружеството притежава заверени работни листове за класификация на отпадъците с кодове: 040209, 070213, 150101, 150102 и 200121. Отпадъците, образувани от дейността на обекта се съхраняват в обособени за целта места, като мястото за съхраняване на опасните отпадъци е с ограничен достъп. На обекта се водят 3 бр. отчетни книги по приложение № 1 от Наредба № 2 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъци (ДВ, бр. 53/2012г.).
През 2013 г. са предавани количества от всички класифицирани отпадъци, за което се представени договори. За предаване на опасните отпадъци са оформени 2 бр. идентификационни документи. По време на проверката са дадени устни указания на лицето отговорно да води отчетните книги, относно воденето на отчетността.
Дружеството притежава становище за основно охарактеризиране на отпадък с код 040209. През 2013 г. не са предавани отпадъци за депониране. Входящите материали се получават от Гърция и Турция. При проверката не се представят документи удостоверяващи заплащането на продуктова такса „опаковки" по чл. 59 от ЗУО.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Фактор „Управление на отпадъците"
1. Да се представи в РИОСВ – Благоевград документи, удостоверяващи заплащането на продуктова такса „опаковки" по чл. 59 от ЗУО. Срок: 28.02.2014г. Отг. Управителя

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното изпълнение.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.