Съдържание

Посетители

В момента има 214  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2014 г.

„МАРЕЛИ СИСТЕМС” ЕООД - гр. София

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „МАРЕЛИ СИСТЕМС" ЕООД - гр. София

 

На основание Заповед №18/27.01.2014 год. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 04.02.2014 год. беше извършена проверка на място на обект "Цех за производство на камини, кабелни скари и осветителни тела", експлоатиран от „Марели системс" ЕООД, гр. София, находящ се в гр. Благоевград, ул. "Покровнишко шосе" №22. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.
Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство и е съставен КП №06-24/04.02.2014 год.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- Цех „Металообработване";
- Участък „Бояджийно и пясъкоструйка";
- Склад за материали и готова продукция.
- Помещения и съдове за съхраняване на генерираните от дейността отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Дружеството е производител на камини с вградена електроника, кабелни скари и осветителни тела, като извършва дейност на настоящата площадка съгласно договор за наем.
3.1. Фактор "Опасни химични вещества и управление на риска"
Проверката е на основание изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси /ЗЗВВХВС/ (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм.) и подзаконовите нормативни актове, произтичащи от него.
В процеса на производствената си дейност дружеството употребява опасни химични вещества и смеси, както и газове под налягане. За използваните за боядисване на металните детайли бои, фирмата доставчик е предоставила информационен лист за безопасност (ИЛБ). За почистване на четките се използва кореселин, който се закупува от търговската мрежа. В производството се използват следните газове под налягане:
- за рязане на металните детайли - кислород, азот, хелий и въглероден диоксид;
- за заваряване – старгон и аргон.
За газовете не са налични ИЛБ.
Дружеството е потребител по веригата на опасни химични вещества и смеси съгласно Регламент (ЕО) №1907/2006 - REACH. То употребява и уплътнители – термоустойчиви, термоизолационни, въжета от фибростъкло и вермикулитни плочи. Същите не са опасни.
За употребяваните на обекта на дружеството опасни химични вещества и смеси не са обособени складови помещения. Дружеството употребява също смазочни масла и грес.

3.2. Фактор "Отпадъци"
От производствената си дейност дружеството генерира следните отпадъци: пластмасови и хартиени опаковки; опаковки, замърсени с опасни вещества; абсорбенти; флуоресцентни тръби; черни и цветни метали; отпадъци от вермикулит. За същите не е извършена класификация съгласно изискванията на чл. 7 Наредба № 3 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 44/2004г.).
На обекта има въведено разделно събиране на отпадъците с обособени съдове и места за съхраняването им.
Дължимата продуктова такса по чл. 59 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г.) за пуснатото на пазара електрическо и електронно оборудване (ЕЕО) се заплаща ежемесечно към „НООРД" АД, а за пуснатата на пазара опакована стока – към „Булекопак" АД. представиха три броя отчетни книги по приложение №3 от Наредба №9, които се водят съгласно изискванията.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
Относно фактор "Опасни химични вещества":
- Да се изискат от всички доставчици ИЛБ, използвани съгласно чл. 31 от Регламент (ЕО) 1907/2006. Срок: 28.02.2014 г., Отг.: Управител
- Да се обособят складови помещения за съхранение на употребяваните опасни химични вещества и смеси. Срок: 30.03.2014 г., Отг.: Управител

Относно фактор "Отпадъци":
- Да се заверят в РИОСВ Благоевград работни листове за класификация на отпадъците, генерирани от дейността на дружеството, съгласно изискванията на чл. 7, ал. 1 от Наредба №3 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 44/2004 г.) Срок: 04.03.2014 г., Отг.: Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.