Съдържание

Посетители

В момента има 181  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2014 г.

„Божинов и сие” ООД – гр. Сандански

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Божинов и сие" ООД – гр. Сандански

На основание Заповед № 28/10.02.2014 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 18.02.2014 г. е извършена проверка на място на обект „Ремонтна работилница, складова база, гараж и канал за измиване на автомобили", находящ се в м. „Друма" землище на гр. Сандански, експлоатиран от „Божинов и сие" ООД гр. Сандански.
Проверката е комплексна, извършена във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.


1. Цел на проверката.
Проверката е извършена от екип експерти по компонент "води" и фактор "отпадъци", влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.


2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • ремонтна работилница;
  • складова база;
  • гараж и канал за измиване на автомобили;
  • пречиствателно съоръжение – септична яма.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат, е съставен Констативен протокол № 8-10/ 18.02.2014 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „ Води".
За обекта има издадено разрешително за заустване № 43740001/ 17.09.2009 г. Срокът на действие е продължен с решение № ПО-01-125/ 02.08.2013 г. от Басейнова дирекция ЗБР Благоевград, с изискване да се извършва собствен мониторинг 4 пъти годишно.
Дружеството изпълнява изискването да извършва собствен мониторинг на отпадъчните води и изпраща редовно резултатите от него в РИОСВ Благоевград. Представените резултати в лаб. протоколи показват спазване на нормите в разрешителното (ИЕО).
Пречиствателното съоръжение се поддържа в добро техническо и експлоатационно състояние. Площадката е осигурена срещу разливи. По време на проверката не се формират отпадъчни води от ведомствената автомивка.
Сключен е договор с акредитирана лаборатория за извършване на собствен контрол на отпадъчните води през първо тримесечие на 2014 г.
Подготвя се доклад за изпълнение на условията и изискванията на разрешителното, на основание чл. 48, ал. 1, т. 12 на Закона за водите.

3.2. Фактор "Отпадъци".
От дейността на обекта се образуват следните кодове отпадъци: 130208, 150101, 150202, 160103, 160107, 160117, 160118, 160199, 160601, 200121 и 200301. За същите дружеството притежава заверени работни листове по реда на Наредба № 3 ( ДВ, бр. 44/ 2004 г.)
При проверката се установи, че за всички отпадъци има обособени места и съдове за съхраняване, обозначени с код и наименование на съответния отпадък.
През 2013 г. не са образувани отпадъци с кодове 160601, 200121 и 160118.
През 2013 г. не са предавани отпадъци за последващо третиране.
През м. февруари 2014 г. са предавани отпадъци с кодове 130208 и 160107, въз основа на сключен договор и идентификационни документи.
На обекта се водят редовно 10 бр. отчетни книги по приложение № 1 от Наредба № 2 за реда и образците по които се предоставя информация за дейностите по отпадъци.
Подготвят се годишните отчети за 2013 г. по приложение № 9 от Наредба №2 (ДВ, бр. 10/2013 г.)
Битовите отпадъци се обслужват от сметосъбираща фирма, обслужваща общ. Сандански въз основа на договор за 2014 г. На обекта се извършва предварително съхраняване на отпадъците.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
Не са дадени предписания по време на проверката.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Дружеството спазва изискванията на нормативната уредба за опазване на околната среда и обекта е в съответствие с изискванията на екологичното законодателство.