Съдържание

Посетители

В момента има 206  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2014 г.

„Експрес - мод” ЕООД – гр. Петрич

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Eкспрес - мод" ЕООД – гр. Петрич

На основание Заповед № 29/10.02.2014 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 18.02.2014 г. е извършена проверка на място на обект „Бензиностанция", находяща се в м. „Чикуто-2", землище на гр. Петрич, експлоатирана от „Експрес - мод" ООД гр. Петрич.
Проверката е комплексна, извършена във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.


1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по компонент "води" и фактор "отпадъци", влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- бензиностанция;
- автомивка, разположена на площадката на бензиностанцията;
- пречиствателно съоръжение – каломаслоуловител;
- места и съдове за съхранение на отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат, е съставен Констативен протокол № 9-10/ 18.02.2014 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „ Води".
Дружеството притежава разрешително за ползване на воден обект – отводнителен канал, за заустване на отпадъчните води от обекта № 43720070/ 12.10.2012 г., с изискване за извършване на собствен мониторинг два пъти годишно.
От Басейнова дирекция ЗБР Благоевград има издадено решение № ПО-01-75/ 21.05.2013 г. за промяна на разрешителното в частта «максимално разрешено зауствано водно количество», с което е разрешено 4000 м3/год.
Дружеството изпълнява изискването да извършва собствен мониторинг на отпадъчните води и изпраща редовно резултатите от него в РИОСВ Благоевград. Представените резултати в лаб. протоколи показват спазване на нормите в разрешителното (ИЕО) за 2013 г.
Пречиствателното съоръжение – каломаслоуловител се поддържа в добро техническо и експлоатационно състояние. По време на проверката не се формират отпадъчни води от автомивка. Видимо водата от пункта за вземане на водни проби отпадъчни води е чиста.
Площадката е осигурена срещу разливи от нефтопродукти.
Изготвен е доклад за изпълнение на условията и изискванията на разрешителното, на основание чл. 48, ал. 1, т. 12 на Закона за водите и подготвен за внасяне в РИОСВ Благоевград.

3.2. Фактор "Отпадъци".
За дейността на обекта дружеството притежава заверени работни листове, по реда на Наредба № 3 ( ДВ, бр. 44/ 2004 г.), за отпадъци със следните кодове: 130208, 130503, 150202, 160103, 160107, 200121.
При проверката се установи, че за отпадъците има обособени места и съдове за съхраняване, обозначени с код и наименование на съответния отпадък.
На обекта се водят редовно 6 бр. отчетни книги, по приложение № 1 от Наредба № 2 (ДВ, бр. 10/2013 г.) за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъци.
При прегледа на същите се установи, че през 2013 г. са предавани отпадъци с кодове 160107, 130208, 200121 и 160103 , въз основа на писмен договор за предаване.
На обекта се извършва предварително съхраняване на мястото на образуване на отпадъци.
До момента на проверката не са изготвени годишни отчети по отпадъци за 2013 г., предстои представянето им в ИАОС до 10 март т. г.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
Не са дадени предписания по време на проверката.


5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Дружеството спазва изискванията на нормативната уредба за опазване на околната среда и обекта е в съответствие с изискванията на екологичното законодателство.