Съдържание

Посетители

В момента има 217  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2014 г.

„В и К” ЕООД - гр. Благоевград - обект “Пречиствателна станция за отпадъчни води - гр. Благоевград”

Д О К Л А Д

за извършена проверка на "В и К" ЕООД - гр. Благоевград - обект "Пречиствателна станция за отпадъчни води - гр. Благоевград"

На основание Заповед №37/17.02.2014 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 25.02.2014 г. се извърши проверка на място и по документи на обект "Пречиствателна станция за отпадъчни води - гр. Благоевград" и съставен Констативен протокол № 01-05/25.02.2014 г.

1. Цел на проверка.
Проверката е комплексна и се извърши от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда с цел установяване изпълнение на условия от решение по ОВОС №52-12/2001 г. на министъра на околната среда и водите във фаза "По време на експлоатацията" и спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Проверени са 2 бр. условия от решението по ОВОС, а именно:

  • ІІІ.1 Експлоатиращото предприятие да създаде организация за ефективен контрол на договорирания състав и количество на промишлените отпадъчни води, заустващи в канализационните колектори, с цел да не се компрометира работата на пречиствателното съоръжение.
  • ІІІ.3 Формираните утайки на ГПСОВ да бъдат предавани за по-нататъшно третиране съгласно изискванията на Закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда и Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци.

Фактор "Опасни химични вещества и управление на риска" - проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр 10/2000 г. с посл. изм.) и подзаконовите актове произтичащи от него.
Фактор „Отпадъци" - проверката е на основание Закона за управление на отпадъците и задълженията на дружеството по спазване на действащата нормативна уредба по управление на отпадъците.
Компонент „Води" - проверката е на основание Закона за водите и подзаконовите актове произтичащи от него.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
3.1 Контрол по изпълнение на условия от решение по ОВОС № 52-12/2001 г.
Проверката бе извършена на място и по документи. При проверката не се констатира неизпълнение на условията в решението по ОВОС.
3.2 Фактор „Опасни химични вещества и смеси и управление на риска"
При проверката се установи, че на 18.03.2013 г. дружеството е изготвило документирана оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси. Същата е актуализирана на 21.01.2014 г., тъй като е сменен един от употребяваните реагенти.
Издадени са заповеди за лицата, които имат право да работят с опасни химични вещества и смеси, складовете в които се съхраняват същите и отговорните лица за тяхното съхранение.
Складовите помещения са в добро състояние и са с ограничен достъп.
3.3 Фактор „Отпадъци"
За дейността на обекта дружеството притежава заверени работни листове за отпадъци. От предходната проверка до момента формираните утайки от ПСОВ не са предавани. Към момента на проверката на площадката се съхраняват около 5500 т утайки.
Отпадъци с кодове 190801 и 190802 се събират разделно в контейнери на мястото на образуване и се предават на „Биострой" ЕООД въз основа на писмен договор. До момента не са образувани отпадъци с кодове 190811; 190810; 190809. В края на 2013 г. е образуван отпадък с код 200121 – луминисцетни лампи. Същите се съхраняват разделно в обособено за целта място с ограничен достъп, обозначено с кода и наименованието на отпадъка.
На обекта се водят 8 бр. отчетни книги по Приложение № 1 от Наредба № 2 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.
3.4 Компонент „Води"
На община Благоевград титуляр на издаденото Разрешително №43110028/29.05.2012 г. за заустване на отпадъчни води от обект ПСОВ-Благоевград е издадено Решение №ПО-01-138/29.05.2012 г. за изменение в раздел „срок за достигане на ИЕО", имайки в предвид, че действащата ПСОВ не отговаря на изискванията на чувствителна зона, като крайния срок е определен до 31.12.2015 г. Във връзка с реконструкцията на ПСОВ е отпочната процедура за актуализация на разрешителното за заустване на отпадъчни води в чувствителна зона.
Операторът на ПСОВ-Благоевград „ВиК" ЕООД-Благоевград по договор с община Благоевград извършва собствен мониторинг на отпадъчни води с акредитирана лаборатория, като резултатите от него се изпращат редовно в РИОСВ-Благоевград.
Обекта е включен в списъка на обектите за задължителен мониторинг на РИОСВ-Благоевград, утвърден със Заповед №РД-955/18.12.2013 г. на министъра на околната среда и водите.
Във връзка с предстоящата реконструкция на ПСОВ е изготвен проект за експлоатация за периода на реконструкцията. Очаква се реконструкцията да започне на 17.03.2014 г.
ПСОВ работи в нормален режим. Байпасната връзка на ПСОВ е пломбирана при извършена проверка на 19.11.2013 г. (КП №108-11/19.11.2013 г.). При проверката е установено, че целостта на пломбите е запазена.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
При направената проверка са дадени следните предписания относно:
4.1. "Опасни химични вещества и управление на риска"

На основание чл. 26, ал. 8 от ЗЗВВХВС(ДВ, бр. 10 от 2000 г. с посл. изм.) е дадено следното предписание, срокове и отговорници:

1. Да се представи в РИОСВ-Благоевград версия №1 от документираната оценка на безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси и информационен лист за безопасност на флокулант Prestol ТМ 643 ВС. Срок: 20.03.2014 г. Отг. Управителя

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За привеждане в съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство е направено предписание и е поставен срок за неговото изпълнение.
За изпълнение на предписанието ще бъде извършена последваща проверка по документи.