Съдържание

Посетители

В момента има 223  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2014 г.

„АЛТ-КО” АД - гр. Банкя

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „АЛТ-КО" АД - гр. Банкя

На основание Заповед №27/10.02.2014 год. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 27.02.2014 год. беше извършена проверка на място на обект "Оранжерии" - гр. Кресна, експлоатиран от „Алт-Ко" АД, гр. Банкя, находящ се в обл. Благоевград, общ. Кресна, гр. Кресна. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.
Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство и е съставен КП №23-24/27.02.2014 год.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- Оранжерии – 4 блока;
- Ко-генератор;
- Котелни централи – 2 бр.;
- Складове за химикали;
- Помещения и места за съхраняване на генерираните от дейността отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Дружеството е с дейност растениевъдство, която се извършва на площ от 120 дка – четири блока по 30 дка. Отглеждането на зеленчуци е по почвен начин и с хидропоника (перлит).

3.1. Компонент „Атмосферен въздух"
За отопление на оранжерийните блокове дружеството експлоатира 2 бр. котелни централи с по три броя водогрейни котли - всеки с топлинна мощност по 4.5 МW(6 х 4,5) и един ко-генератор с номинална топлинна мощност 1,8 МW.
При проверката се представят протоколи от измерени емисии на вредни вещества в атмосферния въздух от 6 броя котли (Протоколи от изпитване №116/21.02.2014 г., №116.1/21.02.2014 г., №116.2/21.02.2014 г., №116.3/21.02.2014 г., №116.4/21.02.2014 г. и №116.5/21.02.2014 г.). Протоколите от изпитване показват спазване на нормите за допустими емисии, регламентирани в чл. 21 от Наредба №1/2005 г. (ДВ, бр. 64/2005 г.). Котлите и ко-генераторът изгарят природен газ.
Резултатите от измерванията не са представени в РИОСВ-Благоевград. Собствени периодични измервания (СПИ) са валидни за 2014 и 2015 г.
Общата номинална топлинна мощност на горивната инсталация е 28,8 МW, за което е издадено РЕПГ №154/2010 г.

3.2. Фактор "Опасни химични вещества и управление на риска"
Проверката е на основание изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси /ЗЗВВХВС/ (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм. ДВ, бр. 84/2012 г.) и във връзка с КП №15-24/28.02.2013 г. и дадени с него предписания.
При проверката се установи, че употребяваните на обекта химикали се съхраняват в четири специално обособени за целта складови помещения – склад за препарати за растителна защита (ПРЗ), склад за торове №2, склад за торове №3 и склад №4 за азотна киселина. Складовото помещение, предназначено за съхранение на ПРЗ е предоставено за ползване по силата на сключен договор за наем с „Фитозащита" ЕООД, гр. Благоевград, с което дружество има и договор за услуги по осъществяване на растителна защита на обекта. По силата на тези договори складът се използва за краткосрочно съхранение (дневни дози) на ПРЗ. За всички употребявани на обекта химикали дружеството притежава актуални информационни листове за безопасност (ИЛБ).
Съхранението на химикалите в горепосочените складови помещения е организирано в съответствие с изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.) и в съответствие с изискванията за съхранение отбелязани в конкретните ИЛБ.
Дружеството е изготвило и съхранява на обекта документацията по чл. 4, т. 7, т. 8, т. 9, т. 10 и т. 11 от цитираната наредба , както и оценката на безопасността на съхранение по чл. 9 от нея, с което е изпълнило предписанието дадено с цитирания протокол.

3.3. Фактор "Отпадъци"
Дружеството е провело процедурата по чл. 7, ал. 1 от Наредба №3 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 44/2004 г.) и има заверени работни листове в РИОСВ-Благоевград за генерираните от дейността си отпадъци.
Генерираните от дейността отпадъци се съхраняват разделно на определените за целта места и складове.
Представят се отчетни книги за отпадъците по Приложение №1 на Наредба №2 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейности по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. Същите се водят съгласно нормативните изисквания.
Представя се договор за предаване на генерираните от дейността отпадъци, както и идентификационна карта за предадените опасни отпадъци.
Дължимата продуктова такса по чл. 59 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г.) се заплаща към „Булекопак" АД.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
Относно компонент "Атмосферен въздух":
- Резултатите от извършените СПИ на емисиите от 6 бр. котли да се представят в РИОСВ-Благоевград с Доклад по реда на чл. 39 от Наредба №6/1999 г. (ДВ, бр. 31/1999 г., с изм. и доп.). Срок: 21.03.2014 г., Отг.: Изп. директор

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирото несъответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство е направено съответното предписание и поставен срок за неговото отстраняване.
За изпълнение на предписанието ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.