Съдържание

Посетители

В момента има 207  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2014 г.

„ЕВРОСТРОЙ” ЕООД - гр. Петрич

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „ЕВРОСТРОЙ" ЕООД - гр. Петрич и „Заечки" ЕООД - гр. Петрич
обект „Бетонов център" гр. Петрич – промишлена зона

На основание Заповед № 52/26.02.2014 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 11.03.2014 г. е извършена проверка на място на обект „Бетонов център" находящ се в промишлена зона на гр. Петрич, собственост на „Еврострой" ЕООД до 2010 г., стопанисван от „Заечки" ЕООД гр. Петрич към датата на проверката.
Проверката е комплексна, във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.
1. Цел на проверката.
Проверката е извършена от екип експерти по компонент „Води" и фактор "ОХВ", влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.
2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • бетонов център;
  • площадкова канализация;
  • пречиствателно съоръжение – утаители 2 бр.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат, е съставен Констативен протокол № 14-10 и № 15-10/11.03.2014 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „ Води".
На обекта се произвеждат бетонови, варови разтвори и бетонови изделия - бетонови бордюри, плочки, бетонови пръстени и др.

Производствената площадка се водоснабдява от водопроводната мрежа на гр. Петрич – за питейно-битови и промишлени нужди.
На обекта се формират основно битови отпадъчни води, които се заустват в канализацията на гр. Петрич.
Промишлените отпадъчни води (от бетоновия център) се заустват в утаител, разположен на площадката на обекта, който се изгребва периодично. Утаените промишлени отпадъчни води се заустват в съществуваща канализация.
Дружеството, стопанисващо обекта е «Заечки» ЕООД - абонат на « ВиК» гр. Петрич. Поради настъпилите промени в собствеността и актуалното състояние на дружеството от м. януари 2014 г., не се представи актуален договор за приемане на отпадъчните води.
По време на проверката са представени документи, удостоверяващи законността на обекта и извършваната дейност, приложени към констативен протокол № 14-10/11.03.2014 г.

3.2. Фактор "Опасни химични вещества и управление на риска".
Проверката е извършена на основание изискванията на ЗЗВВХВС (ДВ, № 10/2000г. с посл. изм.) и подзаконовите нормативни актове произтичащи от него.
Съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006 г. – регламент REACH, дружеството е потребител по веригата на химични вещества и смеси.
Дружеството употребява следните опасни химични вещества: цимент, текозим Н (ускоряваща втвърдяването химична добавка), и текопласт С11(суперпластифицираща химична добавка).
Цимента се съхранява в 2 бр. силоза с обем по 60 тона, а текозим Н и текопласт С11 се съхраняват в цистерни с обем по 1 м3.
Дружеството има информационен лист за безопасност за цимента, а за останалите две добавки няма ИБЛ, а декларации за експлоатационни показатели.
При огледа на площадката не е констатирано разпрашаване на цимент и разливи от добавките.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
4.1. На основание чл. 26 ал. 8 от ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм.) :
1. Дружеството да изиска от доставчика на текозим Н и текопласт С11 информационни листове за безопасност. Същите да бъдат налични на площадката и хим. смеси да бъдат съхранявани, съгласно указанията дадени в тях. За изпълнението на това да се уведоми писмено РИОСВ – Благоевград.
Срок: 15.04.2014 г. ; Отг.: Управителя.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За привеждане в съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство е дадено 1 бр. предписание и поставен срок за изпълнение от управителя на дружеството.
За изпълнение на предписанията ще бъде извършен от РИОСВ Благоевград последващ контрол, при необходимост на място и/или по документи.