Съдържание

Посетители

В момента има 240  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2014 г.

„Матанд” ЕООД - гр. Перник

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Матанд" ЕООД - гр. Перник

На основание Заповед №49/21.02.2014 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 05.03.2014 г. се извърши проверка на място на „Млекопреработвателно предприятие", находящо се с. Елешница, общ. Разлог.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, и произтичащите от него специални закони и подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на Млекопреработвателно предприятие, включващо:
- производствени цехове;
- парокотелна централа;
- складове за съхранение на химикали;
- хладилни и климатични инсталации;

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Основна дейност на дружеството - производство на сирене, кашкавал и масло. През зимния сезон, дружеството работи с намалено работно време - през ден, а през летния сезон – на едносменен режим на работа, пет дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №15-06/05.03.2014 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух"
3.1.1. Организирани източници от горивни процеси.
За производствени нужди дружеството получава топлоносител от собствена парокотелна централа (ПКЦ). В ПКЦ са монтирани 2 бр.котли- 1 бр. ПКМ 1.0 на течно гориво и 1 бр. ПКМ 1.6, който е преустроен на твърдо гориво. Същият е с номинална топлинна мощност 1128 KW и подлежи на контрол съгл. Наредба №1/2005 г.
Дружеството е извършило собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух. Резултатите от измерванията показват спазване на нормите за допустими емисии (НДЕ), регламентирани в Приложение №7 към чл.21 от Наредба №1/2005 (ДВ, бр.64/2005), серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид и прах. Резултатите от измерванията са валидни за 2012 г. и 2013 г.
3.1.2. Относно спазване на изискванията на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО)№842/2006, относно някои флуорирани парникови газове (ДВ, бр.3/2009 г.) и Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО)№1005/2009, относно веществата които нарушават озоновия слой (ДВ, бр.2/2011 г.).
На обекта се експлоатират 7 броя хладилни и 2 броя климатични инсталации със съдържание на охлаждащ агент над 3 кг. Само една хладилна инсталация е със съдържание на охлаждащ агент R22 (5,2 кг), останалите инсталации са с R 404А.
При проверката се представят „Досиета на системите" на всички хладилни и климатични инсталации. В Досиетата са отразени необходимия брой проверки за херметичност/течове, с което са спазени изискванията за периодичност на проверките. Проверките се извършват от лица, притежаващи документ за правоспособност, издаден от Българска браншова камара по машиностроене.
Представени са годишни отчети с информация за хладилните и климатични инсталации.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества"
Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г.) и във връзка с дадени предписания от предходна проверка. При проверката се установи, че дружеството е изготвило по чл. 9 от Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ бр. 43/2011 г.) и копие от нея е представена в РИОСВ – Благоевград.
За всички употребявани на обекта химикали, с изключение на лимонената киселина и калция, дружеството притежава актуални информационни листове за безопасност. При направената проверка на фактите отразени в оценката по чл. 9 с действителния начин на съхранение на химикали на обекта се установи, че същите се съхраняват в три обособени складови помещения – склад за дезинфектанти, склад за съхранение на индустриални химикали и склад за съхранение на химикали, които се влагат в производството. В склада за съхранение на индустриални химикали се съхраняват несъвместими такива, а именно – азотна киселина, натриева основа е натриев хипохлорид. И в трите складови помещения няма изградена адекватна вентилация. В помещението, където в момента на проверката се съхранява азотна киселина и натриева основа има връзка с канализацията.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

Относно фактор „Опасни химични вещества"

  • Съхранението на употребяваните на обекта киселини и натриева основа, да бъде организирано в две отделни помещения - склад за киселини и склад за основи, в съответствие с изискванията за съхранение, посочени в конкретните ИЛБ, както и да бъде осигурена адекватна вентилация. За изпълнението на това предписание РИОСВ - Благоевград да бъде уведомена писмено. Срок: 05.04.2013 г.
  • Да бъде актуализирана оценката за безопасността на съхранение на употребяваните на обекта химикали, като в нея бъдат отразени новите обстоятелства по организацията на съхранение. Копие от нея да бъде изпратено в РИОСВ - Благоевград. Срок: 05.04.2014 г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.