Съдържание

Посетители

В момента има 281  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2014 г.

„Европринт - 2004” ЕООД - гр. Петрич

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Европринт - 2004" ЕООД - гр. Петрич

На основание Заповед № 58/28.02.2014 год. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 12.03.2014 год. беше извършена проверка на място на обект "Европринт - 2004" ЕООД, находящ се в гр. Петрич, ул. „Места" № 3. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверката.
Проверката на дружеството се извършва от експерти по компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- Цех за щамповане с три машини за печат и една сушилня;
- Склад за опасни химични вещества;
- Помещение за експониране и съхранение на сита.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на факторите, които въздействат върху околната среда беше съставен Констативен протокол №4-08/12.03.2014 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства.

3.1. Фактор "Опасни химични вещества и управление на риска"
Проверката е извършена на основание изискванията на ЗЗВВХВС (ДВ, бр.10/2000г., с посл. изм. ), и подзаконовите нормативни актове произтичащи от него.
На място е проверено складовото помещение, в което се съхраняват опасните химични смеси. В същото помещение се съхраняват и всички останали бои, които се употребяват от дружеството, но съгласно етикетите по тях, нямат опасни свойства. Складът не е с ограничен достъп. При проверката не са предоставени ИЛБ за опасните химични смеси, които дружеството употребява. Няма изготвена оценка за безопасно съхранение на химичните вещества и смеси, които се употребяват.
Дадени са 2 бр. предписания на основание чл.28, ал.8 от ЗЗВВХВС (ДВ, бр.10/2000г., с посл. изм.).

3.2.Фактор "Отпадъци"
Дружеството извършва щамповане на скроен текстил, който се внася от Република Гърция в полиетиленови чували. Щампованите продукти се опаковат в същите опаковки, използвани при доставката и се връщат в Република Гърция.
От производствената дейност на обекта се образуват следните видове отпадъци: картонени опаковки, хартиени изрезки, текстилни парчета, опаковки от използвани бои и разтворители за щамповане, бракувани сита за печатане върху текстил, флуоресцентни тръби, използвани за осветление в работните помещения, полиетиленови чували.
Към момента дружеството не е извършило класификация, съгласно изискванията на Наредба №3 (ДВ, бр.23/2012 г.) за класификация на отпадъците.
Отпадъците от картонени опаковки се събират разделно на мястото на образуване и се предават без оформен писмен договор.
За образуваните отпадъци и тяхното предаване не се води отчетност съгласно изискванията на Наредба № 2 за реда и образците по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците както и реда за водене на публичен регистър (ДВ, бр.86/2013 г.)
Дадено предписание на основание чл.113, ал.3 от ЗУО (ДВ, бр.53, /2012г.).

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

фактор"ОХВ и Управление на риска"

  • Да се изискат от доставчиците на химични вещества и смеси актуални информационни листове за безопасност, които да са изготвени съгласно изискванията на Регламент (ЕО) 1907/1006 г. и Регламент (ЕО) 1272/2008 г. Срок- 30.03.2014 г., Отг.- Управител
  • В съответствие с изискванията на чл.9 от Наредбата за реда и начина на съхранение на химични вещества и смеси да бъде изготвена оценката за безопасно съхранение на употребяваните в производствената дейност на дружеството химикали. Оценката да бъде документирана във формата утвърден със Заповед № РД-288/03.04.2012г на министъра на околната среда и водите.Копие от нея да се представи в РИОСВ Благоевград. Срок: 01.05.2014 г., Отг. - Управител

фактор "Отпадъци"

  • Да се внесат в РИОСВ Благоевград работни листове за класификация на отпадъците по приложение № 6, съгласно чл. 7 от Наредба № 2 (ДВ, бр.23/2012 г.). Срок: 14.04.2014 г., Отг. - Управителя
  • Да се поиска от РИОСВ Благоевград заверяване на отчетни книги по приложение № 1 от Наредба № 2(ДВ, бр. 10/2013 г.). Срок- 30.04.2014 г., Отг. - Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За констатирани несъответствия на обекта са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.