Съдържание

Посетители

В момента има 217  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2014 г.

„Юлен” АД - гр. Банско

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Юлен" АД - гр. Банско

На основание Заповед № 59/04.03.2014 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 20.03.2014 г. се извърши проверка на място на туристически и спортни обекти, собственост на „Юлен" АД, гр. Банско, находящи се в землището на гр. Банско и на територията на Национален парк „Пирин". Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- ПСОВ м. „Бъндеришка поляна";
- ПСОВ м. „Шилигарника";
- ПСОВ м. „Платото";
- складове за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
- източници на емисии от горивни процеси.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които и въздействат беше съставен Констативен протокол № 8-09/20.03.2014 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух"
3.1.1. Източници на емисии от горивни процеси:
За отопление на сградата на начална станция на лифта се използват 2 бр. котли с топлинна мощност по 180 кВт, изгарящи газово гориво, които не подлежат на контрол чрез измервания. Заведенията за хранене (3бр.) и чайни (4бр.), находящи се в местностите «Бъндеришка поляна», «Шилигарника» и «Платото» се отопляват с електрическа енергия и камини на дърва.
3.1.2. За производството на изкуствен сняг се използват машини тип «Ланзе», които работят без охлаждащ агент.
Дружеството има задължение да извършва собствен мониторинг (СПИ) на показателите на шум не по – малко от един път в рамките на две последователни календарни години, съгласно чл. 27, т. 2 от Наредба № 54/2010г. за дейността на националната система за мониторинг на шум в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда. Последните СПИ са извършени през месец март 2014г., но все още не са получени от дружеството резултатите от тях. Резултатите от извършените през 2012 г. СПИ показват, че няма нарушение на нормите за дневно, вечерно и нощно ниво на шум излъчван от машините за сняг.

3.2. Компонент „Води"
„Юлен" АД гр. Банско е титуляр на 3 броя разрешителни за заустване на пречистени отпадъчни води на изход от ПСОВ "Бъндеришка поляна", ПСОВ "Шилигарника" и ПСОВ "Платото", обслужващи „Туристическа и ски зона Банско".
Във връзка със задължението дружеството да провежда собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води два пъти годишно, в РИОСВ Благоевград са представени протоколи от изпитване с резултати от пробовземане през месец януари 2014 г. Няма отклонение от индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителните за заустване. Предстои още едно пробовземане до края на активния сезон
На основание чл. 48, ал.1, т.12 от Закона за водите, в РИОСВ Благоевград са представени доклади за изпълнение на условията в издадените разрешителни за заустване за предходната 2013 година.
По време на проверката е извършено контролно пробовземане на отпадъчни води за физикохимичен анализ на изход от ПСОВ м."Платото", ПСОВ м."Шилигарника" и ПСОВ м."Бъндеришка поляна".

3.3. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска"
Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ бр.10/2000 г., с изм. и доп.) и във връзка със задълженията на дружеството като „потребител по веригата" на химични вещества в самостоятелен вид, произтичащи от Регламент (ЕО) № 1907/2006 г. на ЕП – Регламент REACH и Регламент (ЕО) № 1272/2008 г. – CLP.
Дружеството е получило от своите доставчици на химикали изисканата от тях информация. Копия от нея са представени при проверката. За по-голямата част от употребяваните химикали дружеството притежава актуални ИЛБ, т. е. те са в съответствие с изискванията на чл. 31 от Регламент REACH и изискванията на Регламент CLP.
Употребяваните на обекта химикали се съхраняват в специално обособено за целта помещение, разполагащо с адекватна вентилация и съобразени с конкретните изисквания за съхранение, посочени от производителя в съответните ИЛБ и в съответствие с изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (Дв, бр. 43/2011г.). Дружеството е изготвило документите по чл. 4 от цитираната наредба и е изготвило и документирало оценката на безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси, съгласно чл. 9 от цитираната наредба. При направената проверка на достоверността на фактите се установи, че има несъответствия между описаното в оценката и действителната организация на съхранение на опасните химични вещества на обекта.
При проверката се установи, че и през настоящия ски сезон дружеството не използва химикали за стабилизиране на снежната покривка.

4. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
На обекта не са констатирани нарушения на изискванията на екологичното законодателство.