Съдържание

Посетители

В момента има 171  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2014 г.

„Евромода” ЕООД – гр. София

 

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Евромода" ЕООД – гр. София

На основание Заповед № 34/13.02.2014 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 18.03.2014 г. беше извършена проверка на място на производствена площадка на "Евромода" ЕООД, находяща се в гр. Якоруда, околовръстен път. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на обект – предприятие за производство на бельо, разположено в една сграда на два етажа.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Основна дейност на дружеството е производство на бельо, като производствената дейност се извършва на три площадки, от които две са разположени на територията на РИОСВ – Благоевград (в гр. Якоруда и с. Рибново, общ. Гърмен) и една разположена на територията на РИОСВ – Смолян в с. Сатовча.
По време на извършването на текущия контрол на обекта, находящ се в гр. Якоруда върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които и въздействат беше съставен Констативен протокол № 19-13/18.03.2014 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1 Фактор "Отпадъци"

От дейността на обекта се образуват отпадъци от конци, хартиени и картонени опаковки, пластмасови опаковки, опаковки замърсени с опасни вещества, отработени масла и абсорбенти. За същите дружеството не е провело процедурата по реда на чл.7, ал.1 от Наредба № 3 за класификация на отпадъците. На обекта е организирано разделното събиране на отпадъците, образувани от дейността на обекта. За предаване на отпадъците има сключени договори по реда на чл.8 от Закона за управление на отпадъците. До момента на проверката дружеството не е водило отчетност на отпадъците по реда на Наредба № 2 от 22 януари 2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.
Готовата продукция се изнася за Франция.

3.2 Фактор "Опасни химични вещества и управление на риска"

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г.). В процеса на производство дружеството употребява дезинфектанти и почистващи смеси - за почистване на работните помещения, за почистване на петна, машинни масла и евродизел. За употребените на обекта химикали дружеството не притежава информационни листове за безопасност (ИЛБ). Употребените химикали се съхраняват в две отделни помещения.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Относно фактор „ Отпадъци"

1. Да се представят в РИОСВ – Благоевград необходимите документи по реда на чл.7, ал.1 от Наредба № 3 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 44/2004 г.). Срок: 18.04.2014 г. Отг: Управител

Относно фактор "Опасни химични вещества и управление на риска"

1. Да бъдат изискани от доставчиците на химикали актуални ИЛБ, като бъдат в съответствие с изискванията на чл.31 от Регламент ЕО № 1907/2006 - REACH и Регламент ЕО № 1272/2008 – CLP. Копия от тях да бъдат изпратени в РИОСВ – Благоевград. Срок: 17.04.2014 г. Отг.: Управител

2. В съответствие с изискванията на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси да бъдат изготвени документите по чл. 4, т. 7, т.8, т. 9, т.10 и т. 11 от нея. Копия от тях да бъдат изпратени в РИОСВ - Благоевград. Срок: 17.04.2014 г. Отг.: Управител

3. В съответствие с изискванията на чл. 9 от Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси да бъде изготвена оценка за безопасност на съхранение на опасните химични вещества и смеси. Същата да бъде документирана във формата утвърдена със Заповед № РД-288/03.04.2012 г. на министъра на околната среда и водите. Копие от оценката да бъде изпратено в РИОСВ – Благоевград. Срок: 15.05.2014 г. Отг.: Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.