Съдържание

Посетители

В момента има 188  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2014 г.

„Благоустройствени строежи” ООД – гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ" ООД – гр. Благоевград

На основание заповед № 74/19.03.2014 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 01.04.2014 г. беше извършена проверка на място на обект „Производствена база", находящ се в с. Изгрев, общ. Благоевград, експлоатиран от „Благоустройствени строежи" ООД. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по компоненти „Води" и „Опасни химични вещества", влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- Асфалтова база;
- ТМСИ;
- бетонов център;
- автомивка;
- помещения за съхранение на опасни химични вещества;

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Компонент "Води".
Проверката се извършва във връзка с контрол за изпълнение на условията в издаденото разрешително за заустване № 43720015/21.08.2009 г. Формират се два потока промишлени отпадъчни води – първият от ТМСИ и асфалтова база, а вторият от бетонов възел, автомивка и авторемонтна работилница. Утаените отпадъчните води се ползват оборотно. Битово - фекалните отпадъчни води постъпват в изгребна яма.
При проверката производствената база работи. Формират се отпадъчни води и след пречистване се заустват в Айдаровско дере, съгласно издаденото разрешително за заустване. Взети са две проби (с Протокол № 25–10/01.043.2014г. на РИОСВ Благоевград и № 222 и № 223/01.04.2014 г. на РЛ Благоевград)
През 2013 г. дружеството е работило с намален капацитет и отпадъчни води не са зауствани от производствената дейност, респективно не е извършван собствен мониторинг на същите, който е заложен в разрешителното за заустване, а именно четири пъти годишно.
По време на проверката е представен годишен доклад, във връзка с изискванията на чл. 48, ал.1 т.12 на Закона за водите. Същият е изпратен в БДЗДР с вх. № КД – 03 – 285/31.03.2014 г.
За първото тримесечие на 2014 г. дружеството не е извършило собствен мониторинг на отпадъчни води. По информация на дружеството производствената база работи периодично. Съгласно писма изпратени в БДЗБР се декларира, че е извършен добив на 10 м3 инертен материал (баластра) през м. февруари (респективно промиване на същото количество инертен материал).
Пречиствателните съоръжения на двата потока отпадъчни води са в добро техническо и експлоатационно състояние. Пунктовете за собствен мониторинг не са трайно сигнализирани.

3.2. Фактор "Опасни химични вещества"
Проверката е на основание ЗЗВВХВС, както и във връзка със задълженията на дружеството като „потребител по веригата" на химични вещества в самостоятелен вид и в смеси произтичащи от Регламент (ЕО) №1907/2006 – REACH и Регламент (ЕО) №1272/2008 – CLP, и другите подзаконови нормативни актове.
При проверката се установи, че употребяваните на обекта химикали се съхраняват в специално обособени за целта помещения, които са в съответствие с изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси. За тях дружеството притежава информационни листове за безопасност.
Направената и представена в РИОСВ Благоевград оценка на безопасността на съхранение на ОХВ и смеси е непълна – не са изготвени необходимите инструкции към нея.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Относно компонент "Води"
1. Да се сигнализират трайно пунктовете за собствен мониторинг, съгласно изискванията на разрешителното за заустване № 43720015/21.08.2009 г. и се уведоми РИОСВ Благоевград писмено. Срок: 04.04.2014 г. Отг.: Управителя

Относно фактор "Опасни химични вещества и управление на риска"

1. Да се актуализира и допълни оценката на безопасността на съхранение на ОХВ и смеси. Копие от оценката да бъде предоставено в РИОСВ – Благоевград. Срок: 01.06.2014 г. Отг.: Управителя

4. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.