Съдържание

Посетители

В момента има 262  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2014 г.

„ЛЕСКО” ООД - с. Бело поле

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „ЛЕСКО" ООД - с. Бело поле

На основание Заповед №83/24.03.2014 год. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 01.04.2014 г. беше извършена проверка на място на обект "Дърводелски цех", експлоатиран от „Леско" ООД, с. Бело поле, находящ се в област Благоевград, общ. Благоевград, с. Бело поле, УПИ ІІІ, Промишлена зона. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.
Проверката е извършена от екип експерти по компонент „Води" и фактор „Отпадъци" влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство. Съставен е КП №17-25/01.04.2014 г.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
Цех за бичене;
Склад за готова продукция;
Котелно помещение;
Сушилня.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Дружеството извършва първична преработка на дървесина и производство на детайли за дървени опаковки.

3.2. Фактор "Отпадъци"
За образуваните от дейността на дружеството отпадъци е извършена класификация в РИОСВ-Благоевград съгласно изискванията на чл. 7, ал. 1 на Наредба № 3 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 44/2004г.), а именно: 03 01 01, 030105, 10 01 01, 20 01 21*. Същите се съхраняват разделно на мястото на образуване, като са обособени за целта места.
Дружеството притежава регистрационен документ №01-РД-25 от 17.07.2013 г., издаден на основание чл. 78, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г.). С него се разрешава извършването на дейност R1 – използване на отпадъците предимно като гориво или друг начин за получаване на енергия на отпадъци с код 03 01 05 (трици, талаш, изрезки парчета дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04). Поставените условия в цитираният регистрационен документ се изпълняват от дружеството.
Отпадъците се предават въз основа на сключен писмен договор.
На обекта се води отчетност съгласно изискванията на Наредба № 2 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри /Наредба №2/ (обн. ДВ, бр.10/2013 г.,с изм. бр. 86/2013 г. ).

3.2. Компонент „Води"
Производствената площадка се водоснабдява от собствен водоизточник, за което има издадено разрешително за водовземане - за санитарно-хигиенни, противопожарни и други цели. Разрешителното е издадено от Басейнова дирекция – Благоевград.
Отпадъчните води, които се формират са битови и се заустват в р. Струма след пречистване. До 07.01.2014 г. дружеството има действащо разрешително за заустване на отпадни води, но към момента е с изтекъл срок.
В РИОСВ-Благоевград е внесен годишен доклад за изпълнение на условията, поставени в разрешителното за отчетната 2013 г. Извършен е собствен мониторинг на отпадните води като резултатите от него са отразени в протокол от изпитване № 02-0229/26.06.2013 г. Същият показва спазване на емисионните норми, заложени в разрешителното за заустване.
За 2013 г. е извършен емисионен контрол и от РИОСВ-Благоевград с отразени резултати в протокол за изпитване № 02-0129/29.04.2013 г., сочещ незначителни отклонения на показателя „БПК". По време на проверката е представен протокол от изпитване на отпадни води № 2014/160/ от 25.02.2014 г. от на ИЛ „Еколаб" към „ДИПЛ" ООД – София. Резултатите показват спазване на индивидуалните емисионни ограничения на разрешителното за заустване. Във връзка с актуализирането му дружеството е подало заявление в Басейнова дирекция ЗБР - Благоевград. Сключен е договор с акредитирана лаборатория за извършване на собствен мониторинг на отпадни води.
Пречиствателното съоръжение (септична яма) е в добро техническо и експлоатационно състояние. Пунктът за собствен мониторинг е сигнализиран трайно. Заустват се видимо пречистени отпадни води в минимално количество в река Струма.

4. От извършената проверката не възникна необходимост и в протокола не са дадени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
На обекта не са констатирани нарушения на изискванията на екологичното законодателство и не са поставени предписания.