Съдържание

Посетители

В момента има 171  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2014 г.

ЕТ "ВЕЛЕС - Костадин Велев” - гр. Разлог

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на ЕТ "ВЕЛЕС - Костадин Велев" - гр. Разлог

На основание Заповед №84/25.03.2014 год. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 08.04.2014 год. беше извършена проверка на място на обект "Млекопреработвателно предприятие", гр. Разлог, експлоатиран от ЕТ „ВЕЛЕС – Костадин Велев", гр. Разлог, находящ се в обл. Благоевград, общ. Разлог, гр. Разлог. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.
Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство и е съставен КП №34-24/08.04.2014 год.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- Хладилни инсталации;
- Котелно помещение;
- Складове за химикали;
- Помещения и места за съхраняване на генерираните от дейността отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Дружеството е с основна дейност производство на мляко, сирене, кашкавал, извара и масло.
3.1. Компонент „Атмосферен въздух"
3.1.1 Организирани източници от горивни процеси - За получаване на топлоносител (пара) фирмата експлоатира котел тип „КПТ 1000/8", с топлинна мощност 708 KW, изгарящ твърдо гориво (дървени изрезки).
С Вх. №4202/06.11.2013 г. на РИОСВ-Благоевград е предоставен Доклад за извършени собствени периодични измервания (СПИ) с приложени протоколи от измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух. Няма нарушени норми за допустими емисии (НДЕ), съгласно чл. 21 от Наредба №1/2005 г. (ДВ, бр. 64/2005 г.).
Измерванията са валидни за 2013 и 2014 г.
3.1.2 Относно спазване изискванията на Наредбите за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №842/2006 относно някои флуорирани парникови газове и Регламент (ЕО) №1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия слой.
На обекта се експлоатират 7 бр. хладилни инсталации със съдържание на охлаждащ агент над 3 кг и подлежащи на контрол.
При проверката се представят 7 бр. Досиета на системите, съгласно изискванията, в които са отразени проверки за течове за 2013 и 2014 г. При проверката на досиетата е констатирано, че на 2 броя инсталации е подменен охлаждащия агент R - 22 с R - 404 А, поради изтичане на агента (на хладилна камера №1 – за кисело мляко и камера №4 – съхранение на кашкавал и извара). С Вх. №465-3/12.02.2014 г. на РИОСВ-Благоевград фирмата е представила годишен отчет.
Проверките за течове се извършват от лице, притежаващо документ за правоспособност, издаден от Българска браншова камара по машиностроене ( ББКМ).

3.2. Фактор "Опасни химични вещества и управление на риска"
Проверката е на основание изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси /ЗЗВВХВС/ (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм. ДВ, бр. 84/2012 г.) и във връзка с КП №36-10/04.06.2013 г. и дадени с него предписания в част „ОХВ".
При проверката се установи, че в своята дейност фирмата употребява и съхранява опасни химични вещества (ОХВ) и смеси, а именно: препарати за почистване и дезинфекция на работните помещения; препарати за дезинфекция на ръце, съдържащи повърхностно активни вещества (ПАВ); биоцидни препарати. За тях на обекта са налични информационни листове за безопасност (ИЛБ), които са в съответствие с изискванията на чл. 31 от Регламент REACH и изискванията на Регламент CLP. За тях фирмата е обособило помещения, в които ги съхраняват, и които са в съответствие с изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на ОХВ и смеси и в съответствие с изискванията посочени от производителите в съответните ИЛБ.
Предписанията дадени с цитирания протокол са изпълнени. В РИОСВ-Благоевград са подадени изисканите с тях документи. При направения преглед на документираната оценка на безопасността на съхранение се установи, че има несъответствия при попълването на Таблица 1, Таблица 3 и Таблица 5.

3.3. Фактор "Отпадъци"
Фирмата е провело процедурата по чл. 7, ал. 1 от Наредба №3 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 44/2004 г.) и има заверени работни листове в РИОСВ-Благоевград за генерираните от дейността си отпадъци.
Генерираните от дейността отпадъци се съхраняват разделно на определените за целта места и складове.
Фирмата притежава Регистрационен документ №01-РД-262-0/11.09.2013 г. за дейност транспортиране (събиране и транспортиране) и Регистрационен документ №01-РД-263-0/11.09.2013 г. за дейност третиране на отпадък с код 03 01 05, издадени от Директора на РИОСВ-Благоевград.
Представят се отчетни книги за отпадъците по Приложение №1 на Наредба №2 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейности по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. Същите се водят съгласно нормативните изисквания. Не е заверена отчетна книга за дейностите транспортиране и третиране на отпадък с код 03 01 05 по Приложение №4 на Наредба №2 за реда и образците по които се предоставя информация за дейности по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 10/2013 г.).
Представят се договори за предаване на генерираните от дейността отпадъци. Годишните отчети за отпадъците са изпратени в ИАОС в законоустановения срок.
Дължимата продуктова такса по чл. 59 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г.) се заплаща към „Екопак България" АД.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.


Относно компонент "Опасни химични вещества":

  • Да бъдат отстранени грешките в документираната оценка на безопасността на съхранение на ОХВ и смеси (Таблица 1, Таблица 3 и Таблица 5). Копие от коригираната оценка да бъде предоставено в РИОСВ-Благоевград. Срок: 30.04.2014 г., Отг.: Управител

Относно компонент "Управление на отпадъците":

  • Да се завери в РИОСВ-Благоевград отчетна книга по Приложение №4 на Наредба №2 за реда и образците по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене та публични регистри (ДВ, бр.10/2013 г.) Срок: 15.04.2014 г., Отг.: Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на предписанието ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.