Съдържание

Посетители

В момента има 214  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2014 г.

„Калида“ ООД - гр. Гоце Делчев

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Калида" ООД - гр. Гоце Делчев

 

На основание Заповед № 81/24.03.2014 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 03.04.2014 г. екип от експерти на РИОСВ Благоевград извърши комплексна проверка на обекта на място и по документи.


1. Цел на проверката:

На основание Заповед № 96/02.04.2014 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 03.04.2014 г., е извършена проверка на място на обект – производствена база за повърхностна обработка и нанасяне на покрития върху метал, собственост на "Калида" ООД, находящ се в гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, ул. „Драма" №50.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.
1. Цел на проверката.
Проверката е извършена по документи и на място от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство и изпълнение на „Програмата за отстраняване на екологични щети, настъпили в резултат на действия и/или бездействия до момента на приватизацията на „Пирел" АД, гр. Гоце Делчев".
2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Основна дейност на обекта е нанасяне на галванични покрития върху метални повърхности. Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • Галваничен цех – 3 броя галванични стационарни вани, 6 броя галванични барабанни вани, 5 броя химични и промивни вани, 1 брой механизирана галванична линия;
  • Пречиствателна станция за очистване на отпадните води от галваничния цех;
  • Складове и съоръжения за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
  • Складове за съхранение на отпадъци;
  • Почистване на площадка стар галваничен цех – 1920 кв.м.;
  • Обезвреждане на цианидни отпадъци – 20 тона.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
При проверката се установи, че по силата на сключен договор за отдаване под наем от „Калида" ООД, гр. Гоце Делчев на „Калида БГ" ЕООД, гр. Гоце Делчев на обекта цех за нанасяне на галванични покрития намиращ се на ул. „Драма" № 50 в гр. Гоце Делчев, „Калида БГ" ЕООД от една година експлоатира галваничен цех, съоръжение за пречистване на отпадни води, складови помещения и химична лаборатория.

3.1. Фактор "Опасни химични вещества и управление на риска"
Проверката е на основание ЗЗВВХВС ( ДВ, бр. 10/2000 г., посл. изм. ДВ, бр. 84/2012 г). и във връзка с КП № 29-09/22.08.2013 г. и дадените с него предписания в част „ОХВ".
Предписанието дадено с цитирания по-горе протокол е изпълнено.
В изпълнение на изискванията на чл. 9 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.) дружеството е представило в РИОСВ – Благоевград, оценката на безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси употребявани на обекта. При направената проверка на достоверността на фактите отразени във формата за документиране на направената оценка се установи, че съхранението на употребяваните на обекта химикали е организирано в четири складови помещения – склад за киселини, склад за основи, склад за соли и склад за цианиди и е в съответствие с изискванията на цитираната наредба и изискванията за съхранение отбелязани в съответните информационни листове за безопасност.
При направения преглед на оценката за безопасността на съхранение на ОХВ и смеси се установи, че не е изготвен и не е отразен във формата за документиране по оценката план за коригиращи действия ( Таблица № 10 от формата) в резултат, на което в момента на проверката не става ясно количеството на употребените/съхраняваните на обекта химикали.
При проверката се установи, че за употребяваните на обекта химикали дружеството притежава информационни листове за безопасност, които са в съответствие с изискванията на чл. 31 от Регламент REACH и изискванията на Регламент CLP.

3.2 Компонент "Води"
Производствените отпадъчни води от дейността на галваничния цех се заустват в канализационната мрежа на гр. Гоце Делчев, въз основа на сключен договор с експлоатационното дружество „В и К" ЕООД, гр. Благоевград по реда на Наредба № 7. Съгласно договора дружеството има задължение да осъществява собствен мониторинг на заустваните в канализацията отпадъчни води с честота на пробовземане шест месеца по показатели рН, НРВ, БПК5, ХПК, NН4, фосфати, хром ( 3+ и 6+), CN-5, мед и цинк.
В РИОСВ – Благоевград са представени протоколи от изпитване, резултатите от извършения емисионен контрол показват, че се спазват максимално допустимите концентрации на вещества изпускани в канализационната мрежа.
3.3 Фактор "Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяванията, екологична отговорност и доброволни ангажименти"

Дружеството е изготвило и представи при проверката собствена оценка на случаите на непосредствена заплаха за екологични щети.
„Калида БГ" ЕООД е подизпълнител по изпълнение на „Програмата за отстраняване на екологични щети в резултат на действие/бездействие до момента на приватизацията на „Пирел" АД, гр. Гоце Делчев", дружеството ще извърши дейностите по обезвреждане на цианидните отпадъци и по почистването на стария галваничен цех. Необходимите за тези дейности опасни химични вещества и смеси се съхраняват в складовете за съхранение на химикалите за извършване на основната дейност на дружеството.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

4.1. Фактор "Опасни химични вещества. Управление на риска"

  • Да бъде изготвен и отразен в оценката по безопастноста на съхранение на ОХВ и смеси, план за коригиращи действия, за което РИОСВ-Благоевград да бъде уведомена писмено. Срок: 30.05.2014 г., Отг. Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
По изпълнение на „Програмата за отстраняване на екологични щети в резултат на действие/бездействие до момента на приватизацията на „Пирел" АД, гр. Гоце Делчев" се констатира изпълнение на заложените СМР в Работните проекти по утвърдения график. Съставен е Констативен протокол № 02-03/03.04.2014 г. по образец, /Приложение № 1/ от „Правила за контрол по изпълнението на Програмите за отстраняване на минали екологични щети"
От извършената проверка на „Калида БГ" ЕООД, е съставен е Констативен протокол № 02-02/03.04.2014 г., в който е отразено, че дружеството извършва тази дейност в съответствие с изискванията на екологичното законодателство.
За изпълнение на дадените предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.