Съдържание

Посетители

В момента има 168  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2014 г.

„Булгартрансгаз“ ЕАД - гр. София, Компресорна станция „Петрич“

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Булгартрансгаз" ЕАД - гр. София, Компресорна станция „Петрич"

На основание Заповед № 87/26.03.2014 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 10.04.2014 г. беше извършена проверка на място и по документи по изпълнение на условия в Комплексно разрешително № 369-НО/2008 г. актуализирано с Решение № 369-НО-ИО-А1/2013 г. на „Булгартрансгаз" ЕАД, гр. София, Компресорна станция „Петрич".

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване изпълнение на условия в Комплексно разрешително № 369-НО/2008 г. актуализирано с Решение № 369-НО-ИО-А1/2013 г. на „Булгартрансгаз" ЕАД, гр. София, Компресорна станция „Петрич", включително и по изпълнение на плана на мерките за предотвратяване, намаляване или ликвидиране на значителните вредни въздействия върху околната среда, и спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Основна дейност на дружеството е Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 62.59MW (т.1.1 от Приложение 4 на ЗООС).

2.1 Проверката е извършена по документи и на място във връзка с контрол по изпълнение на условия в издадено от Министъра на околната среда и водите Комплексно разрешително № 369-НО/2008 г. актуализирано с Решение № 369-НО-ИО-А1/2013 г. на „Булгартрансгаз" ЕАД, гр. София, Компресорна станция „Петрич".

При проверката се установи:

Условие 4.1.- Изпълнява се.
Условие 5.1.2 - Има изготвени списъци.
Условие 5.3.2. – Има изготвен списък.
Условие 5.4.1. – На площадката е осигурен списък.
Условие 5.4.2. – Изготвен е списък който се съхранява на площадката.
Условие 5.4.3. – Има изготвен списък.
Условие 5.5.1. – Изпълнява се. Изготвена е инструкция и се водят протоколи за нейното прилагане.
Условие 5.8.1. – Има писмена инструкция не е настъпвала авария.
Условие 5.8.2. – Изпълнява се по всички описани дейности. Няма промяна на пътища и съоръжения. Няма възникнали аварийни ситуации/аварии.
Условие 5.9.4. – Изготвен е списък.
Условие 8.1.1. – Изпълнява се. Водоснабдяването на обекта се осъществява съгласно Договор с «ВиК» Петрич от 01.02.2007 г. и Разрешително за водовземане № 41590026/10.01.2008 г., продължено с Решение №ПО-01-52/17.04.2013 г.
Условие 8.1.2. – Изпълнява се. Количеството изразходвана вода за производството на 1МWh e 0.0000061 куб. м.
Условие 8.1.3. – Изпълнява се. Изготвена е инструкция и се води отчетна документация.
Условие 8.1.4. – Изпълнява се. Изготвена е инструкция и се води отчетна документация.
Условие 8.1.5.1. – Изпълнява се. Изготвена е и се води отчетна документация.
Условие 8.1.5.2. – Изпълнява се. Изготвена е инструкция и се води отчетна документация. Не са установени несъответствия.
Условие 8.1.5.3. – Изпълнява се.
Условие 8.2.1.1. – Изпълнява се. Годишната консумирана електроенергия на единица продукт е 0.0026 МWh. Топлоенергията е 0.0042 МWh на единица продукт.
Условие 8.2.1.2. – Изпълнява се. Има изготвена методика.
Условие 8.2.1.3. – Изпълнява се.Изготвена е инструкция. Съставят се протоколи.
Условие 8.2.1.4. – Изпълнява се. Изготвена е инструкция и се водят протоколи.
Условие 8.2.2.1. – Изпълнява се. Изготвени са протоколи за документиране на консумираната електро и топлоенергия.
Условие 8.2.2.2. – Изпълнява се. Изготвят се протоколи за оценка на съответствието.
Условие 8.2.2.3. – Изпълнява се. Водят се протоколи.
Условие 8.2.2.4. – Изпълнява се. Водят се протоколи.
Условие 8.3.1.2. – Изпълнява се.
Условие 8.3.2.1. – Изпълнява се.
Условие 8.3.2.2. – Изпълнява се.
Условие 8.3.4.1.– Изпълнява се. Всички химични вещества и смеси са опаковани и етикирани, снабдени с ИЛБ.
Условие 8.3.4.1.1. – Изпълнява се.
Условие 8.3.4.1.2. – Изпълнява се. Има изготвена оценка на съхранение по ОХВ, съгл.Наредбата и същите се съхраняват съгласно тези изисквания.
Условие 8.3.4.2. – Изпълнява се.
Условие 8.3.4.3. – Изпълнява се.
Условие 8.3.4.4. – Изпълнява се.
Условие 8.3.4.5. – Изпълнява се.
Условие 8.3.5.1. – Изпълнява се.
Условие 9.1.1. – Изпълнява се. Дебитът на вентил.и техн.газове не се превишава (съгласно табл. 9.1.1). Емисиите на СО превишават НДЕ, съгл.табл.9.1.1 – продължение, които се спазват от 01.01.2011 г. (наложена е текуща месечна санкция). Нормите за SO2 и NOх се спазват. Води се документация.
Условие 9.1.3. - Изпълнява се. Прилага се инструкция. Представя се протокол за оценка на съответствието с лист за отклонения и предприети коригиращи действия.
Условие 9.2.1. - Изпълнява се.
Условие 9.2.2. – Изпълнява се. Прилага се инструкция. Представят се протоколи.
Условие 9.2.3. – Изпълнява се. Прилага се инструкция.
Условие 9.3.1. - Изпълнява се.
Условие 9.3.2. - Изпълнява се. Прилага се инструкция.
Условие 9.3.3. - Изпълнява се. Представя се протокол за оценка спазване на мерките.
Условие 9.4.1. - НДЕ за SO2 и NOх се спазват. НДЕ за СО се нарушават, съгл. Усл.9.1.1. Табл. 9.1.1 – продължение (за ГТКА № 1 и ГТКА № 2). Протокол № 01-1138/19.07.2013 г. и Протокол № 01-1136№19.07.2013 г. ГТКА № 1 и ГТКА № 2 и Протокол № 01-1127/19.07.2013 г. (ВК № 1 и № 2);
Условие 9.5.1.1. - Изпълнява се. СПИ извършени м. 07.2013 г.
Условие 9.5.1.2. - Изпълнява се. СПИ са извършени от ЦЛ-01-гр. София ИАОС.
Условие 9.5.1.4. - Изпълнява се. Отразено в ГДОС 2013 г.
Условие 9.5.2.1. - Изпълнява се. Представя се документация за максимален дебит, стойностите на контролираните параметри и честота на мониторинг.
Условие 9.5.2.2. – Изпълнява се. Отразено в ГДОС 2013 г.
Условие 9.5.2.3. – Изпълнява се. Документира се в дневник.
Условие 9.5.2.4. - Изпълнява се. Представя се протокол за документиране на оплаквания.
Условие 9.5.2.5. - Изпълнява се. Представя се протокол за оценка на съответствието включително и коригиращи действия.
Условие 10.1.1.2 - Изпълнява се. Извършва се собствен мониторинг и се документира.
Условие 10.1.1.2.1. - Изпълнява се. Осигурява се оптимален режим на работа.
Условие 10.1.1.2.3. Прилага се – извършва се периодична проверка и поддръжка на пречиствателните съоръжения.
Условие 10.1.3.1. - Прилага се. Извършва се периодична оценка на съответствие с разрешителното.
Условие 10.1.2.1. - Изпълнява се. Спазват се условията в разрешителното.
Условие 10.1.3.1. – Изпълнява се. Лабораторните протоколи се изготвят от акредитирана лаборатория.
Условие 10.1.3.2. - Прилага се за отделните потоци. За смесен поток има разходомери. Има монтирано разходомерно устройство за мерене на общия смесен поток от отпадъчни води. Разходомерът е пломбиран от БДУВ ЗБР гр. Благоевград със знакът на МОСВ/БДУВ и е с ненарушена цялост. Отчета на разходомера към 10.04.2013 г. е 12 516 куб.м.
Условие 10.1.3.3. - Прилага се инструкция. Извършват се оценки за съответствие.
Условие 10.1.3.4. – Изпълнява се.
Условие 10.1.4.1. – Неприложимо. Наредбата за категоризация на водни обекти е отменена.
Условие 10.1.4.2. – Изпълнява се.
Условие 10.2.1.2.3 – Прилага се.
Условие 10.2.2.1.. – Прилага се.
Условие 10.2.2.2. – Изпълнява се. Не се допуска.
Условие 10.2.3.1. – Неприложимо към момента. Наредба № 7/1986 г. отменена.
Условие 10.2.4.1.. – Изпълнява се. Условията за извършване на собствен мониторинг.
Условие 10.2.4.2.. - Прилага се за отделните потоци. Има разходомер за смесен поток.
Условие 10.2.4.3. – Прилага се. Прави се оценка за съответствие.
Условие 10.3. – Прилага се инструкция.
Условие 10.6.2. – Прилага се. Документира се.
Условие 10.6.4. - Изпълнява се. Представя се на контролния орган.
Условие 11.1.1. – Изпълнява се.
Условие 11.3.1. - Изпълнява се.
Условие 11.3.2. – Изпълнява се.
Условие 11.3.2.2. – Изпълнява се.
Условие 11.3.2.3. – Изпълнява се.
Условие 11.3.3. – Изпълнява се. Съдовете са обозначени с кода и наименованието на съответния отпадък.
Условие 11.3.4. - Изпълнява се. Излезлите от употреба лампи се съхраняват в затворени съдове, в опаковките от новите лампи.
Условие 11.3.4.1. – Изпълнява се. Отпадъците се съхраняват на закрито в затворени контейнери.
Условие 11.3.5. – Изпълнява се. Отпадъците се съхраняват на закрито в специализирани съдове.
Условие 11.3.6. – Изпълнява се.
Условие 11.3.7. - Изпълнява се. За отпадъците има обособени места и съдове за съхранение, означени с кода и наименованието на съответните отпадъци.
Условие 11.3.9. – Прилага се.
Условие 11.4.1. - Изпълнява се.
Условие 11.4.2. - Изпълнява се.
Условие 11.4.2.1. – Изпълнява се.
Условие 11.4.3. – Прилага се.
Условие 11.5.1. – Изпълнява се.
Условие 11.5.3. – Прилага се.
Условие 11.6.1. - Изпълнява се.
Условие 11.6.2. – Прилага се.
Условие 11.7.2. – Прилага се.
Условие 11.7.3. – Прилага се.
Условие 11.9.1. – Изпълнява се. В ИАОС са представени годишни отчети по отпадъци за 2013 г.
Условие 11.9.3. – Изпълнява се.
Условие 12.1.1. - Изпълнява се. Последните СПИ са извършени през 2013 г. Условие 12.2.1. – Изпълнява се. Спазва се периодичността съгласно условие 12.2.2. . Протокол от изпитване № 538 от 31.10.2013 г. от «Еко Експерт 6» ООД, гр. Варна
Условие 12.2.2. – Изпълнява се
Условие 12.2.3. – Изпълнява се. Прилага се инструкция. Последните СПИ показват спазване на еквивалентните нива на шум, съгласно условие 12.1.1.
Условие 12.3.1. - Изпълнява се. Документират се измерванията.
Условие 12.3.2. - Изпълнява се. Води се документация - протокол за оценка включващ и коригиращи действия.
Условие 13.1.1.1. – Прилага се инструкция. Ежедневно се води дневник.
Условие 13.1.1.3. – Изпълнява се. Съхранява се пясък.
Условие 13.1.1.4. – Прилага се инструкция. Води се дневник. Няма разливи за 2013 г.
Условие 13.1.1.5. – Изпълнява се.
Условие 13.1.1.6. Изпълнява се. За товаро-разтоварните работи се ползва маслено стопанство.
Условие 13.1.1.7. – Изпълнява се.
Условие 13.1.1.8. – Неприложимо за отчетната 2013 г. Не е извършено изграждане на конструкции, инженерно строителни съоръжения и др., при които се отделят приоритетни вещества в почвата и подземните води.
Условие 13.1.2.1. - Изпълнява се. Спазва се указаната периодичност. За 2013 година няма пробовземане и изпитване на проби.
Условие 13.1.2.2. – Изпълнява се. За 2013 г. не се налага такава оценка.
Условие 13.1.3.2. – Изпълнява се.
Условие 13.1.3.3. – Изпълнява се. Съставя се протокол. Съдържа: пункт за мониторинг, показатели, базово състояние, резултати, съответствия.
Условие 13.1.3.4. – Води се дневник. За 2013 г. няма регистрирани течове.
Условие 13.1.3.5. – Изпълнява се.
Условие 14.1. – Изпълнява се.
Условие 14.2. – Изпълнява се. Има изградена обваловка с обем 120 куб.м, непропусклива.
Условие 14.3. –Изпълнява се. Няма възникнала аварийна ситуация.
Условие 14.4. –Изпълнява се.
Условие 15.1. –Изпълнява се. Има изготвена инструкция. Води се дневник.
Условие 15.2. –Изпълнява се. Попълва се дневник.

3. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

При проверката се констатира, неизпълнение на Условие 9.4.1 – НДЕ за SO2 и NOх се спазват, eмисиите на СО се превишават съгласно условие 9.1.1, таблица 9.1.1 – продължение (Протокол № 01-1138/19.07.2013 г. и Протокол № 01-1136 №19.07.2013 г. за ГТКА № 1 и ГТКА № 2 и Протокол № 01-1127/19.07.2013 г. за ВК № 1 и № 2).
Газотурбинните компресорни агрегати разположени на територията на компресорната станция не са заводски оборудвани с екологични камери, респективно не могат да бъдат намалени емисиите на замърсители в атмосферния въздух на CO, за което е наложена текущата месечна санкция от 840 лв./месец с Наказателно постановление № С-04-20-1/29.01.2013 г.