Съдържание

Посетители

В момента има 258  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2014 г.

„Нафтекс - Петрол” ЕООД , Петролна база - Благоевград

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Нафтекс - Петрол" ЕООД , Петролна база - Благоевград

На основание заповед №89/31.03.2014 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 14.04.2014 г. се извърши проверка на място на обект „Петролна база - Благоевград", собственост на „Нафтекс - Петрол" ЕООД, гр. Варна, находящ се в град Благоевград, ул. „Георги Попов" №2.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Дружеството експлоатира обекта „База за съхранение на петролни продукти" от 2006г. Със заповед на управителя на „Нафтекс – Петрол" ЕООД, гр. Варна от 24.10.2011г. базата не работи с клиенти.
Обектът „База за съхранение на петролни продукти" се състои от склад за светли горива с резервоарно стопанство и ж. п. - естакада със съответните колектори, помпени групи за обслужване на резервоарното стопанство, обваловки и пречиствателни съоръжения за отпадните води, административни помещения и портали. Петролната база е с бетонирана площадка, наземно разположен резервоарен парк, оборудван със земно - насипни обваловки и система за контрол на течове. Тръбопроводните системи, които осигуряват връзките между съоръженията и функционирането на системата за приемане, съхраняване и експедиция на горива са стоманени. За всеки вид гориво са обособени самостоятелни магистрали, които са маркирани по съответния начин. Тръбопроводите са съоръжени със спирателни кранове. Отварят се тези, които осигуряват отвеждането на съответния нефтопродукт в нужния резервоар. За изпускане на образувалите се пари и за изравняване на налягането към резервоарите за съхранение на нефтопродукти има приспособени дихателни клапани.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които и въздействат беше съставен Констативен протокол № 11-09/14.04.2014 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска"
Проверката е на основание заповед №89/31.03.2014 г. на директора на РИОСВ – Благоевград и във връзка със ЗЗВВХВС (ДВ бр.10/2000 г., с изм. и доп.) и във връзка със ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., с изм. и доп.).
Дружеството има издадено от министъра на околната среда и водите разрешително за експлоатация на предприятие с „нисък рисков потенциал" и за въвеждане на система за предотвратяване на големи аварии с опасни химични вещества по реда на чл.104, ал.1 от ЗООС с №53/2007 г.
Във връзка със Закона за изменение и допълнение на ЗООС (Дв, бр. 32 от 24.04.2012 г.) и на основание заповед на министърът на околната среда и водите от 01. 07. 2013 г. за отмяна на издадените разрешителни за предприятия с нисък рисков потенциал, разрешителното на дружеството е отменено.
При проверката се установи, че във връзка с взето решение от управителния съвет на „Нафтекс – Петрол" ЕООД, петролната база в гр. Благоевград е затворена. Считано от 01.04.2014 г. в нея не се извършват доставки, съхранение и търговска дейност с петролни продукти, както и свързаните с тях други производствени и сервизни дейности. В момента на проверката няма наличност от горива, масла и други петролни продукти. На обекта се съхраняват единствено 5 съда с вместимост по 1 м3 всеки пенол, за който дружеството притежава информационни листове за безопасност.
През месец март 2014 г. фирма „Ва – Ди – 2" ООД, гр. Варна по силата на сключен договор с „Нафтекс – Петрол" ЕООД е извършило източване на т. нар. „мъртви нива" от гориво от резервоари №7 и №11, а също така е извършило и почистването на всички резервоари на обекта от утайки. Горивото и утайките са изнесени от територията на обекта.
В рамките на системата за превантивен мониторинг, операторът след настъпилите промени все още не е извършил оценка на състоянието на инсталациите, съоръженията, апаратите и тръбопроводите, намиращи се на територията на предприятието, по отношение на съответствието им със съществуващите нормативни и технически изисквания за безопасна експлоатация и оценка на състоянието на управленската система за безопасност.
Тъй като персоналът на базата, с изключение на нейният управител е освободен, дружеството не е изпълнило и годишните дейности заложени в плана за обучение на персонала и прегледа на ефективността на плана за проверки по безопасността на обектите – инсталации, съоръжения, апарати и тръбопроводни мрежи.
В момента на проверката не е ясно, дали преустановяването на дейността на обекта, по – точно неговото затваряне е временно, както и не е ясно ще бъдат ли демонтирани резервоарите за съхранение на петролни продукти и обслужващите ги съоръжения и апарати.
Съгласно чл. 153 (а) от допълнителните разпоредби на ЗООС, настъпилите на обекта промени се считат за „съществено изменение".

3.2. Фактор „Отпадъци"
За обекта дружеството притежава заверени работни листове за класификация на отпадъци с кодове 130208, 130503, 150101, 160708, 200121 и 200301. При обхода на обекта не се констатира наличие на отпадъци.
От предходната проверка до момента е извършено почистване на резервоарите от утайки в следствие, на което е образуван отпадък с код 16 07 08 в количество 2, 500 т. Същият е предаден на фирма „Ва – Ди – 2" ООД, гр. Варна и при проверката се представят идентификационен документ и писмен договор. Образуването и предаването на този отпадък е отразено в отчетна книга по приложение №1 от Наредба №2 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъци.
За всички отпадъци на обекта се водят редовно три броя отчетни книги по приложение №1 цитираната наредба, за всички отпадъци, за които дружеството притежава заверени работни листове.
Дружеството е представило в ИАОС гр. София годишни отчети по отпадъците за 2013 г.
Битовите отпадъци се третират по установения за общ. Благоевград ред.

3.3. Фактор „КПКЗ, ЕО и ДА"
При проверката се установи, че от 01.04.2014 г. дружеството не извършва дейности, попадащи в приложение №1 от ЗОПОЕЩ (ДВ, бр. 43/2008 г., с посл. изм. ДВ, бр. 53/2012 г.), поради което не е изготвена собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаите на причинени щети, съгласно приложение №1 от Наредба №1 от 2008 г., за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
4.1. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска"

  • Във връзка с изискванията на чл. 116 (б) от ЗООС, да бъде преразгледан и актуализиран доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии, в който да бъдат отразени настъпилите промени. Копие от него да бъде представено в РИОСВ – Благоевград. Срок: 01. 05. 2014 г. Отг. : Управителя

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
На обекта не са констатирани несъответствия с изискванията на екологичното законодателство.