Съдържание

Посетители

В момента има 197  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2014 г.

Агенция «Пътна инфраструктура»

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на Агенция «Пътна инфраструктура»

 

На основание Заповед №93/02.04.2014 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 16.04.2014 г. се извърши проверка на място и по документи на автомагистрала (АМ) „Струма" – Лот 4 „Сандански – Кулата" и изместване на ж.п. линия София – Кулата от км 199+500 до км 206+000, подобект на АМ „Струма" – Лот 4, и съставен Констативен протокол №04-05/16.04.2014 г.


1. Цел на проверка.
Проверката е комплексна и се извърши от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда с цел установяване изпълнение на условия и мерки от издадените от министъра на околната среда и водите Решение по ОВОС № 1-1/2008 г. за инвестиционно предложение „Строителство на автомагистрала (АМ) „Струма" (Долна Диканя – Кулата) и Решение по ОВОС № 5-3/2010 г. за инвестиционно предложение „Изместване на ж.п. линия София – Кулата от км 199+500 до км 206+000, подобект на АМ „Струма" – Лот 4 „Сандански – Кулата", участък от км 423+800 до км 438+500", и условие от Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № 25-ПР/2011 г. за инвестиционно предложение „Реконструкция на линейни мрежи на други ведомства, както и за изграждане на надлез за мечки и нови пътни отклонения в Община Сандански във връзка с реализация на: „ЛОТ 4 от км 423+500 до км 438+500 на АМ „Струма" и „Изместване на ж.п. линия София – Кулата от км 199+500 до км 206+000 (подобект на АМ „Струма" – Лот 4 „Сандански – Кулата", участък от км 423+800 до км 438+500)".


2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
2.1 Извършена е проверка по изпълнени на следните условия от Решение по ОВОС № 1-1/2008 г.:
ІІІ.35. Да не допусне разширяване на обхвата на строителните работи и съответните замърсявания извън определените граници на строителния обект.
ІІІ.36. Да не се допусне намеса по какъвто и да е начин (вкл. обслужващи пътища и депониране на скални и земни маси) в границите на прилежащите на трасето на АМ защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.
ІІІ.37. Да не се извършва базиране на строителна техника, респ. изграждане на служебни пътища и складове в и в близост до защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.
ІІІ.39. Да не се допуска ремонт на строителната и транспортната техника на територията на строителните площадки, както и подмяна на масла и зареждане с гориво.
ІІІ.40. Да се осигури монтирането на подходящи места на химически тоалетни, които да бъдат използвани при строителството на отделните участъци от трасето на автомагистралата.
ІІІ.41. Образуваните отпадъци от обекта да се предават, въз основа на писмен договор, на лица, притежаващи съответното разрешение за дейности с отпадъци или регистрационен документ по чл. 12 от Закона за управление на отпадъците или комплексно разрешително.


2.2 Извършена е проверка по изпълнение на следните мерките по чл. 96, ал. 1, т. 6 от Закона за опазване на околната среда – мерки за намаляване на отрицателните последици и план за изпълнение на предложените мерки от Решение по ОВОС № 1-1/2008 г.
12. Да се осигури редовно омокряне при разкъртване и товарене на стара настилка, на местата за временно съхранение на насипни материали и строителни отпадъци, на временни пътища за достъп.
13. Да се осигури запазването на хумусния пласт при строителството на отделните участъци на автомагистралата.
15. При строителството на отделните участъци от АМ да не допуска провокиране на склонови процеси като свлачища, срутища и пр. (напр. при масови взривявания, подсичания и др.).
17. Да не се допуска извън габаритно товарене на МПС с насипни товари и без покритие.
19. Да не допускат разливи на горива и ГСМ.
20. Да се осигури непрекъснат контрол върху провежданите строителни работи и върху използваните машини и съоръжения. Да не се допуска работа на строителна и транспортна техника на празен ход и извън габаритно товарене на транспортните средства с насипни материали.


2.3 Извършена е проверка по изпълнени на следните условия от Решение по ОВОС №5-3/2010 г.:
ІІІ.12. Да не се допусне намеса по какъвто и да е строителен начин (вкл. служебни пътища) в границите на прилежащите защитени зони.
ІІІ.13. За инертните материали от старото трасе на ж.п. линията да не бъде допускано временното им депониране в защитените зони и да се предвиди максималното им оползотворяване.
ІІІ.16. Да се създаде организация за контрол на площадките за съхранение на материалите и на техническото състояние на машинния парк, като не се допускат аварийни разливи на масла и горива. В случай на авария да се предвиди своевременно почистване.
ІІІ.17. Образуваните отпадъци от обекта да се предават, въз основа на писмен договор, на лица, притежаващи съответното разрешение за дейности с отпадъци или регистрационен документ по чл. 12 от Закона за управление на отпадъците.


2.4 Извършена е проверка по изпълнение на следните мерките по чл. 96, ал. 1, т. 6 от Закона за опазване на околната среда – мерки за намаляване на отрицателните последици и план за изпълнение на предложените мерки от Решение по ОВОС № 5-3/2010 г.
1. Да се осигури редовно омокряне на пътното трасе в строителната площадка по време на работа и на местата за временно съхранение на насипни материали и строителни отпадъци.
2. Да се осигури контрол за недопускане на нерегламентирано депониране на земни маси, строителни материали и отпадъци извън определения за строителство терен.
5. В отсечката на пресичането на пътя Марикостиново и Петрич на север приблизително до пресичането на главния отводнителен канал в Марикостиновското поле и в отсечката между точките с координати 410 25ʹ 22.06ʺ СШ, 230 19ʹ 33.66ʺ ИД и 410 25ʹ 28.55ʺ СШ, 230 19ʹ 32.87ʺ ИД:
- да бъде изградена шумозащитна стена с височина 2 м на отстояние до 2 м от ж.п. линията и приблизителна дължина 355 м с цел предотвратяване на безпокойството на двата вида;
- между мястото на пресичане на отводнителния канал и автомобилния път да бъдат проектирани бетонни стени с височина 30 см, на отстояние до 2 м от нея с цел опазване на индивидите от смърт;
- с цел осигуряване на допълнителни места за снасяне на яйца, ската на ж.п. насипа да започва от стената надолу и по повърхността на насипа да бъде насипана минимум 30 см мека пръст;
- с цел осигуряване на миграцията на индивидите, включително към местата на снасяне на яйца в отсечката между двете точки да бъдат проектирани тунели под ж.п. линията и под насипа с кръгъл или правоъгълен профил с диаметър или височина /широчина минимум 1 м, входовете на които да са на отстояние един от друг минимум 50 м, като тяхното местоположение да се уточни със специалист херпетолог и съгласувано в РИОСВ-Благоевград.


2.5 Извършена бе проверка по изпълнени на следното условие от Решение по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № 25-ПР/2011 г.:
1. Във всички участъци около магистралата, в които се извършва подмяна на съоръженията на електропреносната мрежа, да се поставят полимерни изолатори върху стълбовете на електропроводите с цел предотвратяване смъртността на птици.


3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
3.1 Контрол по изпълнение на условията от решенията по ОВОС:
При проверката не се констатира, неизпълнение на проверените условия от решенията по ОВОС и решението за преценяване на необходимостта от ОВОС.
3.2 Контрол по изпълнение на мерките по чл. 96, ал. 1, т. 6 от Закона за опазване на околната среда – мерки за намаляване на отрицателните последици и план за изпълнение на предложените мерки.
При проверката не се констатира неизпълнение на проверените мерки по чл. 96, ал. 1, т. 6 от Закона за опазване на околната среда.


4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
Не са дадени предписания по време на проверката.


5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
При проверката се констатира, че се спазват изискванията на нормативната уредба за опазване на околната среда и обекта е в съответствие с изискванията на екологичното законодателство.