Съдържание

Посетители

В момента има 168  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2014 г.

„Енергоремонт Кресна" АД - гр. Кресна

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Енергоремонт Кресна" АД - гр. Кресна

На основание Заповед № 101/09.04.2014 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 24.04.2014 г. беше извършена проверка на място и по документи по изпълнение на условия от Комплексно разрешително № 130/2006 г. на „Енергоремонт Кресна" АД, гр. Кресна.

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване изпълнение на условия в Комплексно разрешително № 130/2006 г. на „Енергоремонт Кресна" АД, гр. Кресна, включително и по изпълнение на плана на мерките за предотвратяване, намаляване или ликвидиране на значителните вредни въздействия върху околната среда и спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Основна дейност на дружеството е Инсталация за леене на стоманени и чугунени фасонни отливки (т. 2.4 от Приложение 4 на ЗООС) и Инсталация за производство на ацетилен (т. 4.1"а" от Приложение 4 на ЗООС).

2.1 Контрол по изпълнение на условия в комплексно разрешително № 130/2006 г. на „Енергоремонт Кресна" АД, гр. Кресна.

Проверката бе извършена на място и по документи. При проверката се установи, че:

Условие 4.1 - Изпълнява се. Води се дневник.
Условие 5.1.1 - Изпълнява се. Има изготвен списък.
Условие 5.3.1 - Изпълнява се. Има изготвен списък.
Условие 5.3.2 - Изпълнява се. Има изготвен списък.
Условие 5.4.1 - Изпълнява се. Има изготвен списък.
Условие 5.4.2 - Изпълнява се. Има изготвен списък.
Условие 5.8.1- Изпълнява се. Прилага се писмена инструкция, не е настъпвала авария, поради което не е необходимо актуализиране към настоящия момент.
Условие 5.8.2 – Изпълнява се. Прилага се писмена инструкция. Резултатите се документират в дневник.
Условие 5.8.3 – Изпълнява се. Прилагат инструкция. Не е настъпвала аварийна ситуация.
Условие 5.8.5 – Изпълнява се. Прилагат инструкция за подготовка на персонала.
Условие 5.8.6 – Изпълнява се. Прилагат инструкция за подготовка на персонала
Условие 5.8.8 – Изпълнява се. Има инструкция. Няма настъпила авария.
Условие 5.8.9 – Изпълнява се. Прилага се инструкция.
Условие 5.8.10 – Изпълнява се. Прилага се инструкция.
Условие 5.8.11- Изпълнява се. Прилага се инструкция за противодействие при авария.
Условие 5.8.12 – Изпълнява се. Прилага се инструкция за редовна актуализация на списъка на персонала.
Условие 5.8.13 - Изпълнява се. Прилага се инструкция за редовна актуализация на телефонните номера.
Условие 8.1.1 – Изпълнява се. Водовземането се осъществява съгласно Разрешително за водовземане № 41590055/11.12.2008 г.
Условие 8.1.1.1 - Изпълнява се. Има сключен договор с „В и К" ЕООД, гр. Кресна № В и К – 2/30.08.2007 г.
Условие 8.1.2 - Изпълнява се.Докладвано е в ГДОС за 2013 г.
Условие 8.1.3 - Изпълнява се. Прилага се инструкция.
Условие 8.1.3.1 - Изпълнява се. Прилага се инструкция .
Условие 8.1.4 - Изпълнява се. Прилага се инструкция.
Условие 8.1.5.1 - Изпълнява се. Прилага се инструкция и се води дневник.
Условие 8.1.5.1.1 - Изпълнява се. Монтиран е водомер за отчитане на използваните водни количества с № 0036418.
Условие 8.1.5.2 - Изпълнява се. Прилага се инструкция и се води дневник. Не са констатирани несъответствия.
Условие 8.1.5.3 - Изпълнява се. Води се дневник.
Условие 8.1.5.4 - Изпълнява се.
Условие 8.2.1 – Изпълнява се. Не се превишава количеството електроенергия. Води се дневник.
Условие 8.2.2 - Изпълнява се. Има изготвен е списък. Изготвена е методика за изчисляване на консумираната електроенергия.
Условие 8.2.3 - Изпълнява се. Води се дневник.
Условие 8.2.4.1 - Изпълнява се. Води се дневник.
Условие 8.2.4.2 – Изпълнява се. Води се дневник.
Условие 8.2.4.3 - Изпълнява се. Води се дневник.
Условие 8.3.1.1 - Изпълнява се.
Условие 8.3.2.1 - Изпълнява се. Прилагат писмена инструкция осигуряваща изчисляване и документиране на използваните количества суровини, спомагателни материали и горива.
Условие 8.3.2.2 - Изпълнява се. Прилага се писмена инструкция за оценка на съответствието.
Условие 8.3.4.1 – Изпълнява се. Съхраняват се съгласно изискването на ИЛБ.
Условие 8.3.4.1.1 – Изпълнява се. ИЛБ са налични и се представиха.
Условие 8.3.4.1.2 - Изпълнява се.
Условие 8.3.4.2 - Изпълнява се. Склада е закрит с бетонова основа, без връзка с канализацията.
Условие 8.3.4.3 - Изпълнява се.
Условие 8.3.4.3.1 – Изпълнява се.
Условие 8.3.4.4 – Изпълнява се.
Условие 8.3.4.4.1 – Изпълнява се. Транспортирането е в затворени съоръжения.
Условие 8.3.4.4.2 – Изпълнява се. Местата за товарене и разтоварване се оросяват и почистват.
Условие 8.3.4.5 – Изпълнява се. Съхраняват се в резервоари.
Условие 8.3.4.6 – Изпълнява се. Прилага се инструкция.
Условие 8.3.4.7 – Изпълнява се. Прилага се писмена инструкция за периодична оценка на съответствието.
Условие 8.3.4.8 – Изпълнява се.
Условие 8.3.5.1 – Изпълнява се. Документира се.
Условие 8.3.5.2 – Изпълнява се. Документира се няма несъответствия.
Условие 8.3.5.3 – Изпълнява се. Документира се.
Условие 9.1.1 – Изпълнява се.
Условие 9.1.2 – Изпълнява се. Прилага се инструкция. Води се дневник за техническо обслужване и ремонт на пречиствателните съоръжения.
Условие 9.1.3 – Изпълнява се. Документира се.
Условие 9.1.4 – Изпълнява се. Извършва мониторинг на работата на пречиствателното оборудване.
Условие 9.1.5.1 – Изпълнява се. Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието.
Условие 9.1.5.2 – Изпълнява се. Води се дневник.
Условие 9.2 - Изпълнява се. Резултатите от СПИ показват спазване на емисионните норми, определени в табл. 9.2.1.1, 9.2.1.2 и 9.2.1.3.
Условие 9.2.3 - Изпълнява се. Прилага се инструкция за периодична оценка.
Условие 9.3.1 - Изпълнява се емисиите се изпускат организирано чрез 12 изпускащи устройства.
Условие 9.3.2 - Изпълнява се. Прилага се инструкция за оценка на неорганизираните емисии.
Условие 9.3.3 - Изпълнява се. Прилага се инструкция.
Условие 9.4.1 – Изпълнява се. Не са установени миризми извън границите на обекта.
Условие 9.4.3 - Изпълнява се. Прилага се инструкция, води се дневник.
Условие 9.6.1 - Изпълнява се. Спазват се изискванията за периодичност, съгл. табл. 9.6.1.1. СПИ са извършени през 2013 г.
Условие 9.6.2 - Изпълнява се. Спазват се изискванията на Наредба № 6/1999 г.
Условие 9.6.2.2 - Изпълнява се. В протоколите от измервания са измерени и отразени параметрите на газовите потоци.
Условие 9.6.4.1 - Изпълнява се. Води се дневник. СПИ са извършени през 2013 г.
Условие 9.6.4.2 – Изпълнява се. Документирано в ГДОС. Докладвано е в ЕРЕВВ.
Условие 9.6.4.3 - Изпълнява се. Води се дневник.
Условие 9.6.4.4 - Изпълнява се. Документират се резултатите.
Условие 10.1.1 - Изпълнява се. Има инструкция. Отразява се в дневник. За периода 2007 – 2013 г. няма течове.
Условие 10.1.2.1 – Заустват се само дъждовни води. Охлаждащите се използват в оборотен цикъл. По време на проверката не се заустват отпадъчни води от производствената площадка.
Условие 10.1.4.3.1 – Изпълнява се. Има инструкция. Неприложимо понеже се заустват само повърхностни /дъждовни/ води.
Условие 10.2.1 – Изпълнява се. Има инструкция. Води се дневник с отразени резултати от проверката.
Условие 10.2.2.2 – Изпълнява се. Има договор с „В и К"- Кресна. Притежава разрешително за заустване в р. Струма.
Условие 10.2.2.4 - Изпълнява се. Има инструкция. Има договор с В и К дружество. Притежава разрешително за заустване.
Условие 10.3.1 – Изпълнява се. Води се дневник с отразени резултати от извършени собствени проверки.
Условие 11.1.3 - Изпълнява се. Прилага се инструкция.
Условие 11.2.1.1 - Изпълнява се.
Условие 11.2.3 - Изпълнява се. Отпадъците се съхраняват на определеното място в закрито помещение с ограничен достъп.
Условие 11.2.5 - Изпълнява се. На обекта няма налични количества.
Условие 11.2.6 - Изпълнява се.
- отпадък с код 130110* няма налични количества.
- отпадък с код 130205* се съхранява на определено за целта място има налични табели.
Условие 11.2.7 – Изпълнява се. Видно от годишните отчети, дружеството не надхвърля разрешения капацитет.
Условие 11.2.9 - Изпълнява се.
Условие 11.3.2 - Изпълнява се. Отпадъците се съхраняват на определени за целта места.
Условие 11.3.3 - Изпълнява се.
Условие 11.3.4 - Изпълнява се. На обекта няма налични количества.
Условие 11.3.5 - Изпълнява се. Отпадъка се съхранява на определено за целта място.
Условие 11.3.6 - Изпълнява се.
Условие 11.3.8 - Изпълнява се.
Условие 11.3.9 – Изпълнява се.
Условие 11.3.10 - Изпълнява се. Отпадъка се съхранява на определено за целта място.
Условие 11.3.11 – Изпълнява се. При проверката не се констатира смесване на отпадъци.
Условие 11.3.12 – Изпълнява се. Инструкцията се прилага.
Условие 11.4.1 - Изпълнява се.
Условие 11.4.2 - Изпълнява се. Представят се договори.
Условие 11.4.3 – Изпълнява се.
Условие 11.4.3.1 – Изпълнява се.
Условие 11.4 - Изпълнява се. Инструкцията се прилага
Условие 11.5.1 - Изпълнява се.
Условие 11.5.2 - Изпълнява се.
Условие 11.5.4 – Изпълнява се.
Условие 11.5.5 – Изпълнява се.
Условие 11.5.8 - Изпълнява се. Инструкцията се прилага
Условие 11.6.1 - Изпълнява се.
Условие 11.6.2 - Изпълнява се.
Условие 11.7.1 - Изпълнява се.
Условие 11.7.2 - Изпълнява се.
Условие 11.7.3 - Изпълнява се.
Условие 11.9.1 - Изпълнява се. Годишните отчети са изпратени в ИАОС.
Условие 11.9.4 - Изпълнява се.
Условие 12.1.1 - Изпълнява се.
Условие 12.2.1 - Изпълнява се. Прилага се инструкция.
Условие 12.2.2 - Изпълнява се. СПИ са извършени през 2013 г.
Условие 12.2.3 - Изпълнява се. Прилага се инструкция.
Условие 12.3.1 - Изпълнява се. Води се дневник.

Условие 12.3.2 - Изпълнява се. Води се дневник.
Условие 13.1 - Изпълнява се.
Условие 13.2 - Изпълнява се. Прилага се инструкция и се води дневник.
Условие 13.3 - Изпълнява се. Съхраняват се сорбиращи материали пясък и дървени трици. Води се дневник.
Условие 13.4 - Изпълнява се. Прилага се инструкция води се дневник.
Условие 13.5 - Изпълнява се.
Условие 13.6 - Изпълнява се.
Условие 13.7.2 - Изпълнява се.
Условие 13.7.4 - Изпълнява се. Прилага се инструкция.
Условие 13.8.1 - Изпълнява се.
Условие 13.8.1.1 - Изпълнява се. През 2014 г. предстои изпитване.
Условие 13.8.3 – Изпълнява се. Прилага се инструкция. Води се дневник.
Условие 13.9.1 - Изпълнява се. Има дневник с резултати.
Условие 13.9.3 – Изпълнява се. Води се дневник.
Условие 13.9.4.1 - Изпълнява се. Води се дневник. Не са регистрирани разливи.
Условие 14.1 - Условието е изпълнено. Предприятието е извършило класификация и не попада в Приложение № 1 към чл. 3 от Наредбата.
Условие 14.2- Изпълнява се. Спазва утвърден план за действия при аварии.
Условие 14.3 - Изпълнява се. Прилага се инструкция
Условие 14.4 – Изпълнява се. Води се документация. Няма настъпила авария.
Условие 14.5 – Изпълнява се. Няма настъпила аварийна ситуация.
Условие 14.6 – Изпълнява се.
Условие 14.7 - Изпълнява се.
Условие 15.1 – Изпълнява се води се дневник. Има изготвена инструкция.
Условие 15.2 – Изпълнява се. Води се дневник.
Условие 15.3 – Изпълнява се. Води се дневник.
Условие 16.1 – Изпълнява се. Няма прекратяване на дейността.

3. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

При проверката не се констатира, неизпълнение на проверените условия от Комплексно разрешително № 130/2006.