Съдържание

Посетители

В момента има 141  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2014 г.

„ЛЕДИАН” ЕООД - гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „ЛЕДИАН" ЕООД - гр. Благоевград

На основание Заповед № 113/22.04.2014 год. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 29.04.2014 год. беше извършена проверка на място на обект "Ледиан" ЕООД, находящ се в гр. Благоевград, ул. „Ал. Стамболийски" № 77. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверката.
Проверката е извършена от екип експерти по компоненти „Управление на отпадъците" и „Опасни химични вещества", влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните участъци и дейности:
- Участък кроялен;
- Участък шивален;
- Помещение за почистване на петна с обособено място за съхранение на ОХВ;
- Помещение и места за съхранение на образуваните от дружеството отпадъци.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на факторите, които въздействат върху околната среда беше съставен Констативен протокол № 10-08/29.04.2014 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства.

3.1. Фактор "Опасни химични вещества и управление на риска"

Проверката е извършена на основание изискванията на ЗЗВВХВС(ДВ, бр.10/2000г., с посл. изм. ), и подзаконовите нормативни актове произтичащи от него.
На място е проверено помещението за почистване на петна с обособено място за съхранение на ОХВ. Дружеството употребява перхлоретилен, химично вещество, класифицирано като опасно. Същото се съхранява в оригинални опаковки, плътно затворени в помещение с ограничен достъп. При проверката се предостави информационен лист за безопасност.

3.2.Фактор "Отпадъци"

Дружеството извършва шивашка дейност. За образуваните отпадъци е извършена класификация съгласно изискванията на Наредба №3 (ДВ, бр.23/2012 г.) за класификация на отпадъците. Текстилните отпадъци се предават на регионалното депо за твърди битови отпадъци съвместно с битовите. От дейността на дружеството се образуват отпадъци, за които до момента не е извършена класификация съгласно чл.7, ал. 1 от Наредба № 3, а именно: хартиени и картонени опаковки и полиетиленови чували, образувани в резултат на разопаковане на входящите суровини (платове, конци). Същите се съхраняват разделно.
Към момента на проверката се представя отчетна книга по приложение № 3 от Наредба № 9 (ДВ, бр.95/2004 г.), отменена с ДВ, бр.10/2013 г.. В нея са правени хронологични записи за количествата образувани и предавани отпадъци. С Вх. № 1509/28.04.2014 г. е представена отчетна книга по приложение № 1 от Наредба № 2 (ДВ, бр. 86/2013 г.) за заверяване от директора на РИОСВ – Благоевград.
За периода от м. януари 2010 г. до м. април 2014 г. дължимата продуктова такса за внесените опаковани стоки не е заплатена, съгласно чл. 59 от Закона за управление на отпадъците. Същата е платена до 2009 г.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

4.1.фактор "Отпадъци"

4.2.1. Да се внесат в РИОСВ Благоевград работни листове за класификация на отпадъците по приложение № 6, от Наредба № 3 за отпадъци с кодове 150101 и 150102. Срок: 30.05.2014 г., Отг. - Управителя
4.2.2. Да се представи в РИОСВ Благоевград платежен документ удостоверяващ изпълнението на задълженията регламентирани в чл. 59 от ЗУО за заплатена продуктова такса за периода от 2010 до м. април 2014 г. Срок- 30.05.2014 г., Отг. - Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.