Съдържание

Посетители

В момента има 432  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2014 г.

Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци - гр. Петрич

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на Община Петрич за Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци - гр. Петрич

 

На основание Заповед № 112/22.04.2014 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 08.05.2013 г. беше извършена проверка на място и по документи по изпълнение на условия от в Комплексно разрешително № 266-HO/2008 г. на Община Петрич за „Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за Община Петрич".

1. Цел на проверка.

1.1 Проверката е извършена от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване изпълнение на условия в Комплексно разрешително № 266-Н0/2008 г. на Община Петрич за „Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за Община Петрич", включително и по изпълнение на плана на мерките за предотвратяване, намаляване или ликвидиране на значителните вредни въздействия върху околната среда, и спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за Община Петрич, имот № 044109, местност "Тумбите", землище на гр. Петрич, Община Петрич.

2.1 Контрол по изпълнение на условия в комплексно разрешително № 266-Н0/2008 г. на Община Петрич за „Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за Община Петрич".

Проверката бе извършена на място и по документи. При проверката се установи, че:

Условие 4.1 - Изпълнява се. Капацитета от 109 075 тона не е достигнат. За 2013 г. са депонирани 15087,181т.
Условие 5.1.2 – Изпълнява се. Изготвен е списък, който е осигурен на площадката.
Условие 5.3.2 - Изпълнява се. Изготвен е списък, който е осигурен на площадката.
Условие 5.4.1 - Изпълнява се. Изготвен е списък с нормативните актова по околна среда, който е осигурен на площадката.
Условие 5.4.2- Изпълнява се. Изготвен е списък, който е осигурен на площадката.
Условие 5.4.3 - Изпълнява се. Изготвен е списък, който е осигурен на площадката.
Условие 8.1.1 - Изпълнява се.
Условие 8.1.2 - Изпълнява се. В ГДОС е декларирано, че използваната вода за единица продукт е 0,0140 м3/т при заложени в КР 0,0145м3/т.
Условие 8.1.3 – Условието е неприложимо, тъй като на площадката няма машина за измиване на контейнери.
Условие 8.1.4 - Изпълнява се. Изготвена е инструкция и се води дневник.
Условие 8.1.5.1 – Изпълнява се. Монтирано е измервателно устройство за измерване ползваните водни количества за производствени нужди.
Условие 8.1.5.2 - Изпълнява се. Изготвена е инструкция, води дневник.
Условие 8.1.5.3 - Изпълнява се. Изготвена е инструкция, води се дневник. Не са установени несъответствия.
Условие 8.1.5.4 - Изпълнява се. Изготвена е инструкция. Води се дневник. Не са установени течове и аварии във водопроводната мрежа.
Условие 8.2.1.1 - Изпълнява се. Води се дневник. Не се превишава количеството консумирана електроенергия. За 2013 г. е 0,0002 МWh/t. при заложени в КР 0.00422 МWh/t.
Условие 8.2.1.2 - Изпълнява се. Води се дневник за експлоатация и поддържане на помпена станция.
Условие 8.2.2.1 - Изпълнява се. Води се дневник.
Условие 8.2.2.2 - Изпълнява се. Води се дневник.
Условие 8.2.2.3 - Изпълнява се. Изготвена е инструкция и се води дневник за експлоатация и поддържане на помпена станция. На площадката не се извършва измиване на контейнери.
Условие 8.3.1.1 - Изпълнява се.
Условие 8.3.2.1 - Изпълнява се. Инструкцията е налична, резултатите се документират в дневник.
Условие 8.3.2.2 - Изпълнява се. Инструкцията е налична, резултатите се документират.
Условие 8.3.4.1 - Изпълнява се. На обекта има налични ИЛБ.
Условие 8.3.4.2 - Изпълнява се. Склада отговаря на изискванията.
Условие 8.3.4.3 - Изпълнява се. Инструкцията е налична и се прилага.
Условие 8.3.5.1 - Изпълнява се. Води се дневник в който се отразяват проверките.
Условие 9.2.1.1. - Изпълнява се. Изграждат се 2 броя газови кладенци към клетка № 3.
Условие 9.2.1.2. – Неприложимо към момента. Условието ще бъде приложимо, когато клетка № 3 се запечати и рекултивира.
Условие 9.3.2. – Неприложимо. Промяна в нормативната база – Наредба № 8/2004 г., съгласно раздел 5, т.5.7.
Условие 9.3.3 - Изпълнява се. Прилага се инструкция, води се дневник. Не са установени неорганизирани емисии.
Условие 9.3.4 - Изпълнява се. Прилага се инструкция, води се дневник. Не са предприети коригиращи действия поради неустановени неорганизирани емисии.
Условие 9.3.5 - Изпълнява се. Извършва се оросяване с инфилтратни води.
Условие 9.4.1 - Изпълнява се. Не са установени неприятни миризми извън границите на обекта.
Условие 9.4.2 – Изпълнява се. Запръстява се дневния работен участък.
Условие 9.4.4 –Изпълнява се. Прилага се инструкция. Води се дневник. Не са отразени предприети коригиращи действия.
Условие 9.6.1.1– Изпълнява се. Резултатите от СПИ са отразени в Протокол № 1456/14.01.2013 г., № 294/28.06.2013 г.,№ 1204А/11.10.2013 г.,№ 1835А/30.12.2013 г.
Условие 9.6.1.2 – Изпълнява се. СПИ са извършени от «Евротест – Контрол» ЕАД притежаваща сертификат за акредитация издаден от БСА, рег. № 9-ЛИК/28.05.2012 г., валиден до 31.05.2016 г. и „ДИАЛ" ООД, притежаващ сертификат за акредитация № 7314/29.03.2013 г.
Условие 9.6.1.3 – Изпълнява се. Приложени изчисления в ГДОС за 2013 г.
Условие 9.6.1.4 - Изпълнява се. Отразено в ГДОС за 2013 г.
Условие 9.6.2.1 – Изпълнява се. Съхраняват се записи–протоколи от изпитване.
Условие 9.6.2.2 - Изпълнява се. Съхранява се информация на площадката.
Условие 9.6.2.3 – Изпълнява се. Не са установени до момента неорганизирани емисии и миризми.
Условие 9.6.2.4 – Изпълнява се. Не са постъпвали оплаквания за неприятни миризми.
Условие 9.6.2.5 – Наприложимо към момента. Газоотвеждащата система на клетка № 3 не е доизградена.
Условие 10.1.1.1 - Изпълнява се. Извършва се мониторинг на функционирането на КПС по параметър ниво на утайките. Не се извършва измиване на сметовозни коли.
Условие 10.1.1.2.1 - Изпълнява се. Води се дневник.
Условие 10.1.1.2.2 - Изпълнява се. Прилага се инструкция за периодична проверка на пречиствателното съоръжение.
Условие 10.1.1.2.3 - Изпълнява се. Води се дневник. Не са установени причини за несъответствие.
Условие 10.1.2.1 - Изпълнява се. Извършва се оборотно ползване на смесения поток отпадъчни води.
Условие 10.1.2.1.1 - Изпълнява се. Прилага се инструкция за периодична проверка на пречиствателното съоръжение.
Условие 10.1.3.1 - Изпълнява се. Извършва се мониторинг и се води дневник.
Условие 10.1.3.2 – Изпълнява се. Мониторинга се извършва от акредитирана лаборатория. .Пробовземанията и анализите се извършват от акредитирана лаборатория "ДИАЛ" ООД, гр. София.
Условие 10.2.1.1 - Неприложимо. Не се заустват повърхностни води в дерето.
Условие 10.2.2.1 - Неприложимо. Не се заустват повърхностни води в дерето.
Условие 10.2.3.1 - Неприложимо. Не се заустват повърхностни води от площадката на депото.
Условие 10.2.3.2 – Условието е неприложимо. Не се заустват повърхностните води от депото. Води се дневник за изчисляване на количествата.
Условие 10.2.3.3 - Неприложимо. Не се заустват повърхностни отпадъчни води, не са измерени стойности на концентрации на вредни и опасни вещества.
Условие 10.2.3.4 - Изпълнява се. Прилага се инструкция и се води дневник за изчисляване.
Условие 10.3 - Изпълнява се. Води се дневник.
Условие 10.4 - Условието е неприложимо. Няма заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект.
Условие 10.5.1 - Изпълнява се. Документират се резултатите от мониторинга.
Условие 10.5.3 - Неприложимо. Не се заустват повърхностни води.
Условие 10.5.4 - Изпълнява се. Прилага се и се документира мониторинга на инфилтрата.
Условие 10.5.6 - Изпълнява се. Води се дневник.
Условие 11.1.1 - Изпълнява се. Разрешените количества не се надвишават.
Условие 11.2.1 - Изпълнява се. Осигурени са условия за съхранение на отпадъците образувани на площадката.
Условие 11.2.2 - Изпълнява се.
Условие 11.2.4 - Условието се изпълнява.
Условие 11.2.5 - Изпълнява се. Осигурени са съдове, обозначени с код и наименование на отпадъците.
Условие 11.2.6 - Изпълнява се. Прилага се инструкция.
Условие 11.2.7 – Изпълнява се. За 2013 г. не е надвишено количеството на депонирани отпадъци.
Условие 11.2.7.1 - Изпълнява се. За 2013 г. са депонирани 1782,300 т.
Условие 11.2.8.2 - Изпълнява се. Изискват се данни и документи.
Условие 11.2.8.3- Изпълнява се.
Условие 11.3.1 - Изпълнява се.
Условие 11.3.2 - Изпълнява се. Осигурени са съдове и помещения.
Условие 11.3.3 - Изпълнява се.
Условие 11.3.4 - Изпълнява се.
Условие 11.3.6 - Изпълнява се.
Условие 11.4.1 - Изпълнява се. През 2013 г.не са предавани отпадъци.
Условие 11.4.2 - Изпълнява се, представят се транспортни карти.
Условие 11.4.2.1 - Изпълнява се.
Условие 11.5.2 – Изпълнява се. Не са надвишени количествата по Комплексно разрешително.
Условие 11.6.1 - Изпълнява се.
Условие 11.6.2 - Изпълнява се. Не са надвишени количествата по Комплексно разрешително.
Условие 11.6.2.1 - Условието не е приложимо. Отпадъци, съдържащи азбест не се приемат на депото.
Условие 11.6.2.2 - Изпълнява се.
Условие 11.6.3 - Изпълнява се.
Условие 11.6.4.1 - Изпълнява се.
Условие 11.6.6 – Изпълнява се.
Условие 11.9.1 - Изпълнява се.
Условие 11.9.1.3 – Условието е неприложимо.
Условие 11.9.2 - Изпълнява се.
Условие 12.1.1 - Изпълнява се. Последните СПИ показват спазване на нормите за еквивалентно ниво на шум.
Условие 12.2.1 - Изпълнява се. Последните измервания са провеждани през 2012 г., предстоят измервания през 2014 г.
Условие 12.2.2 - Изпълнява се. Последните измервания са провеждани през 2012 г., предстоят измервания през 2014 г.
Условие 12.2.3 - Изпълнява се.
Условие 12.3.1 - Изпълнява се. Съхраняват се протоколи от изпитване.
Условие 12.3.2 - Изпълнява се. Води се дневник.
Условие 13.1- Изпълнява се. На площадката няма тръбопроводи и оборудване на открито. Води се дневник.
Условие 13.2- Изпълнява се. Изготвена е инструкция. Води се дневник. Не е имало случаи на разливи.
Условие 13.3 - Изпълнява се. На площадката се съхраняват дървесни трици, пясък и сяра.
Условие 13.4 - Изпълнява се.
Условие 13.5 - Изпълнява се. Товаро – разтоварните работи се извършват на определеното за това място.
Условие 13.6 - Изпълнява се. Не се извършва пряко или непряко отвеждане на вредни и опасни вещества в подземните води.
Условие 13.7.1.1 - Изпълнява се. Собствен мониторинг на подземните води е извършван от кладенци № 5 и № 6. Кладенец № 1 е пресъхнал и от него водни проби не са вземани. От кладенец № 7 не се вземат проби, тъй като клетки № 4 и № 5 не са изградени.
Условие 13.7.1.2 - Изпълнява се.
Условие 13.7.1.4 - Изпълнява се частично. Изготвена е инструкция. С ГДОС за 2013 г. са докладвани несъответствия. Не са установени причините за несъответствията.
Условие 13.7.1.5 - Неприложимо. Промяна в нормативната уредба.
Условие 13.8.1 – Изпълнява се. На депото се водят дневници по изпълнение на инструкциите.
Условие 13.8.2 - Изпълнява се.
Условие 13.8.2.1 - Изпълнява се.
Условие 13.8.3 - Изпълнява се.
Условие 13.8.4 - Изпълнява се. Няма констатирани разливи.
Условие 14.1 - Изпълнява се. Има наличен авариен план, утвърден от ръководителя на предприятието.
Условие 14.3 - Изпълнява се. Води се документация. Няма възникнали аварийни ситуации.

3. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

При проверката не се констатира, неизпълнение на проверените условия от Комплексно разрешително № 266-HO/2008 г.