Съдържание

Посетители

В момента има 389  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2014 г.

„МАО - 2” ООД - с. Краище, общ. Белица

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „МАО - 2" ООД - с. Краище, общ. Белица

 

На основание Заповед №121/29.04.2014 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 13.05.2014 г. се извърши проверка на място на производствената площадка собственост на "МАО-2" ООД, находяща се в с Краище, общ. Белица, ул. „Двадесета" №13.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните дейности:

  • Формулиране на химични смеси /производство на бронз/, разфасовка на химични вещества и смеси;
  • продажба на дребно на бои, лакове и строителни материали.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които и въздействат беше съставен Констативен протокол № 14-09/13.05.2014 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска"
Проверката е на основание Заповед №121/29.04.2014 г. на директора на РИОСВ – Благоевград и във връзка със ЗЗВВХВС (ДВ бр.10/2000 г., с изм. и доп.) и във връзка със ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., с изм. и доп.).
Основната дейност на дружеството е производство на корозионноуснойчив и топлоустойчив сребърен лак за печки, разфасоване на химични вещества и смеси ( спирт за горене, разредител АМВ и газ за осветление ), производство на алуминиева дограма и продажба на строителни материали, лакове и латекси.
Всички употребявани на обекта химикали се съхраняват в специално обособени за целта помещения, които са организирани в съответствие с изискванията за съхранение отбелязани в съответните информационни листове за безопасност и в съответствие с изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси ( ДВ, бр. 43/2011 г. ). При проверката се установи, че дружеството е изготвило оценката по чл. 9 от цитираната наредба, както и документите по чл. 4, т. 7, т. 8, т. 9, т. 10 и т. 11 от нея. Фактите отразени в оценката са актуални и съответстват на действителната организация на съхранението на химикали на обекта.
За всички употребявани на обекта опасни химични вещества и смеси дружеството притежава информационни листове за безопасност, включително и за химикалите формулирани и разфасовани от него. Последните, обаче не са изготвени в пълно съответствие с изискванията на чл. 31 от Регламент ( ЕО ) 1907/2006г. – REACH и в съответствие и изискванията на Регламент ( ЕО ) 1272/2008 – CLP.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух"
Произведеният продукт - корозионноуснойчив и топлоустойчив сребърен лак за печки, попада към категорията „Бои и лакове", подкатегория „и" ( еднокомпонентни продукти за покрития на основата на органичен разтворител ), съгласно приложение № 2, към чл. 3 от Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (ДВ, бр. 20/2007г., с изм. и доп.).
Продуктът е етикетиран съгласно изискванията на цитираната наредба ( Приложение №5 към чл. 5 ). Същият е изследван в акредитирана лаборатория и отговаря на нормите за максимално допустимо съдържание на ЛОС. Производството на сребърен лак попада в т. 17( „Производство на смеси за покрития, лакове мастила и лепила" ) от табл. 1 към Приложение №2 от Наредба №7/2003 г., за която е определена ПСКР от 100 т/год. Съгласно представената декларация за 2013 г. не се превишава ПСКР.
Дружеството е извършило регистрация по Закона за чистотата на атмосферния въздух ( чл. 30 л ), тъй като описаната по – горе дейност попада в приложение №1 от Наредба №7.
В търговския обект се предлагат бои и лакове, които също са етикетирани съгласно нормативните изисквания.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

4.1. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска"
Да бъдат изготвени и представени в РИОСВ – Благоевград актуални информационни листове за безопасност за произвежданите и разфасовани на обекта химични смеси и вещества, които да бъдат в пълно съответствие с изискванията на чл. 31 от Регламент ( ЕО ) 1907/2006г. – REACH и в съответствие и изискванията на Регламент ( ЕО ) 1272/2008 – CLP. Срок: 15. 07. 2014 г. Отг. : Управителя

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За постигане на пълно съответствие с изискванията на екологичното законодателство, на дружеството е дадено предписание със срок за неговото изпълнение.