Съдържание

Посетители

В момента има 499  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2014 г.

„КРИСМАР” ЕООД – гр. Сандански

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „КРИСМАР" ЕООД – гр. Сандански

 

На основание Заповед № 129/07.05.2014 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 15.05.2014 г. е извършена проверка на място на обект „Цех за обработка на мрамор", находящ се в промишлена зона на с. Струмяни, общ. Струмяни, стопанисван от „Крисмар" ЕООД гр. Сандански. Проверката е комплексна, извършена във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.


1. Цел на проверката.
Проверката е извършена от екип експерти по компонент „Води" и „Почви", влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.
2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • производствена площадка на „Цех за обработка на мрамор";
  • пречиствателно съоръжение – утаител;
  • пункт № 1 за мониторинг на отпадъчни води.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда „Води" и „Почви", които й въздействат, е съставен Констативен протокол № 42-10/15.05.2014 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Води".
Дружеството има актуално разрешително, издадено от Директора на Басейнова дирекция Западнобеломорски район № 43120010 / 18.02.2013 г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни производствени води в р. Струма, с изисване да се извършва собствен контрол два пъти годишно.
Резултатите от извършения собствен мониторинг през 2013 г. показват, че се спазват индивидуалните емисионни ограничения определени в разрешителното за заустване. Резултатите са представени в РИОСВ – Благоевград в годишния доклад за изпълнение на условията в разрешителното за заустване в установения срок (вх. № 1128/31.03.2014 г.).
По време на проверката е извършено контролно пробовземане за изпитване на производствени отпадъчни води. По време на пробовземането са извършвани следните дейности: бичене, обрязване и полиране на мрамор.
Пречиствателното съоръжение – утаител се поддържа в добро техническо и експлоатационно състояние.
По време на проверката са представени резултатите от извършено изпитване на отпадъчните води от акредитирана лаборатория № 6101/14.04.2014 г., резултатите от което показват спазване на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО).

3.2. Компонент „почви".

Дейността на обекта се извършва на производствена площадка в землище на с. Илинденци - промишлена зона, общ. Струмяни, собственост на дружеството.
Отпадъците от дейността (шлам и дребни мраморни късове) се депонират на табан в местността „Пушовец", по договор с „Илинденци мрамор" АД.
Не са констатирани нарушени или замърсени терени от дейността на обекта.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
Не са дадени предписания при извършената проверка.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Не са констатирани несъответствия от дейността на обекта с изискванията на екологичното законодателство.