Съдържание

Посетители

В момента има 309  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2014 г.

„Бистрица 2002” ЕООД – гр. Гоце Делчев

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Бистрица 2002" ЕООД – гр. Гоце Делчев

 

На основание Заповед № 133/09.05.2014 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 27.05.2014 г. беше извършена проверка на място и по документи на обект "Производствена площадка", находящ се в м. „Мочура", земл. на гр. Гоце Делчев, експлоатиран от „Бистрица 2002" ЕООД – гр. Гоце Делчев. Проверка е комплексна и се извърши във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- ТМСИ;
- депа за строителни материали;
- концесионна площ „Марчево", землище на с. Гърмен;
- концесионна площ „Гоце Делчев".

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол № 32-11/27.05.2014 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Води"
Проверката се извършва във връзка с контрол за изпълнение на условията в издадено разрешително за заустване на отпадъчни води от ТМСИ № 43120050/10.08.2011 г.
В законоустановения срок в РИОСВ Благоевград е внесен Доклад за изпълнение на условията в издаденото разрешително за заустване за предходната 2013 година, на основание чл. 48, ал.1, т.12 от Закона за водите.
Дружеството изпълнява задълженията си за извършване на собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води. За 2013 година в РИОСВ Благоевград са представени 2 броя Протоколи от изпитване, издадени от акредитирана лаборатория „Евротест контрол" ЕАД гр. София, като е спазена честотата на пробовземане - на шест месеца. Няма отклонение от индивидуалните емисионни ограничения, заложени в цитираното разрешително за заустване.
От началото на календарната година не е извършвана производствена дейност, свързана с промиване на инертен материал, съответно не е провеждан мониторинг на отпадъчните води. Към момента на проверката също не се формират отпадъчни води. Старата ТМСИ е премахната, ситуираната на площадката мобилна ТМСИ също не работи. Предстои монтиране и въвеждане в експлоатация на нова инсталация.
Двата броя утаители са в нормално експлоатационно състояние. Единият е почистен напълно, а втория е запълнен частично.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух"
Добитият материал (различни по големина фракции) се съхранява в секции на открито. По време на проверката не се извършва производствена дейност. Не се констатират неорганизирани прахови емисии на площадката.

3.3. Компонент „Почви"
Към момента на проверката се експлоатира единствено находище „Марчево". Добивът се извършва в рамките на концесионната площ. Няма нарушени и замърсени земи извън законово определените.
Находище „Гоце Делчев" не се експлоатира, площите са превърнати във водни тела.

3.4. Фактор „Опасни химични вещества"
В своята дейност дружеството не употребява и не съхранява опасни химични вещества и смеси.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Не са дадени предписания при извършване на проверката.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Няма констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство.