Съдържание

Посетители

В момента има 211  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2014 г.

„БКС” ЕООД - гр. Гоце Делчев

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „БКС" ЕООД - гр. Гоце Делчев

 

На основание Заповед №135/09.05.2014 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 27.05.2014 г. се извърши проверка на място на „Асфалтова база и бетонов център", находящи се гр. Гоце Делчев, местност „Мочура".
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, и произтичащите от него специални закони и подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- асфалтосмесителна инсталация;
- бетонов център;
- рециклиращо съоръжение за остатъци от бетонови разтвори;
- съоръжения за съхранение на опасни химични вещества и смеси;

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Основна дейност на дружеството - производство на асфалтови и бетонови смеси. Асфалтосмесителната инсталация работи сезонно. При проверката е съставен Констативен протокол №23-06/27.05.2014 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух"
Дружеството експлоатира асфалтосмесителна инсталация тип „SIM EASYBATCH-I 604", с производителност 90 т/ч. Асфалтосмесителя е съоръжен с пречиствателно съоръжение тип „ръкавни филтри", които се почистват въз основа на сключен договор за абонаментно обслужване, на база работни часове на инсталацията.
Асфалтосмесителната инсталация работи сезонно – в зависимост от поръчките. През 2014 г. е започнала работа от 12.05.2014 г., за което е уведомена РИОСВ – Благоевград писмено.
Емисиите от асфалтовите бази подлежат на контрол за спазване на нормите за допустими емисии (НДЕ) по следните показатели, регламентирани в Наредба №1/2005 г. (ДВ бр.64/2005 г.):

  • Прахообразни вещества - по чл. 11;
  • Въглероден оксид и органични вещества – по чл. 27;
  • Канцерогенни вещества – по чл. 17 (Приложение№5).

Последните собствени периодични измервания (СПИ) са извършени през 2012 г. и са валидни за 2012 и 2013 г. През 2014 г. предстои да бъдат извършени СПИ.
По време на проверката не са констатирани неорганизирани емисии на прах на производствената площадка.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества"

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г.) и във връзка с дадени предписания от предходна проверка. Битумната смес, необходима за работата на асфалтосмесителната инсталация се съхранява в 3 бр. цистерни по 80 тона всяка. Около цистерните е изградена обваловка, с цел недопускане на замърсявания на почвата.
В района на бетоновия възел се съхраняват на открито добавки за бетон в съдове с вместимост по 1 м3. В съответствие с изискванията посочени от производителя в информационния лист за безопасност (ИЛБ). Цимента се съхранява в 2 бр. специално изградени силози в съответствие с изискванията посочени в информационния лист за безопасност.
При проверка на документацията уреждаща организацията и съхранението на употребяваните на обекта химикали се установи, че за всички тях дружеството притежава ИЛБ (налични са на обекта).
В съответствие с изискванията на чл. 4, т. 7, 8, 9, 10 и 11 от Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ бр. 43/2011 г.) е изготвена нужната документация. Дружеството е изготвило и представило в РИОСВ – Благоевград оценка за безопасността на съхранение на употребяваните на обекта химикали. При направената проверка за съответствие на информацията от оценката с действителното състояние на съхранението се установи, че в момента на проверката се съхраняват и добавки за бетон, което не е отразено в оценката.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

Относно фактор „Опасни химични вещества"

  • Да бъде актуализирана оценката за безопасността на съхранение на употребяваните на обекта ОХВ и смеси, като в нея бъде отразено съхранението на всички употребявани на обекта химикали, към датата на настоящата проверка. Копие от актуализираната оценка да бъде изпратено в РИОСВ - Благоевград. Срок: 30.07.2014 г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство.

За констатираното несъответствие с изискванията на екологичното законодателство е дадено предписание в т. 4. със срок за изпълнение.