Съдържание

Посетители

В момента има 236  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2014 г.

„ПИРИН-ТЕКС” ЕООД - гр. Гоце Делчев

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „ПИРИН-ТЕКС" ЕООД - гр. Гоце Делчев

 

На основание Заповед № 131/08.05.2014 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 20.05.2014 г. се извърши проверка на място на шивашка фабрика собственост на "Пирин-текс" ЕООД, находяща се в гр. Гоце Делчев, ул. „Драма" № 50.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните дейности и инсталации:
- производствени цехове- 4 бр.;
- ПКЦ;
- помещения за съхранение на опасни химични вещества;
- помещения за събиране и съхранение на отпадъци;
- багрилен и перален цех, с прилежащи пречиствателни съоръжения;
- стационарни климатични инсталации.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които и въздействат беше съставен Констативен протокол № 15-09/20.05.2014 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска"
Проверката е на основание Заповед № 131/08.05.2014 г. на директора на РИОСВ – Благоевград и във връзка със ЗЗВВХВС (ДВ бр.10/2000 г., с изм. и доп.).
При проверката се установи, че в своята дейност дружеството, съгласно изготвения инвентаризационен списък употребява 58 вида опасни химични вещества и смеси, част от които са предназначени за поддръжка на машините и съоръженията и почистване на петна в шивашките и кроялни цехове, друга част са предназначени за нуждите на перален и багрилен цех.
За всички употребявани на обекта опасни химични вещества и смеси дружеството притежава информационни листове за безопасност, които са изготвени в пълно съответствие с изискванията на чл. 31 от Регламент ( ЕО ) 1907/2006 – REACH и в съответствие с изискванията на Регламент ( ЕО ) 1272/2008 – CLP.
На обекта е налична документацията по чл. 4, т. 7, т. 8, т. 10 и т. 11 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасните химични вещества и смеси ( ДВ, бр. 43/2011 г. ). В съответствие с изискванията на чл. 9 от цитирана наредба дружеството е изготвило оценка на безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси. При направената проверка на нейното съдържание се установи,че се налага да бъдат коригирани таблици № 3, 4, 5, 6.2, както и информацията подадена в т. 6.1 от формата за документиране на оценката на безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси, утвърден със Заповед № РД-288/3.04.2012 г. на Министъра на околната среда и водите. Не беше представена при проверката инструкцията по чл. 4, т. 9 от цитираната наредба. По думи на присъстващите на проверката тези пропуски са в резултат от настъпили административни промени на обекта, в частност – промяна на лицата отговорни за организацията на съхранение на употребяваните на обекта химикали.
При направената проверка на действителното състояние на съхранението на химикалите на обекта се установи, че към изградения и въведен в експлоатация през февруари 2014 г. багрилен и перален цех, с прилежащи пречиствателни съоръжения е изграден и склад за съхранение на опасни химични вещества и смеси. Към момента на проверката пречиствателните съоръжения все още не се експлоатират. По – голямата част от химикалите необходими за дейността на цеха се съхраняват вътре в самия цех, не в склада за съхранение, което е недопустимо, тъй като голяма част от тях са класифицирани, като „опасни за водни организми" и те съгласно изискванията за съхранението им, отбелязани в съответните ИЛБ, трябва да бъдат съхранявани в помещения, в които няма връзка с канализацията, тъй като не бива да се допуска попадането им в повърхностни и подпочвени води. Освен това, съгласно чл. 6, т. 2 от цитираната наредба складовете за съхранение на опасни химични вещества и смеси трябва да бъдат отделени от производствените помещения.
При направения оглед на изградения склад за съхранение на химикали се установи, че той е разделен на три отделни помещения с цел осигуряването на разделно съхранение на химикали с несъвместими категории на опасност. Поради допусната грешка от лицето отговорно за съхранението в едно и също помещение се съхраняват натриева основа, белина и водороден прекис, което съхранение не съответства на изискванията отбелязани в информационните листове за безопасност на тези вещества. Това несъответствие незабавно беше отстранено от лицата отговорни за съхранението на химикали на обекта.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух"
Дружеството експлоатира ПКЦ с 3 броя котли с топлинна мощност по 1.047 МВт, изгарящи природен газ и подлежащи на контрол чрез измервания съгласно Наредба № 1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ бр.64/2005 г.). Спазват се изискванията за периодичност за провеждане на собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, съгл. чл.31, ал.1, т.2 от Наредба № 6/1999 г.(ДВ, бр.31/1999 г. , с изм. и доп.).
Последните СПИ са извършени през юни 2013 г, които не са представени с доклад по реда на чл. 39 от Наредба № 6. Няма нарушени норми за допустими емисии.
Относно спазване изискванията на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842, относно някои флуорирани парникови газове и Регламент (ЕО) № 1005 относно веществата, които нарушават озоновия слой (ДВ бр. 2/2011 г.) - дружеството експлоатира 18 бр. стационарни климатични инсталации, като 10 бр. от тях са двукръгови. При проверката се представят „Досиета на системите", на всички инсталации, с отразени необходимия брой проверки за течове (херметичност). На 5 бр. климатични инсталации, които са съдържали по 8 кг охлаждащ агент R 22, същият е подменен с охлаждащ агент R 422 D. При проверката се представя протокол от фирмата извършваща подмяната, в който е отразено, че в момента на подмяната R 22 не е бил наличен в инсталациите. Петте инсталации са двукръгови и към момента са заредени с по 72 кг R 422 D. В досиетата на системите е отразено добавянето на хладилен агент. Представен е годишен отчет в РИОСВ - Благоевград, съгл. изискванията на нормативната уредба.
За почистването на петна от текстил се използват 3 броя кабини, съоръжени с въздуховоди за отвеждане на емисиите на летливи органични съединения (ЛОС). Почистването на петна спада към дейност „Почистване на повърхности" – Приложение № 1 от Наредба № 7/2003 г. за норми за допустими емисии на ЛОС, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на органични разтворители в определени инсталации (ДВ бр.96/2003 г., с изм. и доп.). В РИОСВ- Благоевград е представена декларация за изразходваните през 2013 г. органични разтворители.
Дружеството е извършило регистрация на инсталацията, съгл. чл. 30 л от ЗЧАВ попадаща в Приложение № 1 на Наредба № 7/2003 г., като е подало заявление по образец, с приложени към него документи (съгл. 30 л, ал. 3 и ал. 4 от ЗЧАВ) в срок до 21.12.2013 г.

3.3. Фактор „Отпадъци"
За дейността си на обекта дружеството притежава заверени работни листове за класификация на отпадъци с кодове 040299, 070213, 130205, 150101, 150102, 150110, 191001, 191002, 191201, 191202, 191204, 200121, 200135 и 200501, регистрационен документ за дейности по транспортиране на отпадъци № 01 – РД – 222 – 0/08. 02. 2013 г. и разрешение за дейности с отпадъци №01 – 10 – 079 – 4/30. 05. 2012 г.
При проверката е устанвено, че генерираните от дейността на обекта отпадъци се съхраняват разделно, в обособени за целта места и съдове, обозначени с кодовете и наименованието на отпадъка.
На обекта се извършва събиране и третиране на отпадъци, съгласно описаните по – горе документи. За приетите и предадени отпадъци се представят писмени договори. Количествата и вида на образуваните, събрани, третирани и предадени отпадъци се документират в отчетни книги, съгласно изискванията на Наредба № 2 за реда и образците, по които се представя информация за дейностите по отпадъци.
За отпадъците подлежащи на депониране, дружеството притежава становища за основно охарактеризиране за отпадъци с кодове 040299, 200301.
Отпадъците се предават за последващо третиране срещу писмени договори на фирми притежаващи документи по чл. 35 от ЗУО.
При предаването на отпадъци на други държави членки на ЕС, дружеството попълва Анекс VII по Регламент 1013/2006/ЕС за трансграничен превоз на отпадъци.
За изпълнението на чл. 59 от ЗУО дружеството представя удостоверение № 3184/01. 01. 2014 г. издадено от организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки.
При проверката не е установено нарушение на условие поставено в регистрационен документ за дейности с отпадъци и условие поставено в разрешението за дейности с отпадъци.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

4.1. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска"
1. Да бъде коригирана оценката по чл. 9 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.). Копие от нея да бъде предадено в РИОСВ – Благоевград. Срок: 20. 06. 2014 г. Отг. : Управителя

2. Съхранението на употребяваните на обекта химикали да бъде организирано съгласно изискванията за съхранение отбелязани в съответните информационни листове за безопасност, както и съгласно изискванията на чл. 6 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси. За изпълнението на това предписание РИОСВ – Благоевград да бъде уведомена писмено. Срок: 20. 06. 2014 г. Отг: Управителя

3. Да бъде изготвена инструкцията по чл. 4, т. 9 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси. Копие от нея да бъде представено в РИОСВ – Благоевград. Срок: 20. 06. 2014 г. Отг: Управителя

4.2 Компонент „Атмосферен въздух"
1. Резултатите от извършените измервания на трите броя котли да бъдат представени в РИОСВ – Благоевград с доклад по реда на чл. 39 от Наредба №6/1999 г. (ДВ, бр. 31/1999 г.). Срок: 25. 06. 2014 г. Отг: Управителя

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За постигане на пълно съответствие с изискванията на екологичното законодателство, на дружеството са дадени предписания със срок за тяхното изпълнение. В случай на констатирано неизпълнение на едно или няколко предписания, на дружеството ще бъдат налагани административно - наказателни мерки.