Съдържание

Посетители

В момента има 216  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2014 г.

„ХКС” ЕООД – с. Кърналово, общ. Петрич

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „ХКС" ЕООД – с. Кърналово, общ. Петрич

 

На основание Заповед № 139/12.05.2014 год. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 25.05.2014 год. беше извършена проверка на място на обект "ХКС" ЕООД, находящ се в с. Кърналово, м. „Германското летище". Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверката.
Проверката е извършена от екип експерти по компоненти „Управление чистотата на атмосферния въздух" и „Опасни химични вещества", влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните участъци и дейности:
- Участък кроялен;
- Участък шивален;
- Помещение за почистване на петна.
Дружеството извършва шивашка дейност на ишлеме.
3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на факторите, които въздействат върху околната среда беше съставен Констативен протокол № 16-08/29.05.2014 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства.

3.1. Фактор "Опасни химични вещества и управление на риска"

Проверката е извършена на основание изискванията на ЗЗВВХВС(ДВ, бр.10/2000г., с посл. изм. ), и подзаконовите нормативни актове произтичащи от него.
На място е проверено помещението за почистване на петна. Дружеството употребява два вида химични смеси, които са класифицирани като опасни, а именно: Faster 1 и Blue Bird Rabootaqoid. Доставчик на почистващите опасни химични смеси е И.Н.А. Трейдинг ООД. Същите се съхраняват в оригинални опаковки, плътно затворени в помещението за почистване на петна. При проверката се предоставят информационни листове за безопасност и за двете химични смеси.

3.2. Компонент "Атмосферен въздух"

На обекта са инсталирани 20 броя стационарни климатични инсталации, които се използват за отопление и охлаждане на двата участъка /шивален и кроялен/
При проверката е установено, че 12 бр. климатични инсталации са със съдържание на охлаждащ агент R 22 в количества по 4,7 килограма.
Считано от 01.01.2015 г. се забранява пускането на пазара и употребата на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди HCFC (R 22). За целта е необходимо R 22 да бъде изведен от употреба. Излезлият от употреба R 22 да бъде класифициран като опасен отпадък с код 140601*, съгл. Наредба № 3/2004 г., след което да бъде предаден на лице притежаващо документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците за извършване на дейност с код 014.
След извличането на HCFC, да се представи информация в РИОСВ Благоевград в годишния доклад по Приложение № 4 на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2005 г. относно веществата, които нарушават озоновия слой (ДВ, бр.2/2011г.).
При проверката се представят „Досиета на системите" за експлоатираните хладилни инсталации на обекта (за 16 бр. инсталации), в които са отразени необходимият брой проверки за херметичност. Останалите 4 бр. „Досиета на системите, съдържащи флуорирани парникови газове ( 3 бр. R 410 А и 1 бр. R407 С) са в хладилния техник поддържащ климатичните инсталации.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

  • Употребяваните от дружеството опасни химични смеси да се съхраняват в помещение с ограничен достъп. Срок: 01.07.2014 г., Отг. – Управителя.
  • Дружеството да се снабди с актуални ИЛБ, изготвени съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1907/2006 г. и Регламент (ЕО) № 1272/2008 г.. Копия от същите да се представят в РИОСВ Благоевград. Срок: 01.08.2014 г., Отг: Управителя.
  • Да се представят в РИОСВ Благоевград копия от 4 бр. „Досиета на системите, съдържащи флуорирани парникови газове ( 3 бр. R 410 А и 1 бр. R407 С). Срок- 06.06.2014 г., Отг. - Управител.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
При неизпълнение на направените предписание ще бъдат предприети административно наказателни мерки.