Съдържание

Посетители

В момента има 475  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2014 г.

„Илинденци мрамор“ АД - с. Струмяни, общ. Струмяни

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Илинденци мрамор" АД - с. Струмяни, общ. Струмяни

 

На основание Заповед № 146/16.05.2014 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 22.05.2014 г. екип от експерти на РИОСВ Благоевград извърши комплексна проверка на обекта на място и по документи.
1. Цел на проверката
Установяване степента на съответствие с екологичното законодателство.
2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

  • цех за обработка на мрамор „Злина";
  • цех за обработка на мрамор „Струмяни"
  • табан за отпадъци от обработка на скални материали в м-ст „Пушовец" замърсени и/или нарушени терени.

3. Отразени факти и обстоятелства в констативните протоколи. Констатирани нарушения.
От извършена проверка на място и по документи на посочените по горе подобекти, е установено, че табанът за депониране на отпадъци от преработката на скални материали от цеховете в района на община Струмяни, община Кресна и община Сандански се поддържа в добро експлоатационно състояние. Отпадъците са в рамките на определената площ, разтоварната площадка е свободна от отпадъци и подравнена.
Стар цех в с. Струмяни – не работи.
Цех „Злина"-стопанисва се от „Мура 2012" ЕООД, с. Струмяни на база Договор за наем на активи от 28.08.2013 г.

3.1 Компонент "Земи и почви"

Извършен е оглед на прилежащите земи на двата цеха и табана в местност „Пушовец". Не са установени нарушени или замърсени земи, в следствие на извършваната дейност от „Илинденци мрамор" АД и наемателя на Цех „Злина" –„Мура 2012" ЕООД.

3.2 Компонент "Води"

Дружеството изпълнява задълженията си по изпълнение на условията от Разрешително за заустване на отпадъчни производствени води № 43120033/18.05.2009 г. за ползване на воден обект р. Злинска в т.ч:

  • резултатите от собствения мониторинг се представят редовно в РИОСВ Благоевград;
  • внесен е годишен доклад за изпълнение на условията и изискванията на посоченото по горе разрешително, спазвайки ИЕО за 2013 г. по реда на чл.48 ал.1 т.12 от Закона за водите.

По време на проверката е взета проба отпадъчни производствени води на изход на шламохранилище за изпитване от РЛ Благоевград, с Протокол на РИОСВ Благоевград № 44-10/22.05.2014 г. и Протокол № 375/22.05.2014 г. на РЛ Благоевград.
По време на проверката е представен договор за наем на активи между „Илинденци мрамор" АД и „Мура 2012" ЕООД с. Струмяни за Цех „Злина". Наемателя е настоящ ползвател на водния обект. Внесени са документи в БД"ЗБР" Благоевград за актуализиране на разрешителните по реда на Закона за водите.
За 2014 г. с вх. № 1705/19.05.2014 г. са представени резултати от собствен мониторинг на отпадъчни води, които отговарят на заложените ИЕО в разрешителното за заустване.

4. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство.

Резултатите от извършената проверка на място и по документи показват, че няма отклонение спрямо изискванията на екологичното законодателство.