Съдържание

Посетители

В момента има 406  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2014 г.

„Илакати текстил” ООД – гр. Петрич

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Илакати текстил" ООД – гр. Петрич

 

На основание Заповед №134/09.05.2014 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 29.05.2014 г. беше извършена проверка на място на производствена площадка на "Илакати текстил" ООД, находяща се в гр. Петрич, м. „Алмалък Омондрос", пътя за Златарево. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на обект – шивашки цех, разположен в хале, разделено на шивалня, гладачи и опаковка.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е ушиване на дрехи, като производствената дейност се извършва на една площадка, разположена в гр. Петрич, м. „Алмалък Омондрос", пътя за Златарево.
По време на извършването на текущия контрол на обекта върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които и въздействат, беше съставен Констативен протокол № 40-13/29.05.2014 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1 Фактор "Отпадъци"

От дейността на обекта се образуват текстилни отпадъци, хартиени и картонени опаковки, пластмасови опаковки, опаковки замърсени с опасни вещества, лум. лампи, битов отпадък и утайки от септична яма. За част от отпадъците дружеството е провело процедурата по реда на чл.7, ал.1 от Наредба № 3 за класификация на отпадъците. На обекта е организирано разделното събиране на отпадъците, образувани от дейността на обекта. За предаване на отпадъците има сключени договори по реда на чл. 8 от Закона за управление на отпадъците. До момента проверката дружеството е водило отчетност на отпадъците по реда на Наредба № 2 от 22 януари 2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. Във връзка със задълженията на дружеството по чл. 59 от ЗУО за заплащане на продуктова такса „опаковки" за 2014 г. е представено удостоверение за членуване в колективна система.
Готовата продукция се изнася за Германия

3.2. Компонент "Атмосферен въздух"

На обекта се експлоатират 6 броя стационарни климатични инсталации, съдържащи по 4,4 кг охлаждащ агент R 410 А. Същите подлежат на проверка за херметичност един път годишно. При проверката не са представени досиета на системите, които се създават и поддържат от оператора.
На обекта се експлоатира и един брой машина за химическо чистене. Като разтворител се използва перхлоретилен. Същата подлежи на контрол чрез изготвяне на план за управление на разтворителите (ПУР), с цел доказване на съответствието с нормите за общи емисии.
За почистване на петна от текстил са обособени 2 броя кабини, съоръжени с необходимата вентилация. За почистването на петната се използва аерозолен препарат.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Относно фактор „ Отпадъци"

  1. Да се представят в РИОСВ – Благоевград необходимите документи по реда на чл.7, ал.1 от Наредба № 3 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 44/2004 г.) за отпадъците, за които дружеството не притежава заверени работни листове. Срок: 30.06.2014 г. Отг: Управител
  2. Да се представят документи, удостоверяващи заплащането на дължимата продуктова такса „опаковки" за периода 2010-2013 г. Срок: 30.06.2014 г. Отг: Управител

Компонент "Атмосферен въздух"

  1. Да се представят в РИОСВ – Благоевград копие от технически паспорт за машината за химическо чистене. Срок: 30.06.2014 г. Отг: Управител
  2. Да се коригира въведения дневник за състояние на машината за химическо чистене. Срок: 7 дни Отг: Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.