Съдържание

Посетители

В момента има 250  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2014 г.

„УУД МАСТЕР“ ЕООД - гр. Якоруда

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „УУД МАСТЕР" ЕООД - гр. Якоруда

 

На основание Заповед №157/27.05.2014 г. на Директора на РИОСВ - Благоевград, на 06.06.2014 г. беше извършена проверка на място на производствената площадка на "Ууд мастер" ЕООД, гр. Якоруда. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по компонент „Атмосферен въздух" и фактор „Отпадъци", влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство. Съставен е КП №37-25/06.06.2014 г.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на инсталация за производство на пелети.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Компонент „Атмосферен въздух"

През периода 20.01. - 31.05.2014 г. в инсталацията за производство на пелети са извършени промени. Монтиран е нов котел, пригоден за изгаряне на дървесни кори и трици. Топлинната му мощност служи за захранването на една сушилня. Димните газове се отвеждат посредством изпускащо устройство с височина 2 м над покривната конструкция на халето. Променена е и сушилнята с индиректен контакт и в тази връзка е променена и пробовземната точка, която преди това е била съгласувана от Директора на РИОСВ-Благоевград. Поради промяната в инсталацията и това, че не е извършвана производствена дейност не са извършвани и собствени периодични измервания съгл. чл. 62, ал. 1, т. 1 и т. 2, буква „а" от Наредба №1 (ДВ, бр. 64/2003г.).

Фактор „Шум"
Източници на шум в околната среда са дробилката за дървесен чипс и дробилката за смилане на суровината.
С констативен протокол № 51-06/21.11.2013 г. са дадени 2 бр. предписания, които към момента са изпълнени, а именно:
- извършено е обезшумяване на дробилката и затваряне на халето от всички страни;
- представени са с вх. № 4465/27.11.2013 г. в РИОСВ-Благоевград резултати от извършени измервания на шум в околната среда на шест места на въздействие, чиито резултати показват спазване на дневните гранични стойности на нивата на шум, регламентирани в таблица №2 на Приложение №2 към чл. 5 от Наредба №6/2006 г. за показателите на шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощните гранични стойности на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ, бр. 58/2006 г.).
Дружеството възнамерява да започне дейност от 10.07.2014 г.

3.2. Фактор" Отпадъци"

Дружеството извършва дейности по производство на пелети. Извършена е класификация на образуваните от производственият процес отпадъци съгласно Наредба №3 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 23/2012г.). Отпадъците се съхраняват разделно в обособени за целта места. Дружеството притежава регистрационен документ № 01-РД-279-0/10.12.2013 г. за извършване на дейности с кодове R13 и R12 размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11 на отпадъци от дървесни кори и трици, талаш, изрезки, дървен материал, талашитени плоскости. Същите се приемат от юридически лица. За отпадъците се води отчетност, съгласно изискванията на чл. 44 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г.).
По представените отчетни книги Инсталацията за третиране на отпадъци с цел производство на пелети не се експлоатира от м. януари 2014 г.
Към момента на проверката на обекта не се извършва производствена дейност.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
Компонент „Атмосферен въздух"

  1. Да бъде изпълнен нов пробовземен отвор след извършената промяна в инсталацията съгласно изискванията на чл. 12 от Наредба №6/1999 г. Същият да бъде съгласуван с Директора на РИОСВ-Благоевград, съгласно чл. 11, ал. 2 от Наредба №6. Срок: 15.08.2014 г. Отг. Управител
  2. Да се извършат собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух, съгласно чл. 62, ал. 1, т. 1, буква „в" и т. 2, буква „а" от Наредба №1 (ДВ, бр. 64/2005 г.). Резултатите от измерванията да се представят с доклад по реда на чл. 39 от Наредба №6/1999 г. (ДВ, бр. 31/1999 г.). Срок: 30. 10.2014 г. Отг. Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното изпълнение в КП №37-25/06.06.2014 г.
За изпълнение на дадените предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.