Съдържание

Посетители

В момента има 190  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2014 г.

„МОНИК” АД - гр. Петрич

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „МОНИК" АД - гр. Петрич

 

На основание Заповед №167/30.05.2014 год. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 10.06.2014 год. беше извършена проверка на място на обект "Моник" АД, находящ се в с. Беласица, община Петрич. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.
Проверката е извършена от експерти по фактори „Опасни химични вещества и управление на риска" и „Управление на отпадъците", влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- Цех „Кроялен";
- Цех „Шивален";
- Цех „Конфекционен";
- Склад за суровини и материали;
- Административни помещения;
- Помещения и съдове за съхраняване на генерираните от дейността отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Фактор "Опасни химични вещества и управление на риска"
Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г.) и подзаконовите нормативни актове, произтичащи от него.
Дружеството е потребител по веригата на опасни химични вещества и смеси съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006 г. (REACH). В тази връзка се води и допълва регистър на употребяваните химикали.
На място беше проверен склада за съхранение на химикали, който е с ограничен достъп и пожарообесопасен. Дружеството е променило доставчика и фирмата-производител. В склада се съхраняват различни марки лепило, разтворители, катализатори, различни от обявените в изготвената оценка за безопасно съхранение. По химичен състав са сходни с обявените. За употребяваните на обекта химикали, дружеството е изискало от доставчиците актуални ИЛБ.
Спазват се издадените от изпълнителния директор инструкции.
3.2. Фактор "Отпадъци"
Дружеството е провело процедура съгласно изискванията на чл. 7, ал. 1 от наредба №3 (ДВ, бр.44/2004г.). От дейността на дружеството се генерират отпадъци с кодове 040199, 040299, 070213, 150101, 150102, 150110*, 150202* и 200121*, като същите се съхраняват на определени за това места съгласно нормативните изисквания. Води се отчетност съгласно чл. 44 от Закона за управление на отпадъцит (ДВ, бр. 53/2012 г.). Дружеството има сключени договори с фирми, притежаващи разрешения за дейности с отпадъци за последващо третиране.
За отпадък с код 04 01 99, подлежащ на депониране до момента е извършено основно охарактеризиране.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
Фактор "Опасни химични вещества и управление на риска"

  • Да се представи в РИОСВ-Благоевград актуализирана оценка на безопасно съхранение на опасните химични вещества и смеси. Срок: 10.07.2014 г. Отг. Изп. Директор

Фактор "Отпадъци"

  • Да се представят в РИОСВ – Благоевград доклад за основно охарактеризиране на отпадъцък с код 04 01 99, подлежащи на депониране във връзка с чл.35, ал.1 от Наредба №8/2004 г. Срок: 10.07.2014 г. Отг. Изп. Директор

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство е направено съответното предписание и поставен срок за неговото изпълнение в КП №20-08/10.06.2014 г.
За изпълнение на дадените предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.