Съдържание

Посетители

В момента има 278  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2014 г.

„ПИЕРИК ШУС” ООД - гр. Гоце Делчев

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „ПИЕРИК ШУС" ООД - гр. Гоце Делчев

 

На основание Заповед № 154/26.05.2014 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 16.06.2014 г. се извърши проверка на място на фабрика за производство на обувки собственост на "Пиерик шус" ООД, находяща се в гр. Гоце Делчев, ул. „Волак" № 6.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.
2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните дейности и производствени помещения:
- цех "Кроялен";
- цех "Ушиване на саи";
- цех "Конфекциониране на готови обувки";
- помещение за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Дружеството извършва своята дейност на шест броя площадки - площадка в гр. Гоце Делчев, в гр. Благоевград, в гр. Симитли, в гр. Хаджидимово, в с. Черниче и в с. Осиково. На площадката в гр. Гоце Делчев се извършва ушиване на саи и конфекциониране на готови обувки, а на останалите площадки се извършва само ушиване на саи.
Обект на настоящата проверка е площадката в гр. Гоце Делчев.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които и въздействат беше съставен Констативен протокол № 17 - 09/16.06.2014 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска"
Проверката е във връзка с изискванията на ЗЗВВХВС (ДВ бр.10/2000 г., с изм. и доп.).и подзаконовите нормативни актове произтичащи от него.
Основната дейност на дружеството е производство на обувки.
При проверката се установи, че употребяваните на обекта химикали се съхраняват в едно специално обособено за целта помещение, което е иградено в съответствие с изискванията за съхранение отбелязани в съответните информационни листове за безопасност, както и в съответствие с изискванията на чл. 6 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси ( ДВ, бр. 43/2011 г. ). За всички употребявани на обекта опасни химични вещества и смеси дружеството притежава информационни листове за безопасност, които са изготвени в пълно съответствие с изискванията на чл. 31 от Регламент ( ЕО ) 1907/2006 – REACH и в съответствие с изискванията на Регламент ( ЕО ) 1272/2008 – CLP.
На обекта е налична документацията по чл. 4, т. 7, т. 8, т. 10 и т. 11 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасните химични вещества и смеси ( ДВ, бр. 43/2011 г. ). В съответствие с изискванията на чл. 9 от цитирана наредба дружеството е изготвило оценка на безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси, която към момента на порверката съответства на действителната организация на съхранение на химикали на обекта.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух"
Дейността „Производство на обувки" попада в Приложение № 1 към Наредба № 7 /2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на органични разтворители в определени инсталации ( ДВ, бр. 96/2003 г. с изм. и доп. ).
Дружеството е извършило регистрация съгласно чл. 30 л. от ЗЧАВ ( ДВ, бр. 45/1996 г. с изм. и доп. ) за всички площадки, на които се извършва производствена дейност. В РИОСВ – Благоевград в законоустановения срок е декларирана консумацията на органични разтворители за 2013 г.. Съгласно представената декларация не се превишава праговата стойност на консумацията на органични разтворители.
На обекта не са инсталирани климатични инсталации. За отоплението на производствените помещения е изградена газова инсталация.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници
Не са дадени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
Дружеството изпълнява изискванията на екологичното законодателство, които са обект на направената проверка.