Съдържание

Посетители

В момента има 228  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2014 г.

Агенция «Пътна инфраструктура»

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на Агенция «Пътна инфраструктура»

 

На основание Заповед №161/30.05.2014 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 11.06.2014 г. се извърши проверка на място и по документи на автомагистрала (АМ) „Струма" - Лот 2 - от км 343+400 до км 359+482.59

1. Цел на проверка.
Проверката е комплексна и се извърши от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда с цел установяване изпълнение на условия и мерки от издадените от министъра на околната среда и водите Решение по ОВОС № 1-1/2008 г. за инвестиционно предложение „Строителство на автомагистрала (АМ) „Струма" (Долна Диканя - Кулата) и пътните възли за участъци М2, М3, М4 и М5" и условия от Решение по преценяване на необходимостта от ОВОС № 42-ПР/2012 г. за инвестиционно предложение „Изместване на шест участъка от Лот 2 на АМ „Струма" „Дупница - Благоевград" от км 322+000 до км 359+000" и Решение по преценяване на необходимостта от ОВОС № 13-ПР/2013 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на големи съоръжения по трасето, включително в шест участъка от ситуационни промени за обект АМ „Струма" „Дупница - Благоевград" Лот 2 от км 322+000 до км 359.483.52".

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
2.1 Извършена е проверка по изпълнени на следните условия от Решение по ОВОС № 1-1/2008 г.:
II.27. Да се съгласуват местата за евентуалните депа от земни и скални маси, като се проучи възможността депонирането да се извърши в кариери с изчерпан ресурс, открито рудници (като напр. Ораново) и др.
II.28. Да се предприемат действия за сключване на писмени договори с лица, притежаващи съответното разрешение за дейности с отпадъци или регистрационен документ по чл. 12 от Закона за управление на отпадъците или Комплексно разрешително. Копие от договорите да бъдат представени в РИОСВ - София и РИОСВ – Благоевград.
II.31. Да се изготви План за собствен мониторинг на въздуха, водите и почвите. Планът да се предвижда и при пускане в експлоатация:
31.1. Извършването на периодичен контролна състоянието (замърсеност и дебит) на повърхностните води и на водоотвеждащите съоръжения (проводимост) - пътни канавки, водостоци и др.
31.2. При пускане в експлоатация и периодично след това (на всеки 5 години) измерване на концентрацията на атмосферните замърсители и шум около населените пунктове и там, където има отделни жилищни сгради.
Планът да се съгласува с БД „Западнобеломорски район", РИОСВ - София и РИОСВ – Благоевград. Съгласуваният план да се представи в ИАОС за утвърждаване.
III.35. Да не се допусне разширяване на обхвата на строителните работи и съответните замърсявания извън обхвата на строителния обект.
III.39. Да не се допуска ремонт на строителна и ремонтна техника на територията на строителната площадка, както и подмяна на масла и зареждане на гориво
III.36. Да не се допусне намеса по какъвто и да е строителен начин (вкл. обслужващи пътища и депониране на скални и земни маси) в границите на прилежащите на трасето на АМ защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.
III.37. Да не се извършва базиране на строителна техника, респ. изграждане на служебни пътища и складове, в и в близост до защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.
III.40. Да се осигури монтирането на подходящи места на химически тоалетни, които да бъдат използвани пир строителството на отделните участъци от трасето на автомагистралата.
III.41. Образуваните отпадъци от обекта да се предават, въз основа на писмен договор, на лица, притежаващи съответното разрешение за дейности с отпадъци или регистрационен документ по чл. 12 от Закона за управление на отпадъците или комплексно разрешително.
III.42. Да се представят в РИОСВ - София и РИОСВ - Благоевград копия от издадените разрешителни за водовземане и/или ползване на воден обект.
III.43. Да се представи в МОСВ, РИОСВ - София и РИОСВ - Благоевград, съгласуван със съответните Общински комисии за защита от бедствия и аварии План за действие при аварийни ситуации. В плана да се:
43.1 предвидят мерки за намаляване отрицателните последици и ликвидиране на аварийни ситуации при аварийни разливи на опасни вещества.
43.2 създаде система за отстраняване на последствия от аварийни разливи в околопътното пространство.
43.3 осигури своевременно уведомяване на съответните компетентни органи, в т.ч. съответната РИОСВ и БД „Западнобеломорски район", за аварийни разливи и технически възможности за отстраняване на развитие и отстраняване на средата.
2.2 Извършена е проверка по изпълнение на следните мерките по чл. 96, ал. 1, т. 6 от Закона за опазване на околната среда - мерки за намаляване на отрицателните последици и план за изпълнение на предложените мерки от Решение по ОВОС № 1-1/2008 г.
6. Да се изготви план за управление на отпадъците и се осигури неговото ежегодно актуализиране.
7. При изграждане на многовидови надлези за опазване на мечка, да се съблюдава изпълнение на следните параметри на надлезите:
7.1. Инженерни изисквания - широчината - 70 - 80 метра, шумозащитни стени върху и при подходите съоръжението с височина 2 метра, наклон до 25 - 30 градуса, входове зад преграждащите достъпа до магистралата съоръжения, ограничен достъп на хора до съоръжението, засаждане върху съоръжението на групи храсти и дебелина на почвата 0,6 метра неосветен;
7.2. Управление на периметъра на съоръжението (в рамките на инвестиционното намерение) - минимум 200 метра периметър, засаждане на дървесна и храстова растителност, минимум 30 % открити поляни (благоприятни условия за костенурки), ограничено човешко присъствие (ако има съществуващо застрояване - рекултивация), навеждащи фуниеобразно съоръжения за малки и едри животни (насипи, плътно засадена растителност), липса на осветителни тела.
8. При изграждането на многовидови подлези за опазване на вълк, да се съблюдава изпълнението на следните параметри на подлези:
8.1. Инженерни изисквания - височина минимум 4 метра, широчина минимум 15 метра, съотношение (широчина х височина)/дължина > 1.5, шумозащитни стени върху и при подходите на съоръжението, входове зад преграждащите достъпа до магистралата съоръжения, ограничен достъп на хора до съоръжението, превишаване на входа на съоръжението над нивото на повърхността извън него (избягване на наводняване), дъното на подлеза - пясък.
8.2. Управление на периметъра на съоръжението (в рамките на инвестиционното намерение) - минимум 200 метра периметър, засаждане на дървесна и храстова растителност, минимум 30 % открити поляни, ограничено човешко присъствие и липса на строежи и пътища, навеждащи фуниеобразно съоръжения за малки и едри животни (насипи, плътно засадена растителност), липса на осветителни тела.
9. При изграждане на многовидови проходи под мостове на реки, постоянни или сезонни притоци, да се съблюдава изпълнението на следните параметри на проходите:
9.1. Инженерни изисквания - височина минимум 5 метра, широчина минимум 2 метра сухи хоризонтални ивици от двете страни на водното тяло, сухата ивица влиза във водата със скосени страни от 45% към водното тяло, повърхността на сухата ивица - почва или пясък позволяващи развитие на растителност (ивица съставена от бетонни корита дълбоки 30 см запълнени с пясък или почва), изход на ивицата задължително на нивото на сухите брегове извън съоръжението, входове зад преграждащите достъпа до магистралата съоръжения, ограничен достъп до съоръжението, шумозащитни стени върху и при подходите към съоръжението, мократа частна съоръжението следва да може да побира цялото средно водно количество характерно за най – многоводния месец без да се заливат сухите ивици, липса на прагове над речното дъно.
9.2. Управление на периметъра на съоръжението (в рамките на инвестиционното намерение) - минимум 30 метра периметър, недопускане ново застрояване на периметър 150 метра от него, както и фрагментиране на повече от 25 % на местообитания в по - голям периметър, засаждане на дървесна и храстова растителност, минимум 30 % открити поляни, ограничено човешко присъствие, навеждащи фуниеобразно съоръжения за малки животни (насипи, плътно засадена растителност).
10. При изграждане на тръбите за преминаване на костенурки, да се съблюдава изпълнението на следните параметри:
10.1. Инженерни изисквания - диаметър минимум 1.5 метра при кръгъл профил и 1 метър при квадратен профил,лек наклон от централната ос на магистралата към периферията с цел отводняване минимум 1 ᵒ, изход 10 - 15 см над нивото на външната повърхност без вертикален праг (наклон до 30ᵒ) с цел недопускане на наводняване, при кръгла тръба на дъното запълнено до 2/3 от профила с пясък или земя до формиране на плоска ивица, зад входове зад преграждащите достъпа до магистралата съоръжения, шумозащитни стени върху и при подходите към съоръжението.
10.2. Управление на периметъра на съоръжението (в рамките на инвестиционното намерение) - минимум 10 метра периметър на съоръжението, недопускане на ново застрояване на периметър 100 метра от него, както и фрагментиране на повече от 25 % на местообитанията в по - голям периметър, засаждане на дървесна растителност, ограничено човешко присъствие, навеждащи фуниеобразно съоръжения за малки животни (насипи, плътно засадена растителност).
11. При изграждане на прегради за спиране попадането на костенурки върху платното, да се съблюдава изпълнението на следните параметри:
11.1. Инженерни изисквания - височина 30 см плътна, гладка (бетон/дърво), вертикална трайна преграда отвън към магистралата, от магистралата навън наклонена 30 - 40ᵒ наклон повърхност, ако е стена да се проектира така, че да не се набира вода , да бъде вкопана поне 15 см, , ако са адаптирани странични водостоци стената им водеща извън магистралата да е скосена, а вертикалната част да е по посока отвън към магистралата.
11.2. Управление на периметъра на съоръжението (в рамките на инвестиционното намерение) - да не се допуска обрастване на вертикалната стена или нейното подкопаване от води и др. отдолу
13. Да се осигури запазването на хумусния пласт при строителството на отделните участъци на автомагистралата.
14. Да се осигури покриването с хумус и укрепването биологически на нескалните откоси на изкопите и насипите в отделните участъци.
15. При строителството на отделните участъци от АМ да не се допуска провокиране на склонови процеси, като свлачища, срутища и пр. (напр. при масови взривявания, подсичания и др.).
19. Да не се допускат разливи на горива и ГСМ.
2.3 Извършена е проверка по изпълнени на следните условия от Решение по преценяване на необходимостта от ОВОС № 13-ПР/2013 г.:
1. Да се предвидят конкретни мерки при проектирането на планираните съоръжения, обезопасяващи водите в подземните водни тела от замърсяване в процеса на изграждането и експлоатацията им.
2. Да се направят постъпки в БД „Западнобеломорски район" за издаване на Разрешително за ползване на воден обект съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б" от Закона за водите във връзка с изграждане на съоръженията, предвиждащи пресичане на повърхностни водни обекти.
4. Да се спазват забраните, ограниченията и ограниченията при доказана необходимост, по време на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение, съгласно изискванията на Приложение № 2 към чл. 10, ал. 1 на Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ. бр. 88/2000 г.)
2.4 Извършена бе проверка по изпълнение на следните условия от Решение по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № 42-ПР/2012 г.:
2. За всяко пресичане на повърхностни водни обекти, при изграждане на отделните участъци, да се направят постъпки в БДЗБР за издаване на разрешителни за ползване на воден обект, съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 1, т. 11 буква „б" от Закона за водите.
3. Да се предвидят конкретни мерки при изместването на участъците от трасето, обезопасяващи водите в подземните водни тела от замърсяване в процеса на изграждането и експлоатацията им, както и с участъка от км 330+000 до 333+000, представляващ район с потенциален риск от наводнения.
4. При проектирането на предвидените промени в трасето на Лот 2 от АМ „Струма", последните да се съобразят с издадените или в процеса на издаване разрешителни за водовземане и/или ползване на воден обект и други административни актове, съгласувано с БДЗБР.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
3.1 Контрол по изпълнение на условията от решенията по ОВОС:
При проверката не се констатира, неизпълнение на проверените условия от решението по ОВОС и решенията за преценяване на необходимостта от ОВОС.
3.2 Контрол по изпълнение на мерките по чл. 96, ал. 1, т. 6 от Закона за опазване на околната среда - мерки за намаляване на отрицателните последици и план за изпълнение на предложените мерки.
При проверката не се констатира неизпълнение на проверените мерки по чл. 96, ал. 1, т. 6 от Закона за опазване на околната среда.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
При проверката е дадено следното предписание, срокове и отговорници:
1. Да бъдат представени в РИОСВ - Благоевград План за действие при аварийни ситуации и План за управление на отпадъците. Срок: 18.06.2014 г. Отг. Председател на УС на АПИ

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
При проверката се констатира, че се спазват изискванията на нормативната уредба за опазване на околната среда и обекта е в съответствие с изискванията на екологичното законодателство.
С писмо вх. №2047/20.06.2014 г. в РИОСВ-Благоевград са внесени План за действие при аварийни ситуации и План за управление на отпадъците.