Съдържание

Посетители

В момента има 218  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2014 г.

„Хариеса Фешън” АД – гр.Сандански

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Хариеса Фешън" АД – гр.Сандански

 

На основание Заповед №163/30.05.2014 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 17.06.2014 г. беше извършена проверка на място на производствената площадка на „Хариеса Фешън" АД, находяща се в гр. Сандански. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- цех „Шивален";
- цех „Опаковка, контрол и гладачен";
- участък за почистване на петна;
- склад за съхранение на химикали;
- места за съхранение на отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството на проверяваната площадка, находяща се в гр. Сандански е шивашка дейност на ишлеме. Обектът работи при пет дневна работна седмица. По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които и въздействат беше съставен Констативен протокол № 61-13/17.06.2014 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1.Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска"

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр 10/2000г. с изм. и доп.). При проверката е установено, че в производствената си дейност дружеството употребява химикали за почистване на петна, които са класифицирани като «опасни», съгласно ЗЗВВХВС. За тях дружеството притежава информационни листове за безопасност, които са актуални. Копия от същите са представени и при проверката. Дружеството е изготвило и представило при проверката оценката по чл. 9 от Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси, както и документите по чл. 4, т. 7, т. 8, т. 9, т. 10 и т.11. При проверката на фактическото състояние на съхранението на употребяваните на обекта химикали с описаните в оценката по чл. 9 от цитираната Наредба обстоятелства е установено, че те се припокриват.

3.2. Фактор „Отпадъци"

За дейността на обекта дружеството притежава заверени работни листове по реда на Наредба № 3 за класификация на отпадъците (ДВ, бр.44/2004 г.) за всички генериращи се на обекта отпадъци. За същите има обособени места за тяхното съхранение до предаването им за последващо третиране. За предадените през 2013 г. отпадъци са представени всички необходими документи по реда на Закона за управление на отпадъците. За отпадъците, подлежащи на депониране дружеството е провело процедурата за основно охарактеризиране.
Готовата продукция се изнася за Гърция.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници
Не са дадени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
Дружеството изпълнява изискванията на екологичното законодателство, които са обект на направената проверка.