Съдържание

Посетители

В момента има 233  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2014 г.

„Примо Трейд” ЕООД - гр. Сандански

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Примо Трейд" ЕООД - гр. Сандански

 

На основание Заповед № 162/30.05.2014 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 17.06.2014 г. беше извършена проверка на място на производствената площадка на „Примо Трейд" ЕООД, находяща се в град Сандански, главен път Е79, м. Друма. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- цех за месни заготовки;
- цех за месни разфасовки;
- хладилна база;
- вътрешно-ведомствен автосервиз;
- помещение за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
- площадки за съхранение на генерираните отпадъци;

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е производство на месни разфасовки и замразени заготовки от птиче месо.
Обектът работи при пет дневна работна седмица. По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които и въздействат беше съставен Констативен протокол № 62-13/17.06.2014 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска"

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр 10/2000г. с изм. и доп.). При проверката е установено, че всички употребявани химикали се съхраняват в специално обособени за целта помещения, в съответствие с изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси ( ДВ, бр. 43 / 2011г.). Дружеството е изготвило оценка по чл. 9 от цитираната Наредба. При проверката на фактическото състояние на съхранението на употребяваните на обекта химикали с описаните в оценката по чл. 9 от цитираната Наредба обстоятелства е установено, че те напълно отговарят. Дружеството е изготвило и поддържа актуални документите по горецитираната Наредба.

3.4. Фактор „Отпадъци"

Дружеството притежава заверени работни листове за генерираните от неговата дейност отпадъци. Същите се съхраняват разделно, на обособени за целта места и се предават за последващо третиране въз основа на писмени договори. Под варелите за отработени масла е изградена обваловка. Дружеството притежава регистрационен документ, издаден от директора на РИОСВ Благоевград за дейности по събиране и транспортиране на отпадъци с код 20 03 01. Същите се транспортират и предават за депониране на РДНО гр. Сандански, като се представят писмен договор за предаване и положително становище от РИОСВ Благоевград за основно охарактеризиране на отпадъците, подлежащи на депониране.
За пуснатите на пазара опаковки дружеството заплаща дължимата продуктова такса опаковки, като членува в колективна система.Представя се удостоверение от организация по оползотворяване „Екобулпак" АД.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
Не са дадени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
Дружеството изпълнява изискванията на екологичното законодателство, които са обект на направената проверка.