Съдържание

Посетители

В момента има 234  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2014 г.

ЕТ „Сарай – 73 – Георги Бележков” - гр. Разлог

Д О К Л А Д

за извършена проверка на ЕТ „Сарай – 73 – Георги Бележков", гр. Разлог

 

На основание Заповед №165/30.05.2014 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 19.06.2014 г. се извърши проверка на място на обект „Кланица и колбасарски цех", находящ се в гр. Разлог, промишлена зона „Запад".
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.
Проверката на дружеството се извършва от експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, и произтичащите от него специални закони и подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- кланица, месарски и колбасарски цехове;
- хладилни и климатични инсталации;
- помещение за съхранение на опасни химични вещества и смеси;

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Основна дейност на дружеството - клане на животни, производство и търговия с месо и месни изделия. При проверката е съставен Констативен протокол №27-06/19.06.2014 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух"
3.1.1. Организирани източници от горивни процеси - няма.
3.1.2. Относно спазване на изискванията на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО)№842/2006, относно някои флуорирани парникови газове (ДВ, бр.3/2009 г.) и Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО)№1005/2009, относно веществата които нарушават озоновия слой (ДВ, бр.2/2011 г.).
На обекта се експлоатират 12 броя стационарни хладилни и климатични инсталации съдържащи над 3 кг контролирани вещества – 7 бр. с охлаждащ агент R 22 и 4 бр. охлаждащ агент R 404А.
Считано от 01.01.2015 г. се забранява пускането на пазара и употребата на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводори (HCFC) - R 22. При установен теч на инсталациите, съдържащи R 22 е необходимо същият да бъде изведен от инсталациите и класифициран като опасен отпадък, след което да бъде предаден на лице, притежаващо документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците.
Дейността по извеждане на R 22 да бъде отразена в Досието на системата и да бъде представен в РИОСВ – Благоевград годишен отчет в срок до 15.02. 2015 г. по Приложение №4 от Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО)№1005/2009, относно веществата които нарушават озоновия слой (ДВ, бр.2/2011 г.).
При проверката се представят „Досиета на системите" на всички хладилни и климатични инсталации. В Досиетата са отразени необходимия брой проверки за херметичност/течове, с което са спазени изискванията за периодичност на проверките. Проверките се извършват от лица, притежаващи документ за правоспособност, издаден от Българска браншова камара по машиностроене.
През 2014 г. е въведена в експлоатация нова хладилна инсталация в цех „Месарски", със съдържание на охлаждащ агент R 404А – 15 кг.
Представен е годишен отчет с информация за хладилните и климатични инсталации.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества"

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г.) и във връзка с дадени предписания от предходна проверка.
При проверката се установи, че в производствената си дейност дружеството за измиване и дезинфекция на работните повърхности и на производствените помещения употребява комбиниран препарат с търговско наименование „Gastro Line C 500", за който притежава актуален информационен лист за безопасност (ИЛБ). Същият се съхранява в специално обособено за целта помещение, което е в съответствие с изискванията за съхранение отбелязани в ИЛБ и в съответствие с изискванията на чл. 6 от Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ бр. 43/2011 г.).
В връзка с изискванията на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ бр. 43/2011 г.), дружеството е изготвило документите по чл. 4, т. 7, 8, 9, 10 и 11.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

Не са дадени предписания при извършената проверка.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Не са констатирани несъответствия от дейността на обекта с изискванията на екологичното законодателство.