Съдържание

Посетители

В момента има 225  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2014 г.

„Екорепласт” ЕООД - с. Капатово

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Екорепласт" ЕООД - с. Капатово

 

На основание Заповед №188/20.06.2014 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 25.06.2014 г. се извърши проверка на място на „Цех за преработка и рециклиране на пластмасови отпадъци", находящо се с. Капатово, общ. Петрич.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, и произтичащите от него специални закони и подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на Цех за преработка и рециклиране на пластмасови отпадъци, включващ:
- автоматична линия за преработка и рециклиране на полиетиленови отпадъци;
- места за съхранение на отпадъци.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Основна дейност на дружеството - преработка и рециклиране на пластмасови отпадъци до полиетилен ниска плътност, високо налягане (LDPE). Дружеството работи на непрекъснат трисменен режим на работа, седем дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №33-06/25.06.2014 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух"
3.1.1. Организирани източници от производствени процеси.
Източник на емисии в атмосферния въздух е въздуховод за улавяне на топлия въздух при филтриране на материала към технологичната линия за рециклиране на материала.
При извършени контролни измервания през 2012 г. е установено спазване на нормите за допустими емисии на органични вещества, определени като общ въглерод, в чл. 15 от Наредба №1/2005 г. за норми за допустими емисии емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ бр. 64/2005 г.).
До момента дружеството не е извършвало собствени периодични измервания.
Предприети са действия относно изграждане на общообменна и климатична вентилация на производствения цех.
3.1.2. Относно спазване на изискванията на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО)№1005/2009, относно веществата които нарушават озоновия слой (ДВ, бр.2/2011 г.).
В производственият цех са монтирани 4 броя климатични инсталации със съдържание на охлаждащ агент R 22 (4 Х 4,84 кг), според указателните табели на инсталациите, но същите не се ползват.
При проверката се представят „Досиета на системите" на климатичните инсталации, съгл. изискванията. Представени са годишни отчети с информация за хладилните и климатични инсталации.
Считано от 01.01.2015 г. се забранява пускането на пазара и употребата на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди (HCFC) - R 22. При установен теч на инсталациите, съдържащи R 22 е необходимо същият да бъде изведен от инсталациите и класифициран като опасен отпадък, след което да бъде предаден на лице, притежаващо документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците.
3.1.3. Относно спазване изискванията на Закона за защита от шума в околната среда (ДВ, бр.74/2005 г., с изм. и доп.).
В РИОСВ – Благоевград е представен Доклад с приложени към него протоколи от извършени собствени периодични измервания (СПИ) на показателите на шум излъчван в околната среда от цех за рециклиране. Резултатите от измерванията показват спазване на граничните стойности на нивата на шум, регламентирани в табл. 2 на Приложение №2 към чл. 5 от Наредба №6/2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ, бр.58/2006 г.).

3.2. Фактор „Управление на отпадъци"
За дейността на обекта дружеството притежава разрешение за дейности с отпадъци №01- РД – 207 – 0/27.09.2012 г. За дейности по събиране, сортиране и рециклиране на отпадъци от пластмаса. За образуваните от дейността на обекта отпадъци, дружеството притежава заверени работни листове по реда на Наредба №3/2003 г. за класификация на отпадъците. За съхраняването на отпадъците са обособени места обозначени с кода и наименованието на отпадъците.
От предходната проверка до момента са приемани отпадъци от «Феро трейд» ЕООД и на основание 2 бр. Нотификации с №GR002777 и R002733.
Дружеството извършва депониране на отпадък с код 191212 (други отпадъци от механично третиране на неопасни отпадъци) и притежава становище за основно охарактеризиране. Отпадъка се депонира на РДНО – гр. Петрич.
На обекта се води отчетност по Наредба №2/2013 г. С ДВ бр. 51/2014 г. Наредба №2 е отменена с Наредба №1. Съгласно & 10 от новата Наредба, отчетните книги по Наредба №2 могат да се водят до тяхното изписване.
За изпълнението на чл. 59 от Закона за управление на отпадъците дружеството представя удостоверение с «Екопак България» АД, със срок на действие 31.12.2017 г.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

Относно компонент „Атмосферен въздух"

  • Да се извършат собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух от въздуховод за улавяне на топлия въздух при филтриране на материала към технологичната линия за рециклиране на материала, съгл. чл. 15 от Наредба №1/2005 г. за норми за допустими емисии емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ бр. 64/2005 г.). Резултатите от измерванията да се представят в РИОСВ – Благоевград с Доклад по реда и начина на чл. 39 от Наредба №6/1999 г. (ДВ бр. 31/1999 г., с изм. и доп.). Срок: 15.10.2014 г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За констатираното несъответствие с изискванията на екологичното законодателство е дадено предписание в т. 4. със срок за изпълнение.