Съдържание

Посетители

В момента има 224  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2014 г.

ЕТ „Мейл Комерс – Илиян Тодоров” – гр. София

Д О К Л А Д

за извършена проверка на ЕТ „Мейл Комерс – Илиян Тодоров" – гр. София

На основание Заповед №187/20.06.2014 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 25.06.2014 г. беше извършена проверка на място на производствена площадка на ЕТ "Мейл Комерс – Илиян Тодоров", находяща се в гр. Кресна, ул. „Солунска" № 12. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на обект, на който са разположени пелетизираща инсталация, дробилен комплекс и места за съхраняване на отпадъци

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е производство на пелети като производствената дейност се извършва на една площадка, разположена в гр. Кресна, ул. „Солунска" № 12.
По време на извършването на текущия контрол на обекта върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които и въздействат, беше съставен Констативен протокол № 66-13/25.06.2014 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1 Фактор "Отпадъци"

За дейността на обекта фирмата притежава разрешение за дейности с отпадъци, издадено по реда на отменения Закон за управление на отпадъците, със срок на действие 19.09.2014 г.. Съгласно допълнителни разпоредби на Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр.53/2012 г.) разрешението запазва своето действие до изтичане на срока му.

От дейността на обекта се образуват отпадъци, за които фирмата е провела процедурата по реда на чл.7, ал.1 от Наредба № 3 за класификация на отпадъците. На обекта е организирано разделното събиране на отпадъците, образувани от дейността на обекта. За предаване на отпадъците има сключени договори по реда на чл. 8 от Закона за управление на отпадъците. До момента проверката дружеството е водило отчетност на отпадъците по реда на Наредба № 2 от 22 януари 2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. Съгласно пар. 10 от Наредба № 1 от 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри отчетните книги по Наредба № 2 важат до изписването им. Готовата продукция се изнася за Гърция, Италия и Белгия

3.2.Компонент "Атмосферен въздух"
Дробилният комплекс се състои от мелница и мобилна дробилка. Източник на емисии в атмосферния въздух са газовете, които се изпускат от барабанната сушилня. Към момента изпускащото устройство не отговаря на изискванията на Наредба № 1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух и дейности с неподвижни източници на емисии. Инсталацията за производство на пелети също подлежи на контрол по Наредба № 1/2005 г. Последните собствени периодични измервания (СПИ) са извършени през 2011 г. и важат за 2011 г. и 2012 г.. При проверката не се представят резултати от СПИ и с тези действия е нарушен Закона за чистотата на атмосферния въздух. За установеното нарушение е съставен акт на място.
Фирмата предвижда да извърши промяна в инсталацията, с което ще настъпи промяна в изпускащото устройство. След извършване на промяната фирмата има задължение да уведоми РИОСВ – Благоевград писмено.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
Не са дадени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За констатираното нарушение е съставен акт за административно нарушение.