Съдържание

Посетители

В момента има 203  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2014 г.

„Георесурс” ЕООД – гр. Симитли

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Георесурс" ЕООД – гр. Симитли

На основание Заповед № 176/09.06.2014 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 24.06.2014 г. е извършена проверка на място на обект „Производствена база", находящ се в местност „Ормана" землище на с. Крупник, общ. Симитли, стопанисван от „Георесурс" ЕООД, гр. Симитли, общ. Симитли.
Проверката е комплексна, извършена във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.
1. Цел на проверката.
Проверката е извършена от екип експерти, по компоненти „Води", „Почви" и фактор „ОХВ", влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.
2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Дружеството осъществява производствена дейност по добив и преработка на инертни материали, производство на бетон и гасена вар. Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- ТМСИ;
- Бетонов център;
- Варово стопанство;
- пречиствателно съоръжение – утаител.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда „Води" и „Почви" и фактор „ОХВ", които й въздействат, е съставен Констативен протокол № 49-10/24.06.2014 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Води".
Дружеството притежава разрешително за заустване на отпадъчни води № 43120053/17.09.2011 г., издадено от Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград, за заустване на отпадъчни производствени води в р. Струма. Съгласно изискванията в него, дружеството извършва собствен мониторинг на отпадъчните води два пъти годишно и представя редовно резултатите в РИОСВ - Благоевград. Резултатите от извършения собствен мониторинг през 2013 г. показват, че се спазват индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО), определени в разрешителното за заустване.
През 2013 г. от РИОСВ – Благоевград е извършен мониторинг на отпадъчните води на 30.05.2013 г. и не е констатирано нарушение по контролирания показател „неразтворени вещества".
По време на проверката ТМСИ работи, пречиствателното съоръжение - утаител се пълни и не се заустват отпадъчни води в р. Струма, поради което не е взета проба за изпитване.
От дружеството е изготвен годишен доклад за изпълнение на условията и изискванията на разрешителното за заустване и входиран в Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград. Не е спазено изискването да бъде представен на РИОСВ – Благоевград, за което е дадено предписание.

3.2. Компонент „почви".

Извършен е оглед на производствената площадка и съседни земеделски земи, разположени западно от обекта. Не са констатирани нарушени и замърсени земи извън площадката.

3.3. Фактор „ОХВ".

Проверката е извършена на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г., посл. изм. ДВ, бр. 63/2010 г.) и подзаконовите нормативни актове, произтичащи от него.
Направените с КП № 46-11/30.05.2013 г. предписания по направление «опасни химични вещества» са изпълнени. Представени са документите по чл. 4 от Наредбата за реда и начина на съхранение на ОХВ и смеси и оценка за съхранение по чл. 9 от същата Наредба.
На място са направи проверка на изготвената от дружеството оценка за съхранение на ОХВ и смеси. Описаните позиции от инвентарния списък на съхраняваните в складови помещения и изгребни ями, така както е описано в оценката. Няма видими разливи.
Дружеството спазва изготвените инструкции за съхранение, има и заповед за лице отговорно за съхранението. Под съдовете за съхранение на масла има събирателни вани.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
На основание чл. 155 ал. 2 от ЗООС ( ДВ, бр. 91/2002 г.) е дадено предписание по компонент „води":

  • Да се внесе в РИОСВ – Благоевград годишен доклад за изпълнение на условията и изискванията на разрешително за заустване № 43120053/17.09.2011 г. за 2013 г., на основание чл.48, ал. 1, т. 12 от Закова за водите (ДВ, бр. 67/1999 г., изм. ДВ, бр. 35/2011 г.). Срок - 30.06.2014 г., Отг. - Управителя

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За привеждане в съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство от РИОСВ – Благоевград е дадено предписание на управителя на дружеството и поставен срок за изпълнение, което е изпълнено към 26.06.2014 г.