Съдържание

Посетители

В момента има 209  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2014 г.

„Мебели Дизайн Импорт Експорт“ ООД – с. Склаве

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Мебели Дизайн Импорт Експорт" ООД – с. Склаве

На основание Заповед №191/24.06.2014 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 03.07.2014 г. беше извършена проверка на място на производствена площадка „Мебели Дизайн Импорт Експорт" ООД, находяща се в землището на с. Склаве, общ. Сандански. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- цех за разкрояване и обработка на детайли
- цех за нанасяне на покрития, монтаж и опаковка
- склад за съхраняване на опасни химични вещества и смеси
- места за съхраняване на отпадъци
- 4 броя котли

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е производство на маси, като производствената дейност се извършва на една площадка, разположена в землището на с. Склаве, общ. Сандански.
По време на извършването на текущия контрол на обекта върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които и въздействат, беше съставен Констативен протокол № 69-13/03.07.2014 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1 Фактор "Отпадъци"

За дейността на обекта дружеството притежава регистрационен документ за оползотворяване (изгаряне) на отпадъци, издадено по реда на Закона за управление на отпадъците. Образуваните от дейността дървесни отпадъци се изгарят в котли, като получената енергия се използва за отопление през зимния период.
От дейността на обекта се образуват отпадъци, за които фирмата е провела процедурата по реда на чл.7, ал.1 от Наредба № 3 за класификация на отпадъците. Същите се съхраняват разделно, на обособени за целта места и се предават за последващо третиране въз основа на писмени договори.
До момента на проверката дружеството е водило отчетност на отпадъците по реда на Наредба № 2 от 22 януари 2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. Съгласно пар. 10 от Наредба № 1 от 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри отчетните книги по Наредба № 2 важат до изписването им. Готовата продукция се изнася за Гърция.
За пуснатите на пазара опаковки дружеството заплаща дължимата продуктова такса опаковки, като членува в колективна система. Представя се удостоверение от организация по оползотворяване „Булекопак" АД.

3.2.Компонент "Атмосферен въздух"

Производствената дейност се извършва в два броя цехове. Машините за разкрой и обработка на детайлите са обхванати от аспирационна система. Отпадъчните трици и дървесен прах се отвеждат в бункер, посредством циклон. При проверката е установено, че площадката под бункера е чиста.
При проверката не се представя ин.формация за топлинната мощност котлите. Четирите броя са със самостоятелни изпускащи устройства – комини. За нанасяне на покритие върху дървените повърхности се използват 4 броя лакозаливни, като към момента на проверката работят само две. Същите попадат в обхвата на Наредба № 7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда. Дружеството не е извършило регистрация на инсталацията за нанасяне на покрития, съгласно чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух и не е вписано в публичния регистър, достъп чрез интернет страницата на РИОСВ – Благоевград.
Инсталацията за нанасяне на покрития са източник на летливи органични съединения и подлежат на контрол чрез измерване, съгласно разпоредбите на Наредба № 1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух и дейности с неподвижни източници на емисии.

3.3 Фактор "Опасни химични вещества и управление на риска"

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр 10/2000 г. с изм. и доп.). При проверката е установено, че всички употребявани химикали се съхраняват в специално обособени за целта помещения, в съответствие с изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси ( ДВ, бр. 43 / 2011г.). Осигурена е адекватна аспирация, непропусклив под и наличен сорбент. Дружеството е изготвило оценка по чл. 9 от цитираната Наредба. При проверката на фактическото състояние на съхранението на употребяваните на обекта химикали с описаните в оценката по чл. 9 от цитираната Наредба обстоятелства е установено, че те напълно отговарят. Дружеството е изготвило и поддържа актуални документите по горецитираната Наредба. Има определени лица, отговорни за съхраняването на ОХВ, инструкции за безопасно съхранение на същите, осъществява се собствен контрол за съхранението.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Компонент "Атмосферен въздух"

  1. Да се представи в РИОСВ – Благоевград информация за топлинната мощност на котлите, експлоатирани от дружеството. Срок: 05.08.2014 г. Отг.: Управител
  2. Да се изпълнят пробовземни точки на двете инсталации за нанасяне на покрития, като същите бъдат съгласувани с РИОСВ – Благоевград. Срок: 30.08.2014 г. Отг.: Управител
  3. Да се извършат собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от двете лакозаливни инсталации. Резултатите от измерванията да се представят с Доклад по реда и начина на чл. 39 от Наредба № 6 (ДВ, бр. 31/1999 г.) Срок: 31.10.2014 г. Отг.: Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.