Съдържание

Посетители

В момента има 205  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2014 г.

„НОВО – ТЕХ“ – гр. Петрич

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „НОВО – ТЕХ" – гр. Петрич

 

На основание Заповед №190/24.06.2014 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 03.07.2014 г. беше извършена проверка на място на производствена площадка „Ново - тех" ООД, находяща се в землището на с. Ново Делчево, м. „Кантона", общ. Сандански. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- цех „Леарен"
- цех „Бояджиен"
- цех „Оловен"
- цех за пресоване на отлято олово
- ремонтно – механичен участък

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е производство на шнурове и кабели с оловен пълнеж, като производствената дейност се извършва на една площадка, разположена в м. „Кантона", землището на с. Ново Делчево, общ. Сандански. При проверката е установено, че обекта не се извършва производствена дейност. Обектът работи само при поръчка на клиент.
По време на извършването на текущия контрол на обекта върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които и въздействат, беше съставен Констативен протокол № 68-13/03.07.2014 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1 Фактор "Отпадъци"

За дейността на обекта дружеството притежава разрешение за дейности с отпадъци, издадено по реда на отменения Закон за управление на отпадъците, със срок на действие 30.09.2014 г.. Съгласно допълнителни разпоредби на Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр.53/2012 г.) разрешението запазва своето действие до изтичане на срока му.

От дейността на обекта се образуват отпадъци, за които фирмата е провела процедурата по реда на чл.7, ал.1 от Наредба № 3 за класификация на отпадъците. На обекта е организирано разделното събиране на отпадъците, образувани от дейността на обекта. Поради отсъствие на лицето, отговорно за водене на документите по ЗУО, при проверката не се представят договори за предаване на отпадъците по реда на чл. 8 от Закона за управление на отпадъците, отчетни книги по отпадъци и документи, удостоверяващи заплащането на дължимата продуктова такса „Опаковки".

3.2.Компонент "Атмосферен въздух"

В цех „Леарен" са разположени 3 броя пещи за претопяване на свежо олово, което се доставя от Гърция. За подгряване на същите се ползват 3 броя нафтови горелки, които са с мощност под 0,5 mW и не подлежат на контрол чрез измерване.Пещите за топене на олово подлежат на контрол,съгласно разпоредбите на Наредба № 1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух и дейности с неподвижни източници на емисии. Последните собствени периодични измервания (СПИ) са извършени през 2011 г. и важат за 2011 г. и 2012 г.. При проверката не се представят резултати от СПИ.

3.3 Фактор "Опасни химични вещества и управление на риска"

При проверката е установено, че на обекта няма налични количества опасни химични вещества и смеси, т.к. дружеството не работи. Представените информационни листове за безопасност са със стара редакция, което не отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) 1272/2008 г.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Фактор "Отпадъци"

  • Да се представят в РИОСВ – Благоевград следните документи: отчетни книги, копия от договори за предаване на отпадъците за периода 2013 – 2014 г., документи, удостоверяващи заплащането на дължимата продуктова такса „Опаковки". Срок: 7 дни Отг.: Управител

Компонент "Атмосферен въздух"

  • Да се извършат СПИ на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух. Резултатите от измерванията да се представят с Доклад по реда и начина на чл. 39 от Наредба №6 (ДВ, бр. 31/1999 г.). Срок: 30.09.2014 г. Отг.: Управител

Фактор "Опасни химични вещества и управление на риска"

  • Да бъдат изискани актуални информационни листове за безопасност за употребяваните от дружеството опасни химични вещества и смеси от доставчиците, които да са изготвени съгласно изискванията на Регламент (ЕО) 1272/2008 г. Копия от същите да се изпратят в РИОСВ – Благоевград. Срок: 15.09.2014 г. Отг.: Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.