Съдържание

Посетители

В момента има 205  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2014 г.

„БМВ - 2000” ООД - гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „БМВ - 2000" ООД - гр. Благоевград

 

На основание заповед №183/13.06.2014 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 01.07.2014 г. се извърши проверка на място на обект „Товарище и претоварище на петролни деривати", собственост на „БМВ – 2000" ООД, находящ се в град Благоевград, ул. „Георги Попов" №2.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които и въздействат беше съставен Констативен протокол № 21 - 09/01.07.2014 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:
Обектът „Товарище и претоварище на петролни деривати" се състои от склад за светли горива с резервоарно стопанство, ж.п.- естакада и автоестакада със съответните колектори, помпени групи за обслужване на резервоарното стопанство, обваловки и пречиствателни съоръжения за отпадните води, административни помещения и портали. Петролната база е с бетонирана площадка, наземно разположен резервоарен парк, оборудван с бетонови обваловки и система за контрол на течове. Тръбопроводните системи, които осигуряват връзките между съоръженията и функционирането на системата за приемане, съхраняване и експедиция на горива са наземни, стоманени. За всеки вид гориво са обособени самостоятелни магистрали, които са маркирани по съответния начин. Тръбопроводите са съоръжени със спирателни кранове. Отварят се тези, които осигуряват отвеждането на съответния нефтопродукт в нужния резервоар. За изпускане на образувалите се пари и за изравняване на налягането към резервоарите за съхранение на нефтопродукти има приспособени дихателни клапани, а на резервоарите за съхранение на бензини има изградена автоматизирана система за отвеждане на парите (VRU).

2. 1. Компонент „Атмосферен въздух"
Всички резервоари на площадката са вертикални, цилиндрични с неподвижен покрив и отговарят на изискванията на Приложение №1 към чл. 3 ат Наредба №16 (Дв, бр. 75/1999 г.).
Разтоварването на ж.п .- цистерните се извършва чрез щуцерна връзка и помпи, съгласно изискванията на Наредба №16. Товаренето на автоцистерните се извършва по долен способ – изградени са два острова с по три хидранта, съгласно изискванията на Приложение №3, към. чл. 6 от Наредба №16.
Изградена е и действа VRU – инсталация за рециклиране на бензиновите пари от резервоарния парк и автоналивната естакада. Втечнените бензинови пари се връщат обратно в резервоарния парк. Всички съоръжения на обекта се експлоатират при спазване на нормите за допустими емисии на ЛОС и в съответствие с техническите изисквания на Наредба №16.
Дружеството експлоатира и бензиностанция, която отговаря на изискванията на Наредба №16 относно инсталациите за съхранение на бензини. Във връзка със спазване на изискванията на чл.14 а – 14 д. от Наредба №16, относно оборудването на бензиноколонките с етап II за улавяне на бензиновите пари от резервоари за гориво на МПС е констатирано, че към момента колонката за бензин не е оборудвана по този начин. Срокът за привеждане в съответствие на съществуващи бензиностанции е 31.12.2016 г.

2. 2. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска"
Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ бр.10/2000 г., с изм. и доп.) и във връзка със ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., с изм. и доп.).
Дружеството е класифицирано, като предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал, съгласно изискванията на Глава VII от ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г. с изм. и доп.).
При проверката че установи, че операторът е въвел система за предотвратяване на големи аварии с опасни химични вещества и ограничаването на последствията от тях за живота и здравето на хората и околната среда и предприема всички необходими мерки, произтичащи от задълженията му на оператор на предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал.
На обекта е наличен актуален доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии с опасни химични вещества.
За всички употребявани химикали дружеството притежава актуални ИЛБ, т. е. те са в съответствие с изискванията на чл. 31 от Регламент REACH и изискванията на Регламент CLP.
На обекта има изготвена документация, която отговаря на изискванията на чл. 4 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (Дв, бр. 43/2011 г.). Изготвена е и е представена в РИОСВ – Благоевград оценката на безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси, съгласно изискванията на чл. 9 от цитираната наредба. В нея, обаче през 2014 г. не са актуализирани количествата на съхраняваните на обекта опасни химични вещества и смеси.

2. 3. Фактор „Отпадъци"
За дейността на обекта дружеството притежава заверени работни листове за отпадъци с кодове 160708* - отпадъци съдържащи масла и нефтопродукти, 130502* - утайки от маслено-водни сепаратори, 150202* – абсорбенти замърсени с опасни вещества.
Образуваните отпадъци се съхраняват в специално обособено за целта закрито помещение, като под съдовете за съхранение на нефтопродукти има събирателни вани.
Съгласно изискванията на чл. 44 от ЗУО, дружеството е представило в ИАОС, гр. София годишните си отчети по отпадъци. Дружеството е предавало отпадък с код 150202*, въз основа на писмен договор на фирма притежаваща необходимите документи по ЗУО.
На обекта има и се води редовно една отчетна книга по приложение №2 от Наредба №2 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъци (ДВ, бр.10/2013 г.).
При проверката не се констатира замърсяване на обекта с отпадъци.

3. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

Относно фактор „Опасни химични вещества и управление на риска"

  • Да бъде представена в РИОСВ – Благоевград коригирана оценка на безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси, в която да бъдат отразени актуалните към датата на настоящата проверка, количества на съхраняваните на обекта химикали. Срок: 08.07.2013г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираното несъответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство е направено съответното предписание, което е изпълнено в поставения срок.