Съдържание

Посетители

В момента има 209  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2014 г.

„Гогови- АГ” ООД - гр. Петрич

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Гогови- АГ" ООД - гр. Петрич

 

На основание заповед №195/25.06.2014 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 09.07.2014 г. се извърши проверка на място на „Фабрика за производство на обувки", находяща се гр. Петрич, кв. IX, УПИ XIII.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, и произтичащите от него специални закони и подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Основна дейност на дружеството e производство на саи и готови обувки. Дружеството работи на едносменен режим на работа, пет дневна работна седмица. Обособени са следните цехове:
- цех кроялен;
- цех шивален;
- цех конфекционен;
- склад за съхранение на опасни химични вещества;
- места за съхранение на отпадъци.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на факторите, които въздействат върху околната среда беше съставен Констативен протокол № 27-08/09.07.2014 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства.

3.1. Компонент „Атмосферен въздух"
3.1.1. Относно спазване изискванията на Наредба № 7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани в околната среда (главно в атмосферния въздух), в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (обн. ДВ, бр. 96/2003 г.).
С Вх. № 1164/01.04.2014 г. е представена Декларация за консумацията на органични разтворители през 2013 г. Съгласно представената декларация не е превишена праговата стойност от 5 тона/год. за консумация на органични разтворители (ПСКР), регламентирана в табл. 1 на Приложение №2 към чл. 2, ал. 2 от Наредба №7/2003 г.
На основание чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн. ДВ, бр. 96/2003 г.) дружеството е извършило регистрация на инсталацията за производство на обувки, дейност попадаща в Приложение №1 от Наредба №7/2003 г., като е подала заявление по образец в РИОСВ- Благоевград, с приложени към него документи, съгл. чл. 30л, ал. 3 и ал. 4 от ЗЧАВ.
3.1.2. Относно спазване изискванията на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №842/2006 относно №842/2006 относно някои флуорирани парникови газове (ДВ бр. 3/2009 г., с изм. и доп.) и Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №1005/2009 относно веществата които нарушават озоновия слой (ДВ бр. 2/2011 г.).
За климатизация на производствените цехове дружеството експлоатира 6 бр. стационарни климатични инсталации и една хладилна инсталация (за охлаждане на обувки), съдържащи над 3 кг контролирани вещества- фреони R 22 и R 407 С. При проверката се представят 7 бр. „Досиета на системите", съгл. изискванията на Наредбите. В досиетата са отразени необходимият брой проверки за херметичност/течове.
Пет от климатичните инсталации са с охлаждащ агент R 22. Считано от 01.01.2015 г. се забранява пускането на пазара и употребата на ненапълно халогенирани флуоровъглеводороди (HCFC) – R 22. При наличие на теч е необходимо е необходимо R 22 да бъде изведен от употреба. Излезлият от употреба R 22 да бъде класифициран като опасен отпадък съгл. Наредба № 3/2003 г. след което да бъде предаден на лице притежаващо документ по чл.35 от Закона за управление на отпадъците за извършване на дейност с код D 14. След извличане на R22 да се представи годишен отчет по приложение № 4 от Наредбата по Регламент (ЕО) № 1005/2009 г.

3.2. Фактор „Управление на отпадъците и опазване на почвите"
От производствената дейност се образуват отпадъци с кодове: 040199,040299,070213, 150101,150102,150110,200121 и 200301. За същите е проведена процедурата по реда на Наредба № 3 за класификация на отпадъците (ДВ бр. 23/2012 г.). Съхраняват се на мястото на образуване на обособени места и съдове. Смесените битови отпадъци се третират по установения за общ. Петрич ред.
Представят се писмени договори с фирми за предаване на отпадъците за последващо третиране.
Отпадъци с кодове 040199 и 040299 се предават за дейност депониране (Д 1) на основание издадени от РИОСВ – Благоевград становища с Изх. № 3352(1) и Изх. № 2772(1) /02.08.2013 г. относно документация от основно охарактеризиране.
При проверката се представят шест броя отчетни книги, съгл. Приложение №1, заверени от РИОСВ – Благоевград, които се водят съгласно изискванията (параграф 10 от Наредба № 1, ДВ, бр. 51/2014 г.). Отчетните книги съдържат хронологична информация за количеството и вида на отпадъците.
Дружеството изпълнява задълженията си по чл. 59 от ЗУО (ДВ бр.53/2012 г.). Участва в колективна система, предоставяна от организация по оползотворяване „Екопак България" АД, гр. София и представя удостоверение №2069/01.01.2013 г. със срок до 2017 г.

3.3. Фактор „Опасни химични вещества"
Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г.) и подзаконовите нормативни актове произтичащи от него.
На място се провери склада за съхранение на опасни химични смеси. Съгласно представена Оценка на безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси (Версия 2), видовете опасни химични смеси съхранявани в склада, отговарят на описаните в оценката. Съгласно плана за осъществяване на собствен контрол се представя протокол от извършена проверка по изпълнение правилата за съхранение.
Складовото помещение е с ограничен достъп и е запълнено в целия си капацитет, тъй като дружеството е получило количествата опасни химични смеси, които ще са необходими за производствената дейност до края на календарната година. В склада се съхраняват само съвместими опасни химични смеси.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

Не са направени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Дружеството изпълнява изискванията на екологичното законодателство.