Съдържание

Посетители

В момента има 210  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2014 г.

„ВИСИТЕКС” ООД – гр. Петрич

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „ВИСИТЕКС" ООД – гр. Петрич

 

На основание Заповед № 194/25.06.2014 год. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 09.07.2014 год. беше извършена проверка на място на обект "Виситекс" ООД, находящ се в гр. Петрич, м. „Алмалък Омандрос". Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверката.
Проверката е извършена от екип експерти по компоненти „Управление чистотата на атмосферния въздух", „Опасни химични вещества" и „Управление на отпадъците", влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните участъци и дейности:
- Участък кроялен;
- Участък шивален;
- Помещение за почистване на петна;
- Места за съхранение на отпадъци;
- Места за съхранение на опасни химични смеси.
Дружеството извършва шивашка дейност на ишлеме.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на факторите, които въздействат върху околната среда беше съставен Констативен протокол № 26-08/09.07.2014 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства.

3.1. Фактор "Опасни химични вещества и управление на риска"

Проверката е извършена на основание изискванията на ЗЗВВХВС(ДВ, бр.10/2000г., с посл. изм.) и подзаконовите нормативни актове произтичащи от него.
На място е проверено помещението за почистване на петна. Дружеството употребява един вид химична смес, която е класифицирана като опасна, а именно: Koltex 35 – аерозол. Пълните опаковки се съхраняват в помещението за съхранение на опасни отпадъци, което е с ограничен достъп. Има оторизирано лице, което отговаря за съхранението. При проверката не се предоставя информационен лист за безопасност , а само техническа спецификация на сместа.

3.2.Компонент "Атмосферен въздух"

Организирани източници от горивни процеси – няма. За отопление се използва електрическа енергия. В производственото хали има изградена вентилационна система, която ползва вода като охлаждащ агент. Не се използват климатични инсталации със съдържание на фреони.
Емисии от производствена дейност- За почистване на петна е обособена кабина, която е съоръжена с вентилация. За почистване на петната се използва аерозолен препарат. Аерозолните препарати не попадат за контрол, съгл. Наредба № 7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения (ЛОС) изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (ДВ, бр. 99/2003 г. с изм. и доп.)

3.3.Фактор „Управление на отпадъците и опазване на почвите"
От дейността на обекта се образуват следните видове отпадъци: 040209, 150101,150102, 150110, 200121. За тях е извършена класификация съгласно изискванията на Наредба № 3 за класификация на отпадъците(ДВ, бр. 23/2012 г.). Цитираните отпадъци се съхраняват разделно на мястото на образуване, като са обособени места обозначени със съответния код на отпадъка. Опасните отпадъци се съхраняват в помещение с ограничен достъп.
На обекта се представят шест броя отчетни книги, заверени в РИОСВ 9 Благоевград, които се водят съгласно изискванията на Наредба № 1 (ДВ, бр. 5/2014 г.), параграф 10 от нея.
Отпадъците се предават на фирми въз основа на сключени договори.
За отпадъци с кодове 040209 и 200301 не е извършена процедурата по основно охарактеризиране на отпадъците предназначени за депониране съгл. Чл. 35, ал.1, т.1 от Наредба № 6/2004 г.
Дружеството въвежда на територията на страната материали необходими за производствената дейност. В тази връзка „Виситекс" ООД е задължено лице по чл.59, ал.1 от ЗУО (ДВ, бр. 53/2012 г.). Дружеството начислява продуктова такса за опаковани стоки, като участва в колективна система представлявана от организация по оползотворяване „Екобулпак" АД, като се представя удостоверение № 6206/01.01.2014 г. със срок на действие 31.12.2014 г.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

  • Дружеството да се снабди с актуален ИЛБ, изготвени съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1907/2006 г. и Регламент (ЕО) № 1272/2008 г., който да е наличен на площадката на дружеството.Срок: постоянен, Отг.: Управителя
  • Да се извърши основно охарактеризиране на отпадъците предназначени за депониране съгл. Чл. 35, ал.1, т.1 от Наредба № 6/2004 г., като в РИОСВ – Благоевград се представят доклади по приложение №1. Срок- 01.09.2014 г., Отг. - Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
При неизпълнение на направените предписание ще бъдат предприети административно наказателни мерки.