Съдържание

Посетители

В момента има 228  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2014 г.

„Мебелфаб” АД - гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Мебелфаб" АД - гр. Благоевград

 

На основание заповед №182/13.06.2014 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 01.07.2014 г. беше извършена проверка на място на обект фабрика за производство на столове, експлоатиран от "Мебелфаб" АД, находящ се в гр. Благоевград, бул. „Св. Димитър Солунски" №3, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, бул. „Св. Димитър Солунски" №3.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.
Проверката е извършена от експерти по компонент „Атмосферен въздух" и фактори „Опасни химични вещества и управление на риска" и „Управление на отпадъците", влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- машинна зала, в която се извършва разкрояване, пробиване, шлифоване и монтаж на готова продукция;
- котелни инсталации- 2 бр.;
- сушилни камери за дървен материал
- лакозаливна инсталация „Чефла";
- инсталация за производство на пелети;
- помещение за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Основна дейност на дружеството– производство на столове.

3.1. Компонент „Атмосферен въздух"

3.1.1. Източници на емисии от горивни процеси:
Дружеството експлоатира 2 броя котли – за производствени нужди /захранване с топъл въздух на 5 бр. сушилни за дървен материал/ и за отопление. Котлите са предназначени да изгарят твърдо гориво (дървесни отпадъци - изрезки и трици и въглища). Котлите са със следните мощности:
- котел тип „EKO- S- 300" е с топлинна мощност под 0,5 МW и не подлежи на контрол чрез измерване, съгл. Наредба №1/2005 г. (ДВ бр. 64/2005 г.);
- котел тип „EKO- S- 600" е с топлинна мощност 897 KW и подлежи на контрол чрез измерване, съгл. Наредба №1/2005 г. (ДВ бр. 64/2005 г.). През 2014 г. са извършени контролни измервания на емисиите в атмосферния въздух. Има нарушени норми за допустими емисии по показатели „прах" и „въглероден оксид", за което на дружеството е наложена текуща месечна санкция. Предприети са действия относно извършване на собствени периодични измервания.
3.1.2. Организирани източници на емисии от производствени процеси - дружеството разполага с лакозаливна инсталация «Чефла», за нанасяне на покрития върху дървени повърхности, състояща се от камера за нанасяне посредством робот и сушилен тунел. В РИОСВ – Благоевград е представена декларация за изразходваните количества органични разтворители. Извършени са СПИ на eмисиите на ЛОС, няма нарушени норми за ДЕ. Измерванията са валидни за 2013 и 2014 г.
Дружеството е извършило в срок регистрация на инсталацията за нанасяне на покрития върху дървени повърхности по чл.30 „л" от Закона за чистотата на атмосферния въздух, дейност попадаща в приложение № 1от Наредба №7/2003 г.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска"
Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ бр.10/2000 г. с изм. и доп.) и поднормативните изисквания произтичащи от него. Установи се, че дружеството е изградило специално помещение за съхранение на употребяваните на обекта химикали (лакове, грундове, байцове, лепила и разтворители). Помещението отговаря на изискванията на Наредбата за реда и начина за съхранение на ОХВ и смеси (ДВ бр. 43/2011 г.), както и на изискванията за съхранение отбелязани в съответните информационни листове за безопасност /ИЛБ/, с каквито дружеството разполага. На обекта е налична цялата нужна документация по чл. 4 от цитираната наредба. Дружеството е изготвило и представило в РИОСВ – Благоевград оценка на безопасността на съхраняваните на обекта опасни химични вещества и смеси в съответствие с изискванията на чл. 9 от цитираната наредба.

3.3 Фактор „Отпадъци"
От дейността на обекта се образуват отпадъци, за които дружеството притежава заверени работни листове. Същите се съхраняват разделно в обособени за целта места и съдове. Дружеството притежава регистрационен документ № 01-РД-245-0/25.06.2013 г. за извършване на дейност по оползотворяване R1 на отпадък с код 030105 – трици и изрезки, за което дружеството притежава регистрационен документ. Поставените в него условия към момента на проверката се изпълняват. За отпадъците, предадени за последващо третиране се представят договори с фирми, притежаващи разрешение за дейности с отпадъци. За отпадъците се води отчетност, съгласно изискванията на чл. 44 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г.).
През месец юни е започнала експлоатация на пелетизираща инсталация, която извършва R12 - размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11 на отпадъци от дървесни кори и трици, талаш, изрезки, дървен материал, талашитени плоскости. Описаната дейност не е включена в горецитираният регистрационен документ.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Фактор „Отпадъци"

1. Да се подаде в РИОСВ-Благоевград заявление за изменение и допълнение на регистрационен документ съгласно чл. 79 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г.). Срок: 14.07.2014 г.
 Отг. Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство е направено предписание и поставен срок за неговото изпълнение в КП №53-25/01.07.2014 г.
За изпълнение на даденото предписание ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.