Съдържание

Посетители

В момента има 442  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2014 г.

„Пиринска мура” АД - гр. Банско

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Пиринска мура" АД - гр. Банско

 

На основание Заповед №198/27.06.2014 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 10.07.2014 г. беше извършена проверка на място на обект фабрика за производство на столове, експлоатиран от "Пиринска мура" АД, находящ се в гр. Банско, ул. „България" №2, със седалище и адрес на управление: гр. Банско, ул. „България" №2.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.
Проверката е извършена от експерти по компонент „Атмосферен въздух" и фактори „Опасни химични вещества и управление на риска" и „Управление на отпадъците", влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
„Пиринска мура" АД е с преустановена производствена дейност от 05.06.2014 г. Към момента акционерното дружество е собственик на сградния фонд, машините и съоръженията, като експлоатира само паро-котелната централа. Производствената дейност се извършва от „Грос мебел" ЕООД.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Основна дейност на дружеството по производство на столове е преустановена.

3.1. Компонент „Атмосферен въздух"
Източници на емисии от горивни процеси:
Дружеството експлоатира 2 броя котли – за производствени нужди /захранване с топъл въздух на 5 бр. сушилни за дървен материал/ и за отопление. Котлите са предназначени да изгарят твърдо гориво (дървесни отпадъци - изрезки и трици и въглища).
Последните собствени периодични измервания на емисиите в атмосферния въздух са извършени през 2012 г. и са валидни за 2012 г. и 2013 г. На 08.07.2014 г. са проведени измервания за изпускане на вредни вещества в атмосферния въздух..

3.2. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска"
Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ бр.10/2000 г. с изм. и доп.) и поднормативните изисквания произтичащи от него. Установи се, че дружеството чрез договор за наем е отдало на „Грос мебел" ЕООД и изграденото специално помещение за съхранение на употребяваните на обекта химикали. Помещението отговаря на изискванията на Наредбата за реда и начина за съхранение на ОХВ и смеси (ДВ бр. 43/2011 г.). Химикалите налични в склада както и съответните информационни листове за безопасност /ИЛБ/ са предадени на „Грос мебел" ЕООД с приемо-предавателен протокол, който към момента на проверката не се представя.

3.3 Фактор „Отпадъци"
Дружеството има разрешение за дейности с отпадъци Решение №01-ДО-239-0/25.07.2011г. за дейности: R1 - (използване като гориво на отпадъци с кодове 030105 и 030199), R12-(брикетиране на отпадъци с кодове 030105 и 030199 и балиране за отпадък с код 150101 на Директора на РИОСВ-Благоевград. Към момента дейност R12 не се извършва на обекта.
Генерираните на площадката отпадъци се съхраняват на определените за целта места и складове, обозначени с кодовете на отпадъка, като опасните отпадъци се съхраняват в складове с ограничен достъп. Същите към момента не са предавани за последващо третиране.
Отчетността се води в 10 броя отчетни книги, като записите в тях се водят редовно. Представят са договори за предаване на отпадъци. При предаване на опасни отпадъци се попълва идентификационен документ.
Дължимата продуктова такса за пуснатите на вътрешен пазар опаковани стоки се заплаща към ПУДООС. Не се представят приложение №12 и 13 по Наредба за определяне размера на продуктовата такса, поради отсъствие на лицето, което ги изготвя.

3. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска"

1. Да се представи в РИОСВ-Благоевград копие от протокола, с който „Пиринска мура" АД е предало съхраняваните на обекта химикали на „Грос мебел" ЕООД. Срок: 30.07.2014 г. Отг. Управител

Фактор „Отпадъци"

1. Да се представят в РИОСВ-Благоевград документи, удостоверяващи предаването за последващо третиране на наличните количества отпадъци, образувани от „Пиринска мура" АД. Срок: 30.09.2014 г. Отг. Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени предписания и поставен срок за тяхното изпълнение в КП №55-25/10.07.2014 г.
За изпълнение на дадените предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.